سؤال های امتحان هماهنگ درس تاریخ سوم راهنمایی خرداد وشهریور 1390استان گیلان

1)درست یا نادرست بودن جمله های زیر را با علامت × مشخص کنید.

1-1)بیرون راندن پرتغالی یکی از وقایع دوران شاه اسماعیل است.    
پاسخ:غلط
2-1
) میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی در دوران سلطنت محمد شاه به قتل رسید.
پاسخ:صحیح
3-1
)فضای باز سیاسی در زمان نخست وزیری جمشید آموزگار به وجود آمد.
پاسخ:صحیح
 
4-1) شاه تهماسب ، بنیانگذار سلسله ضفوی بود.      
  
پاسخ:غلط
5-1) افغانستان به موجب عهدنامه ی پاریس ، از ایران جدا شد.              
پاسخ: صحیح
6-1) رضاخان با پشتیبانی روسیه به سلطنت رسید.                                 
پاسخ:غلط
7-1) کفن پوشان ورامین ، درپانزده خرداد32، قتل عام شدند.                   
پاسخ:غلط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
)برای هر یک از عبارت های سمت راست ، پاسخ مناسبی از سمت چپ انتخاب نمایید.
1-2)آقا محمد خان                            الف) شیراز
2-2
) نادر شاه                                    ب) تهران
2-3) کریم خان                                   ج) اصفهان
                                                      
 د) خراسان
پاسخ:1-2) ب  2-2) د    3-2) الف
4-2) نادرشاه                                     الف) حکومت قاجاریه
5-2
) آقا محمد خان                            ب) حکومت صفویه
6-2)
 شاه اسماعیل                           ج) حکومت زندیه
                                                       
  د) حکومت افشاریه
پاسخ:4-2) د  5-2) الف    5-2)ب    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3) گزینه ی صحیح را انتخاب کرده و با غلامت ×مشخص کنید.

1-3)مذهب شیعه در زمان کدام شخصیت زیر رسمی اغلام شد؟
الف) شاه سلطان حسین               ب) شاه تهماسب
ج)شاه عباس                                   د) شاه اسماعیل  
 پاسخ:د
2-3
) درنتیجه حمایت کدام شخصیت ، دکتر مصدق بار دیگر به نخست وزیری رسید؟
الف) آیت ا...برجردی                  ب) آیت ا... کاشانی
ج)آیت ا...میرزای شیرازی         د) آیت ا...مدرس
پاسخ:ب
3-3)
لایحه کاپیتولاسیون ( مصونیت قضایی اتباع آمریکایی) در زمان نخست وزیری کدام یک از افرادزیر به مجلس برده شد؟
الف) حسنعلی منصور                     ب) جمشید آموزگار
ج) امیر عباس هویدا                          د) اسدا... علم
پاسخ:الف
4-3)
سقوط حکومت صفوی در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد؟
الف) شاه سلطان حسین               ب) شاه عباس
ج) شاه تهماسب                               د) شاه اسماعیل
پاسخ:الف
5-3
) فرمان مشروطیت توسط کدام پادشاه قاجار امضاء شد؟
الف) ناصرالدین شاه                         ب) مظفرالدین شاه
ج) محمدشاه                                     د) احمدشاه
پاسخ:ب
6-3)فضای باز سیاسی در زمان نخست وزیری چه کسی مطرح شد؟
الف) اسدا... علم                                  ب) جمشید آموزگار
ج) امیر عباس هویدا                              د) حسنعلی منصور                    
پاسخ:ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4) جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

1-4)عهدنامه ی ترکمنچای میان ایران و........... به امضاء رسید.
پاسخ:روسیه
2-4
) کریم خان زند به جای عنوان پادشاه برای خود لقب ............. را برگزید.
پاسخ:وکیل الرعایا
3-4) رضاخان برای تغییر سلطنت ، مجلس ............... را تشکیل داد.
پاسخ:مؤسسان
4-4
)امام خمینی (ره) در نجف با تدریس بحث ............ به مبارزه فرهنگی با رژیم شاه پرداخت.                                                                            
پاسخ:حکومت اسلامی
5
-4)جنگ جهانی دوم با پیروزی دولت های ........... به پایان رسید.              
پاسخ:متفق
6-4
) لایحه کاپیتولاسیون ( مصونیت قضایی اتباع آمریکایی) در زمان نخست وزیری .............. به مجلس برده شد.                                             
پاسخ:حسنعلی منصور
7-4)امام خمینی در 12بهمن 57 به میهن بازگشت و یکسره به.....عزیمت کردند.                                                                                                    
پاسخ:بهشت زهرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5) به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

