سؤالات مطالعات اجتماعی کلاس هفتم فصل دهم ویازدهم

فصل دهم درس نوزدهم                                                            
۱
) مهاجرت آریایی ها از چه زمانی و از کجا آغاز شد ؟ 
پاسخ:حدودچهار هزار سال پیش، مردمانی کوچ نشین که خود را«آریایی » می نامیدند از مناطق شمال دریای خزر به تدریج به سرزمین ایران مهاجرت کردند.  ص۱۱۶                  
۲ ) آریا یی ها یی که به ایران وارد شدندچند قوم بودند نام ببرید؟                              
 پاسخ: مادها، پارت ها و پارس ها     ص۱۱۶                                                                         
۳) چرا آشوری هابه مادها حمله می کردند؟     
پاسخ: قبایل ماد درشمال غرب ایران به صورت پراکنده زندگی میکردند و
 همین امرموجب شده بود که آنها ضعیف باشند و هرچند وقت یک با
رهمسایه های قدرتمندشان مانندآشوری هابه آن ها حمله کنند و
اموالشان را به غارت ببرند. ص۱۱۶
                                                                                   
۴) در یکی از قبایل ماد، فردی به نام دیااکو زندگی می کرد که به دلیل.......و....... بین همه قبیله ها   محبوبیت داشت.                                                                                                     
  پاسخ: خوش رفتاری و عدالت خواهی ص۱۱۶
 ۵) دیااکو بر فراز تپه ای در شهر ................ قلعه ای ساخت و آنجا را به پایتختی خودانتخاب کرد.
پاسخ: (هگمتانه )همدان امروزی    ص۱۱۶                                                                        
۶) اولین حکومت قدرتمند در ایران به دست ........ پایه گذاری شد.  ص غ – پاسخ کوتاه  
      
 پاسخ: مادها      ص۱۱۶  
۷) رئیس یکی از قبایل مهم پارس، فردی به نام ........... بود.   ص غ                               
   پاسخ:هخامنش ص۱۱۷                                                                                                
۸) کوروش از نوادگان هخامنش بنیان گذار سلسله ......... است. 
ص غ – پاسخ کوتاه – چهارجوابی                                                                               
  پاسخ: هخامنشیان ص۱۱۷                                                                                           
 
۹) کوروش چگونه پادشاهی بود؟                                                         
  پاسخ: مشهوراست که کوروش معتقد بود باید با مردم سرزمین هایی که فتح می شدند باخردمندی وعدالت رفتارکرد.ص ۱۱۷            
 ۱۰) معروفترین پادشاه هخامنشی بعد کوروش که بود؟     
   پاسخ:داریوش      ص ۱۱۷  
 ۱۱)به چه  دلیل میتوان ازحکومت هخامنشی به عنوان نخستین امپراتوری جهانی یادکرد؟     
   پاسخ:چون درزمان کوروش و داریوش، قلمرو جغرافیایی هخامنشیان، بیشتر کشورهای
مهم آن روز را دربرمی گرفته است. به همین دلیل می توان ازحکومت  هخامنشی  به عنوان 
نخستین  امپراتوری جهانی یاد کرد.    ص  ۱۱۷

 ۱۲) پس از مرگ اسکندر ایران به دست یکی از سردارانش به نام .... یکی ازسرداران او افتاد.  ص غ  
 پاسخ: سلوکوس   ص۱۱۸                                                       
 ۱۳) سلوکوس سلسلة ................. را تأسیس کرد. ص غ  - پاسخ کوتاه- چهار جوابی             
   پاسخ: سلوکیان ص۱۱۸                                   
 ۱۴ ) ارشک یا اشک چگونه توانست سلسلةاشکانی راتأسیس کند؟
پاسخ:رئیس یکی از قبایل پارت ملقب به«اشک » یا«ارشک » با هدف مقابله با
 سلوکیان،پارتیان و دیگر اقوام ایرانی را متحد کرد. او با استفاده
 از اختلافات سلوکیان توانست قسمت هایی ازایران راآزاد کند. 
مورخان وی را مؤسس سلسله اشکانی می دانند.   ص۱۱۹
    
