سوالات امتحان هماهنگ درس اجتماعی پایه سوم راهنمایی سال 1389استان گیلان

سوالات امتحان هماهنگ درس اجتماعی پایه سوم راهنمایی سال 1389استان گیلان(نوبت خرداد ، شهریور ،جامانده و دی ماه)

1) صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید.

1-1 خداوند همه انسان ها را به یک شکل آفریده است.

پاسخ: غلط

2-1 مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مردم تشکیل شده است.

پاسخ: صحیح

3-1 تأیید وزیران برعهده رئیس جمهور است.

 پاسخ: غلط

4-1 جهت کلی نظام جمهوری اسلامی توسط رهبر تعیین می شود.

پاسخ: صحیح

5-1 مؤسسات جامعه در عین استقلال در انجام وظایف خود ، به یکدیگر وابسته اند.

 پاسخ: صحیح

6-1 رئیس جمهور اسلامی ایران توسط رهبر انتخاب می شود.

 پاسخ: غلط

7-1 در حکومت الهی ، هدف رشد وسعادت مردم است.

پاسخ: صحیح

8-1 امروزه مؤسسه های اجتماعی ، بسیاری از نیازهای انسان را رفع می کنند.

پاسخ: صحیح

9-1 برای ایجاد نظم وهماهنگی در جامعه ، هر کس باید به وظایف خود عمل کند.

 پاسخ: صحیح

10-1 در جمهوری اسلامی ایران ، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است.

 پاسخ: غلط

11-1 اقلیت های مذهبی در مجلس آمریکا نماینده دارند.

 پاسخ: غلط

12-1 تعارف کردن یک نوع هنجاراست.

 پاسخ: صحیح

13-1 ریاست قوه ی مجریه بر عهده ی رهبری است.

پاسخ:غلط

14-1جامعه برای بقای خود به وحدت نیاز دارد.

 پاسخ: صحیح

2) برای عبارت های سمت راست پاسخ مناسبی از سمت چپ انتخاب کرده و حرف مربوط به آن را داخل پرانتز بنویسید.

1-2 ( ج  ) نظارت بر اجرای قوانین                           الف) مجلس خبرگان

2-2 (الف)انتخاب رهبر                                            ب) رئیس جمهور

3-2 (ب  ) اجرای قانون اساسی                                 ج) قوه قضائیه

4-2 (د   )عزل و نصب فقهای شورای نگهبان                 د) رهبر

                                                                       هـ) قوه مقننه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5-2 (  ج ) وکیل                                       الف) رئیس قوه قضائیه

6-2 (الف) رهبر                                       ب) اداره جلسات

7-2 (ب  ) رئیس مجلس                              ج) حکم عادلانه

                                                            د) قانون گذاری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8-2( الف) امضای حکم ریاست جمهوری                   الف) رهبر

9-2(  د  ) استیضاح وزیران                                       ب) رییس جمهور

10-2 ( ب ) اجرای قانون اساسی                     ج) رییس قوه قضاییه

                                                              د) نمایندگان مجلس شورای اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11-2 (  ج  ) حکومت الهی                           الف) امام جمعه

12-2 ( ب   ) قوه ی مجریه                           ب) هیئت وزیران

13-2 ( الف   ) رهبری                                 ج) رشد وسعادت مردم

3) پاسخ درست را باعلامت × مشخص کنید.

1-3 بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبر چه نام دارد؟

الف) رئیس جمهور  ب) رئیس مجلس  

 ج) رئیس قوه قضاییه    د) رئیس تشخیص مصلحت

پاسخ: الف) رئیس جمهور        

2-3 مردم با کدام یک از مؤسسات زیر به طور غیرمستقیم ارتباط دارند؟

الف) شهرداری         ب) راهنمایی و رانندگی   

 ج) سازمان انرژی اتمی          د) آموزش و پرورش

پاسخ: ج) سازمان انرژی اتمی         

3-3 کدام یک سازمان های زیر مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کنند؟