1-5)اولین کشورهای استعمارگربعد از انقلاب صنعتی را نام ببرید.         
پاسخ:اسپانیا و پرتغال
 2-5(دو شخصیت سیاسی و مذهبی که رهبری نهضت ملی نفت را بر عهده داشتند ، چه کسانی بودند؟                                                                     
پاسخ:آیت ا... کاشانی و دکتر محمد مصدق
3-5)دومورداز اقدامات امیر کبیر را بنویسید.                                                    
پاسخ: 1-ایجاد مدرسه دارالفنون2- ،اعزام افرادی به اروپا برای آموختن حرفه
وصنعت 3- انتشار روز نامه ی وقایع واتفاقیه و....
4
-5) دومورداز تحولات سیاسی و اجتماعی جهان بعد از انقلاب صنعتی را نا ببرید.                                                                                                         
پاسخ: 1-تبدیل سلطنت استبدادی به مشروطه درانگلستان 2- استقلال آمریکا
از انگلستان3-انقلاب کبیر فرانسه4-تضعیف امپراتوری مسلمان عثمانی بر اثر
توطئه وتهاجم نظامی دولت های اروپای
5-5)نام دو تن از شخصیت های مبارز در دوران حکومت احمد شاه را ذکر کنید.
پاسخ:میرزا کوچک خان جنگلی، محمد تقی خان پسیان، شیخ محمد خیابانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6( به سؤال های تشرحی زیر پاسخ دهید.
1
-6) تعهد ایران وانگلستان در عهدنامه ی مفصل چه بود؟                             
پاسخ:طبق این قرارداد ، ایران تعهد کرد که به رقیبان انگلستان اجازه ندهد از
خاکش برای حمله به هندوستان استفاده کنند.انگلستان نیز پذیرفت که کمک
های  مالی ونظامی دراختیار ایران قرار دهد.
2-6) علت شکست سپاه شاه اسماعیل در جنگ چالدران چه بود؟
پاسخ:انتخاب شیوه ی رزمی نامناسب توسط فرماندهان سپاه صفوی و
استفاده ی ارتش عثمانی از تفنگ وتوپ که ایرانیان فاقد آن بودند.
3-6)حمله ی عراق به ایران در چه سالی اتفاق افتاد ونتیجه آن چه بود؟ 
پاسخ:31شهریور 1359 – پس از هشت سال پایداریو دفاع مقدس ملت ایران،با
پذیرش قطعنامه ی سازمان ملل متحد از سوی دولت ایران واعلام آتش بس
جنگ تحمیلی پایان یافت.
4-6) اهداف آمریکایی ها از انجام اصلاحات اجتماعی در کشورهای وابسته چه بود؟                                                                                                     
پاسخ:1- جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران 2- ممانعت از شکل گرفتن نهضت
های مردمی 3- وابستگی اقتصادی وفرهنگی ایران به آمریکا
5-6) دومورد ازدستاورد های نهضت پانزده خرداد را بیان کنید.                  
پاسخ:1- اتحاد اقشار مختلف مردم به ویژه دانشجویان و روحانیان در مبارزه با
حکومت پهلوی 2- حضور پر شور ومؤثر تر روحانیان در مبارزه با رژیم3- عزم
مبارزان برای نابودی نظام شاهنشاهی و ایجاد حکومت اسلامی
6-6)چرا مبارزات مسلحانه علیه حکومت پهلوی نتوانست حمایت مردم را به
خود جلب کند؟                                                                                 
پاسخ:زیرا بسیاری از سازمان ها وگروه ها یی که روش مبارزه مسلحانه 
داشتند دارای عقاید غیر اسلامی و حتی ضدّ اسلامی بودند.
 7-6)ساواک برای سخنرانی در محرم سال 1342چه شرایطی را تعیین کرد؟
پاسخ:1-علیه شخص اول مملکت یعنی شاه سخنی نگویند.    2  - علیه
اسرائیل مطلبی نگویند.3- مرتب به گوش مردم نخوانند که اسلام در خطر
است.
9-6) سه مورد از  توطئه هایی که دشمنان علیه ایران بعد از پیروزی انقلاب
ایجاد کردند را بنویسید؟                                                                               
پاسخ:1-ایجاد اغتشاش و ترور 2-جاسوسی و تجاوز نظامی3- تحریم اقتصادی

 

/ 5 نظر / 41 بازدید
تارا

خوب نبود سوالات تشریحی بهتره

parsa

اره

رضا

وبلاگ بسيارزيباوجذابي داريدازاينكه مي بينم دبيراني مانند شما هنوز وجوددارند افتخار مي كنم.جلالي.يه سري به وبلاگم بزنيدونظرتون رابيان كنيدممنون ميشم من رابيشترراهنمايي كنيد

pegah

kheyli mamnoooooon

shakila

perfekt[تایید]