۱۵) آخرین حکومت پیش از ورود اسلام به ایران سلسله ..... است. ص غ – پاسخ کوتاه – چهار جوابی
 پاسخ:ساسانیان  ص۱۱۹                                                                                         
۱۶) سلسلة ساسانی به وسیله ......... تأسیس شد.   ص غ - پاسخ کوتاه – چهار جوابی                 
پاسخ: اردشیر بابکان ص۱۱۹                                                                                         
 
۱۷) با وروداسلام  به ایران دورة جدیدی از تاریخ ایران  پایه گذاری گردید.                                 
پاسخ: صحیح  ص ۱۱۹          
 
 ۱۸)منظورازتاریخ هجری چیست؟
پاسخ: مبدأ تاریخ ما مسلمانان هجرت پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله)از مکه به مدینه است و به آن تاریخ هجری گفته می شود.  ۱۲۰ ۱۹) چرا مردم ایران سلوکیان را نمی پذیرفتند و با آنها مخالفت می کردند؟                                  
پاسخ:چون ایرانیان سلوکیان را بیگانه می شمردندو به شکل های مختلف
 با آنان مخالفت ومبارزه می کردند.   ص۱۱۹
                                                                   
 
 فصل دهم درس بیستم  
 
۱) در ایران باستان شیوهٔ حکومت پادشاهی بود. ص غ – جا خالی – پاسخ کوتاه
پاسخ: صحیح   ص۱۲۱                                                                                                    
  ۲) شاهان ایران باستان خودرا برگزیدة آسمان و نمایندة ............... می دانستند.                             
پاسخ: اهورا مزدا  ص۱۲۱                                                                                                    
۳) در ایران باستان شاهان را چگونه عزل یا برکنار می کردند؟
پاسخ: اگر شاه از مسیر قانون و عدالت منحرف می شد حمایت اهورایی از او گرفته می شد و بزرگان و موبدان می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند.  ص۱۲۱        
  ۴) سه مجلس زمان اشکانیان را فقط نام ببرید.
پاسخ: بزرگان ، شاهی و مهستان        ص۱۲۲         
  ۵) مقام های مهم حکومتی ایران باستان کدامند ؟ این سؤال به صورت جدول هم می آید.
پاسخ:الف)  وزیر بزرگ: مهم ترین مقام بعد از شاه و مسئول کار های اداری مملکت بود.
ب) رئیس دربار یا تشریفات: مسئول رسیدگی به کار های کاخ شاهی (مراسم و جشن های
 مختلف، انبار و ذخیره کردن محصولات غذایی درکاخ، توزیع جیره کارکنان، نظارت بر کار 
هنرمندان، صنعتگران داخل کاخ و )بود.    
ج) منشیان و دبیران :کا رهای اداری و مالی و نوشتن نامه ها برعهدهٔ  آن ها  بود  و گاه  به  چند زبان آشنایی داشتند.
د) مأموران مخفی شاه: اولین بار در زمان داریوش افرادی به عنوان مأمور مخفی انتخاب شدند که به آنها چشم و گوش های شاه می گفتند مأموران مخفی شاهان از  قسمت های
 مختلف کشور گزارش تهیه می کردند و به شاه می دادند.    ص۱۲۳                                        
  
۶) پایتخت حکومت ها در ایران باستان کدامند؟
این سؤال به صورت جدول هم می آید.
پاسخ: مادها: همدان (هگمتانه) هخامنشیان:شوش (پایتخت زمستانی)  - همدان (پایتخت تابستانی ) - تخت جمشید و بابل اشکانیان: صد دروازه ( دامغان )و تیسفون  ساسانیان: تیسفون          ص۱۲۴      
 
۷) نیروی نظامی(سپاه) ایران باستان از چه قسمت هایی تشکیل می شد؟
پاسخ: سپاه از نیروی پیاده نظام و سواره نظام تشکیل می شد. ص۱۲۵                                       
  
۸) یکی از ابتکارات بزرگ داریوش هخامنشی این بود که علاوه بر سپاه معمولی، 
یک «سپاه ......»هم تشکیل داده بود.
پاسخ:جاویدان        ص۱۲۶                                                                                     
   
۹) سه مورد از ابتکارات نظامی ایرانیان باستان را بنویسید.
پاسخ: ایجاد سپاه جاویدان، ارابهٔ دا س دار وگردونه ها یا برج های بلند وچوبی و چرخدار ص۱۲۶   