الف) صدا وسیما   ب) حفاظت محیط زیست   

  ج) جهاد کشاورزی  د) آموزش وپرورش

پاسخ: ب) حفاظت محیط زیست      

4-3 پیش گیری از وقوع جرم واصلاح مجرمان از وظایف کدام یک از ارکان حکومت است؟

الف) قوه مقننه   ب)قوه مجریه       ج) مجلس خبرگان       د)قوه قضائیه

پاسخ: د)قوه قضائیه

5-3 با کدام یک از مؤسسات ارتباط غیر مستقیم داریم؟

الف) بانک       ب) مدرسه        ج) انرژی اتمی             د) شهرداری

پاسخ: ج) انرژی اتمی                 

6-3 سه وعده غذا خوردن در روز از کدام هنجارهاست؟

الف) حکومتی     ب) دینی       ج) اجتماعی          د) حکومتی و اجتماعی

پاسخ: ج) اجتماعی                       

7-3 نظم وهماهنگی میان مؤسسات جامعه ، به چه وسیله ای بر قرار می شود؟

الف)قانون                   ب) حکومت           ج) هنجار           د) ادارات

پاسخ: ب) حکومت          

8-3 کدام یک از هنجارهای زیر دینی است؟

الف) یک جور لباس پوشیدن           ب) سه وعده غذا خوردن

ج) رعایت عفت عمومی                  د) یک جور احوال پرسی کردن

پاسخ: ج) رعایت عفت عمومی                 

9-3 ریاست قوه مجریه را چه کسی برعهده دارد؟

الف) رییس مجلس   ب) رییس جمهور      ج) رهبر      د) رییس قوه ی قضاییه

پاسخ: ب) رییس جمهور         

10-3 کدام وزارت خانه مرجع رسمی رسیدگی به شکایت های مردم است؟

الف) کشور                ب)امور خارجه               ج) اطلاعات        د) دادگستری

پاسخ: د) دادگستری

11-3 از نظر معتقدان به دین ، انسان باید تنها ولایت چه کسی را بپذیرد؟

الف) پبامبر(ص)        ب) امام (ع)         ج) خدا                      د) ولی فقیه

پاسخ: ج) خدا                     

12-3 مهم ترین رکن حکومت اسلامی  چیست؟

الف) رهبری   ب) رئیس جمهوری    ج) رئیس مجلس  د) رئیس قوه ی قضاییه

پاسخ: الف) رهبری          

13-3 کار اصلی کدام گزینه نظارت بر اجرای درست قوانین است؟

الف) مقننه          ب) مجریه            ج) قضاییه          د) مجریه ومقننه

پاسخ: ج) قضاییه         

4) جمله های زیر را کامل کنید.

1-4 وظیفه ی اصلی مجلس شورای اسلامی .................. است.

 پاسخ:وضع قانون

2-4 حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده ی ............ است.

 پاسخ:رهبر

3-4 سؤال از رئیس جمهور و وزیران از وظایف و اختیارات ..................... است.

 پاسخ:نمایندگان مجلس

4-4 مؤسسات علاوه بر داشتن روابط متقابل لازم است با یکدیگر ............... نیز باشند.

 پاسخ:هماهنگ

5-4 مجلس خبرگان از متخصصان ......... تشکیل شده اند.

پاسخ:امور دینی

6-4 رئیس جمهور ریاست قوه .......... را بر عهده دارد.

 پاسخ:مجریه

7-4 رهبر با انتصاب ........................ هر منطقه وسیله ای ارتباطی بین رهبری و مردم را بر قرار می کند.

پاسخ:امام جمعه

8-4 وظیفه ی اصلی مجلس شورای اسلامی ، وضع ............ است.

پاسخ:قانون

9-4 دادگاه ها از .............. تبعیت می کنند.

 پاسخ:دادگستری                                                 

10-4 امام جمعه ی هر منطقه از طرف ............. منصوب می شود.

پاسخ:رهبر

11-4 هماهنگی بین مؤسسات جامعه به وسیله ............ انجام می شود.

 پاسخ:حکومت

12-4 قانون اساسی ایران بر اساس  احکام  ................. نوشته شده است.

پاسخ:اسلام

13-4 وظیفه اصلی رییس مجلس  ................... است.

 پاسخ:اداره ی جلسات مجلس

5) به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.                                                                                               

1-5 انتخابات مجلس هر چند سال یک بار انجام می گیرد؟

 پاسخ:چهار سال

2-5 به هنجار حکومتی چه می گویند؟

 پاسخ:قانون

3-5 حل کردن مشکلاتی که از راه های عادی قابل حل نیست رهبر با مشورت چه کسانی حل می کند؟

پاسخ:مجمع تشخیص مصلحت نظام

4-5 تعداد نمایندگان هر شهر به چه عاملی بستگی دارد؟

پاسخ:به جمعیت آن شهر و روستاهای اطراف آن

5-5 دو مورد از وظایف حکومت ها را بنویسید.

پاسخ: وضع قانون ومقررات برای اداره ی امور جامعه - تعیین مسئولان برا ی اجرای قانون - و...

6-5 کار اصلی قوه قضائیه چیست؟

پاسخ: نظارت بر خوب اجراشدن درست قوانین

7-5 کدام سازمان ها مستقیماً زیر نظر رئیس جمهوری اداره می شوند؟

 پاسخ:سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، سازمان تربیت بدنی و سازمان حفاظت محیط زیست

8-5 رهبری جمهوری اسلامی برپایه ی چیست؟

 پاسخ:ولایت فقیه

9-5 ولایت به معنی چیست؟

پاسخ:سرپرستی

10-5 انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چند سال یک بار برگزار می شود؟

 پاسخ:جهار سال

11-5 مردم از طریق چه کسانی بر کار وزیران نظارت می کنند؟

 پاسخ:نمایندگان مجلس

12-5 تفاوت نظر بر سلیقه مردم در چه زمانی به خوبی مشاهداه می شود؟

پاسخ:انتخابات

13-5 شورای نگهبان از چه کسانی تشکیل شده است؟

پاسخ:شش فقیه منتخب رهبر و شش حقوقدان منتخب مجلس شورای اسلامی

14-5 حکومت ولایت فقیه یعنی چه؟

پاسخ:در روزگار غیبت امام زمان (ع) سرپرستی جامعه ی اسلامی بر عهده ی فقیه واسلام شناسی عادل ،با تقوا،آگاه به زمان،شجاع،مدیر ومدبر است.

درواقع رهبری جامعه اسلامی در دست کسی است که شایستگی نمایندگی از طرف امام زمان (ع) را  داشته باشد . این نوع رهبر «ولایت فقیه »نام دارد.

15-5 مهم ترین وظیفه مؤسسات چیست؟

 پاسخ:تأمین نیازهای جامعه

6) به سؤال های زیر پاسخ کامل دهید.

1-6 دو نمونه ازقوانین ومقرراتی را که درمدرسه رعایت می کنید توضیح دهید.

 پاسخ:باید سر ساعت در مدرسه حاضر شد، هنگامی که در کلاس نشسته ایم ، حتماً به معلم توجه کنیم ، بدون اجازه از کلاس خارج نشویم.

2-6 مفهوم ولایت چیست؟

پاسخ:ولایت به معنی سرپرستی است.کسانی که از یک شخص یا یک مکتب فکری یا سیاسی پیروی می کنند ،  در حقیقت ولایت و سرپرستی آن فردیا مکتب را پذیرفته اند.از نظر معتقدان به دین ، تنها خدا می تواند بر انسان ولایت داشته باشد.

3-6 مردم با رهبری ، از چه راه هایی ارتباط دارند؟ دومورد.

پاسخ:سفرهای استانی رهبر- از طریق امام جمعه هر منطقه که وسیله ی ارتباطی دیگر بین مردم و رهبری است - از طریق نمایندگان رهبر در سازمان های مختلف که رابطه رهبر با مردم  و سازمان ها را تسهیل می کنند.        

4-6 قاضی باید چه صفات و ویژگی هایی داشته باشد؟سه مورد.

 پاسخ:عاقل،مؤمن،عادل و عالم به قوانین حقوقی واسلامی باشد

5-6 قوه ی قضائیه در مورد اجرای عدالت چه وظیفه ای دارد؟

 پاسخ:وظیفه دارد قوانین را در مورد همه به طور یکسان اجرا کند نا قدرتمندان نتوانند با  استفاده از امکانات خود از قانون سوء استفاده کنند . این قوه با اجرای عدالت ، محرومان را از ز یر بار ظلم ستمگران نجات می دهد.

6-6 چگونه در یک جامعه اسلامی با وجود اندیشه های مختلف می توان وحدت به وجود آورد؟

 پاسخ: ازتصمیمات ولی فقیه پیروی کنندو دستورهای او را به کار بندند.        

7-6 چه زمانی در یک جامعه انتخابات خوب وسالمی برگزار می شود؟

 پاسخ:1- مردم نمایندگان مورد علاقه خود را آزادانه انتخاب کنند 2-با یکدیگر مدارا کنند٣- نظریات مخالف خود را تحمل کنند 4- نسبت به هم احساس دشمنی نداشته باشند5- با یکدیگر با اخلاق و رفتار اسلامی رو به روشوند.

8-6 اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) کمیسیون؟

پاسخ:نمایندگان مجلس برای مشورت بهتر گروه های گوناگونی راتشکیل داده اند و هر یک از نمایندگان در یکی از این گروه ها عضویت دارند . این گروه ها «کمیسیون »نام دارند.

ب) قانون؟

پاسخ:حکومت از طریق مجلس قانون گذاری یا ازراه های دیگر «باید»ها و «نباید»هایی را تعیین می کندو آن را برای رعایت واجرا به افراد جامعه ومؤسسات مختلف ابلاغ می نماید. به این نوع هنجارها «قانون» گفته می شود. 

9-6قاضی برای رسیدگی به شکایت ، چه کارهایی باید انجام دهد؟

پاسخ:قاضی در دادگاه دادخواست ومدارک شکایت کننده و کسی را که از او شکایت شده است ،مطالعه می کند.و از آن ها می خواهد که از خود دفاع کنند وسپس حکم لازم راصادر می کند.