 فصل یازدهم درس بیست ویکم                                                  
۱) در ایران باستان خانواده، هستهٔ اولیه جامعه را تشکیل می داد. ص غ
پاسخ: صحیح    ص۱۳۰        
۲ ) در ایران باستان ازدواج چه ویژگی هایی داشت؟
پاسخ:الف) ازدواج در نزد ایرانیان یک تکلیف دینی و پیمان مقدس بود.  
 ب) ازدواج معمولاً خویشاوندی و درون گروهی بود.  ص۱۳۰
                                                     
۳  )در ایران باستان پدر چه نقشی داشت؟
پاسخ: درخانوادهٔ ایران باستان، پدر به عنوان سرپرست خانواده نقش مهمی داشت و اجرای مراسم مذهبی و حفظ امنیت خانواده برعهدهٔ او بود.  ص۱۳۰                                                                       
۴ ) در ایران باستان خانواده چه نقشی داشت؟
پاسخ: در ایران باستان، خانواده ها بیشتر مواد مورد نیاز خود چون خوراک و پوشاک و ابزار را خودشان در خانه تولید و نیازهای خود را تأمین می کردند.زنان در کنار مردان به نخ ریسی، پارچه بافی، قالی بافی و مشارکت در کشاورزی می پرداختند.خانواده ها همچنین مرکز تربیت و آموزش بودند و اصول و ارزش های اخلاقی چون راستگویی، امانت داری، میهن دوستی و وفای به عهد و پیمان را به اعضای خانوادهٔ خود می آموختند. پدران، شغل خود را به پسران یاد می دادند همچنان که مادران به عنوان کدبانوی خانواده، رسوم خانه داری را به دختران آموزش می دادند.            ص۱۳۰                                                       
۵ ) در دورهٔ ایران باستان، اغلب مردم در روستاها زندگی می کردند . ص غ   
   پاسخ: صحیح  ص۱۳۱                                                                                                    
۶) در کتاب اوستا مردم به چند دسته تقسیم شده بودند؟
پاسخ: در کتاب اوستا، مردم به دستهٔ پیشوایان دینی،نظامیان، کشاورزان
و دامداران تقسیم شده اند   ص۱۳۲                                                                                       
۷)دردوره ساسانی مردم به چند دسته تقسیم می شدند؟         
 
پاسخ:دو طبقهٔ بزرگان و عامه مردم     ص۱۳۲
۸) در دوره ساسانی طبقه اشراف وبزرگان از چه کسانی تشکیل می شد؟
پاسخ:
شاه و شاهزادگان، روحانیون زرتشتی (موبدان)، فرماندهان نظامی و دبیران
به عنوان اشراف و بزرگان شناخته می شدند.  ص۱۳۲                                                              
۹) در دوره ساسانی طبقه عامه مردم از چه کسانی تشکیل می شد؟                                         
  
پاسخ:پیشه وران، بازرگانان و کشاورزان،  عامه مردم محسوب می شدند.ص۱۳۲                        
۱۰)  در دوره ساسانی طبقه اشراف وبزرگان از چه امتیازاتی برخوردار بودند؟
پاسخ: الف- آنها زمین ها و ثروت های فراوان داشتند
ب-از
پرداختن مالیات سرانه معاف بودند.
ج-از حق تحصیل و آموزش برخوردار بودند 
د- خود را صاحب جان و مال مردم می دانستند.
  ص۱۳۲ 
۱۱) کشاورزان در دوره ساسانی چه نقشی داشتند؟
پاسخ:کشاورزان با آنکه اکثریت جامعه را تشکیل می دادند و فعالیت اقتصادی
مهم بر دوش آنها بود، از بسیاری از حقوق اجتماعی
محروم بودند.
آنها و فرزندانشان حق تحصیل نداشتند.
بار سنگین مالیات بردوش آنها بود و درجنگ ها، سپاه پیاده نظام را تشکیل
می دادند.
اگر کسی از جنگ فرار می کرد به شدت مجازات می شد.   ص۱۳۲   
۱۲) به روحانیون زرتشتی ............... می گفتند.                                                                    
  
 پاسخ: موبدان

/ 2 نظر / 350 بازدید
filtershekans

سلام دوست عزيز وبلاگ خوبي داري مطمئنم موفق بشي اگر کريو خاستي ميتوني به وبلاگم سر بزني بهت مجاني ميدم