10-6 چرا از نظر معتقدان به دین فقط خدا می تواند بر انسان ولایت داشته باشد؟

پاسخ:زیرا آفریننده ی انسان و مالک حقیقی هستی است و از همه ی امور آگاهی دارد.بنابراین انسان یا باید ولایت خدا رابپذیرد یابه ولایت غیرخدا تن در دهد.

11-6 در چه زمانی در یک جامعه وحدت و یکپارچگی ایجاد می شود؟

پاسخ:در یک جامعه اسلامی افراد ضمن این که نظریات وسلیقه های متفاوتی دارند و میتوانند آزادانه آن ها را بیان کنند،  ازتصمیمات ولی فقیه پیروی کنندو دستورهای او را به کار بندند.        

12-6 مردم از چه راه هایی می توانند با نمایندگان خود ارتباط داشته باشند؟ سه مورد.

پاسخ:حضور مردم درمجلس - گزارش مذاکرات مجلس در صدا وسیما ومطبوعات- دیداربا نمایندگان در محل مجلس- تماس تلفنی و مکاتبه

13-6 وظایف رهبر را در چهار مورد فقط نام ببرید؟

پاسخ:تعیین جهت کلی نظام جمهوری اسلامی- حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه -فرماندهی کل نیروهای مسلح - حل کردن مشکلاتی که از راه های عادی حل نمی شوند - عفو یا تخفیف مجازات محکومان

14-6 چرا جامعه نمی تواند بدون حکومت به زندگی خود ادامه دهد؟

پاسخ:اگر در جامعه ای حکومت نباشد ، کار همه ی بخش ها مختل می شودو مردم قادر نخواهند بود نیازهای روزمره ی خود را بر طرف کنند.

15-6 هنجار را تعریف کنید.

 پاسخ:به باید ها و نباید های روزمره که به رفتار ما جهت می دهند هنجار می گویند.

16-6 چرا حکومت ما را «جموری اسلامی» می نامند؟

 پاسخ:چون هم مردمی است و هم اسلامی

17-6 دو مورد از وظایف قوه ی قضاییه را بنویسید.

پاسخ:رسیدگی به شکایت های مردم - گسترش عدالت و آزادی های مشروع- کشف جرم ،تعقیب و مجازات مجرمان -پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان

18-6 کدام اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند؟

پاسخ: ارمنی - آشوری - کلیمی - زردشتی          

19-6 مردم چگونه می توانند مشکلات خود را با رییس جمهور در میان بگذارند؟

پاسخ:1- مراجعه مستقیم به دفتر رئیس جمهور واقع در خیابان پاستور تهران

 2- مکاتبه با دفتر رئیس جمهور 3- تماس تلفنی با دفتر رئیس جمهور

20-6 یک نامزد انتخاباتی که دارای اخلاق مناسبی است، چه صفاتی دارد؟(سه مورد)

پاسخ:خود را همان طور که هست معرفی کند - در معرفی خوبی های خود اغراق نکند- سعی نکند خود را بی عیب و ایراد نشان دهد- به مردم وعده های دروغین ندهد و .....          

21-6 برای برقراری نظم وهماهنگی در جامعه مردم ومؤسسات چه وظایفی دارند؟

 پاسخ:همه ی مؤسسات به طورهماهنگ با یک دیگر کار کنند - مردم و مؤسسات قوانین و مقررات را رعایت کنند- هر کس به وظایف خود عمل کند.         

22-6 فرق سؤال با استیضاح را بنویسید.

پاسخ: استیضاح به معنی توضیح خواستن است و با سؤال تفاوت  دارد . در استیضاح ، پس از آن که وزیر استیضاح شدهدر مجلس حاضر شد و در مورد مسئله ی مورد نظر مجلس توضیح داد ، باید از مجلس مجدداً رأی اعتماد بگیرد.

23-6 هیئت دولت از چه کسانی تشکیل شده اند؟ نام ببرید.

پاسخ:رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور و وزیران

 

 

/ 11 نظر / 94 بازدید
نمایش نظرات قبلی

[تایید][دست]

atena

misi vaqean ali bod

atena

[نیشخند]

من

خوب بود

روح الله

[تماس] بسیار عالی

مهسا

عالییییییییییییییییییییییییی بود . خیلی به دردم خورد[چشمک]

مهدی

سایت خیلی خوبی دارین به وبلاگ منم سر بزنید(www.mahdi8680.blogfa.com)

حسین نمازی

با تشکر از استادان بزرگ و پر تلاش که اطلاعاتی خوبی در اختبار دانش اموزان می گزارید تا در امتحانات پایان سال نمره ی خوبی کسب کنند.