سوال های امتحان هماهنگ درس جغرافیا سوم راهنمایی استان گیلان خرداد وشهریور1388

سوال های امتحان هماهنگ درس جغرافیا سوم راهنمایی استان گیلان خرداد وشهریور1388

•001)کره ی جغرافیایی مدل کوچک شده ی کره ی زمین است .   ص   غ

پاسخ: صحیح

•002)به خمیدگی یا چین خوردگی به سمت بالا، ناودیس می گویند .   ص   غ

پاسخ: غلط

•003)آب هایی که به درون زمین نفوذ می کند به آب های جاری موسومند .   ص    غ

پاسخ: غلط

•004)بزرگ ترین و قدیمی ترین شهر های دنیا در کنار رود ها به وجود آمده اند.   ص    غ

پاسخ: صحیح

•005)ما مسلمانان در ایران به سمت جنوب غربی نماز می خوانیم.  ص    غ

پاسخ: صحیح

•006)خورشید بیشتر از ماه بر آب های کره ی زمین تأثیر می کند .     ص     غ

پاسخ: غلط

•007)چشم انداز های طبیعی در روستا بیشتر است.  ص  غ

پاسخ: صحیح

•008)به آب هایی که بر سطح زمین جریان می یابند فرو رو می گویند .   ص    غ

پاسخ: غلط

•009)ستاره ی قطبی یا جدی همواره در بالای قطب ...... زمین دیده می شود.

پاسخ: شمال

•010)در تابستان خورشید به حالت......به ما می تابد.

پاسخ:تقریباً عمود

•011)امروزه برای تهیه ی نقشه های جغرافیایی از عکس های هوایی و ....استفاده می شود.

پاسخ:ماهواره ای

•012)ساده ترین روش برای پیدا کردن جهت های جغرافیایی استفاده از ....است .

پاسخ:قطب نما

•013)به سال 366روزی را ..................  گویند .

پاسخ: کبیسه

•014)میزان کوچک شدن نقشه را نسبت به اندازه ی واقعی آن ..... می گویند .

پاسخ: مقیاس

•015)به حالت گذرا و محلی جوّ در یک جای معیّن ،.......... گفته می شود .

پاسخ:هوا

•016)درّه های تنگ به شکل V را درّه های .......  می گویند.

پاسخ:جوان

•017)کدام یک از کوه های زیر بر اثر شکست در زمین (گسل) به وجود آمده اند؟

الف) کوه دماوند                    ب) شیر کوه

ج) کوه های شرق آفریقا       ج) کوه های زاگرس

پاسخ: کوه های شرق آفریقا

•018)کدام یک از عوامل زیر در رشد و گسترش شهر کرمانشاه مؤثر بوده است؟

الف) وجود آب                        ب) نقش مذهب

ج) سیاسی-اداری               د) موقعیت ارتباطی

پاسخ:موقعیت ارتباطی

•019)به مهاجرتی که تحت تأثیر در گیری های سیاسی صورت گیرد ، چه می گویند؟

الف) اجباری          ب) خارجی        

ج) اختیاری             د) داخلی

پاسخ: اجباری

•020)دلیل جزر و مدّ دریاها و اقیانوس ها چیست؟

الف) چرخش زمین         ب) جاذبه ماه

ج) چرخش ماه                د) جاذبه خورشید

پاسخ:جاذبه ماه

•021)قسمت اول سیلاب چه نام دارد؟

الف) آبراهه         ب) آبگیر     

ج) آبرفت             د) مخروط افکنه

پاسخ: آبگیر

•022)عامل اصلی رشد و توسعه ی شهر اصفهان چیست؟

الف) آب             ب) مذهب

ج) ارتباط            د) نفت

پاسخ:آب

•023)به روستا های استان گیلان که خانه ها از هم فاصله دارند و زمین ها در بین آن ها قرار دارند چه می گویند؟

الف) آبرفتی                  ب) پایکوهی

ج) پراکنده                        د) متمرکز

پاسخ: پراکنده

•024)علت اصلی گرم و سرد شدن زمین در فصل های مختلف سال چیست؟

الف) طول جغرافیایی             ب) فاصله زمین از خورشید

ج) عرض جغرافیایی             د) تغییر زاویه تابش آفتاب

پاسخ:تغییر زاویه تابش آفتاب

•025)پاسخ مناسب را از سمت چپ انتخاب و در داخل پرانتز( ) بنویسید.

1) (........... ) پیدایش شب و روز                الف) تغییر زاویه تابش خورشید

2) (........... ) گرم شدن زمین                      ب) چرخش زمین به دور خورشید

3) (........... ) به وجود آمدن فصل ها            ج) فاصله زمین از خورشید

                                                                    د) چرخش زمین به دور خود

پاسخ: 1)چرخش زمین به دور خود

                2) تغییر زاویه تابش خورشید

                3) چرخش زمین به دور خورشید    

•026)پاسخ مناسب را از سمت چپ انتخاب و در داخل پرانتز( ) بنویسید.

1)(.........) به هم پیوستن جویبار ها                  الف) خط تقسیم آب

2)(........ ) محل ورود رود به دریا و دریاچه          ب) رود

3)(......... ) آبرفت های مثلثی شکل                   ج) دلتا

4)(.....) مرز میان حوضه ی یک رود با حوضه ی رود دیگر  د)مصب

(دها نه ی رود)

                                                                    ه) حوضه ی رود

پاسخ: 1) رود    2) مصب  3) دلتا    4) خط تقسیم آب 

•027)جابه جایی جمعیت را چه می گویند؟

پاسخ:مهاجرت

•028)عوامل مؤثر در تغییر شکل کوهستان را نام ببرید؟

پاسخ:یخچال ها ، باد، باران ، آب های جاری، تغییرات دما و......

•029)آبدهی(دبی رود) را تعریف کنید؟

پاسخ: به مقدار آبی که در مدت یک ثانیه از جایی معین در مسیر رود عبور می کند ،آبدهی (دبی) رود می گویند.

•030)از انواع عکس های جغرافیایی دو مورد را نام ببرید؟

پاسخ:عکس های معمولی - هوایی - ماهواره ای

•031) زیست بوم چیست؟

پاسخ:به مجموع پوشش گیاهی و جانوری خاصی که در یک منطقه ی وسیع دیده می شوند زیست بوم می گویندکه با گیاهان و حیوانات زیست بوم دیگر متفاوت است .

•032)چه عواملی سبب دفع جمعیّت می شوند؟

پاسخ:کوه های بلند، آب و هوای سرد قطبی یا بسیار گرم ، خاک نامساعد ،کمبود آب ، کمبود منابع معدنی ، دوری از سواحل

•033)بین شهر و روستا چه تفاوت هایی وجود دارد؟(دو مورد)

پاسخ: نوع فعالیت مردم در شهر و روستا- تعداد جمعیت

•034)در قطب نما سمت شمال ، جنوب، مشرق و مغرب را با چه حروفی نشان می دهند؟

پاسخ: شمالN  - جنوب S - مشرقE - مغربW

•035)مختصات جغرافیایی را تعریف کنید.

پاسخ: هر نقطه از زمین در یک ، روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آن مختصات جغرافیایی آن نقطه می گویند.

•036)کدام عوامل طبیعی در زندگی روستایی نقش مهمی دارند؟

 پاسخ: آب کافی ،خاک مساعد، آب و هوای مناسب

•037)عوامل مؤثر در آب و هوای مناطق مختلف جهان کدام اند؟( ذکر چهار مورد)

 پاسخ:عرض جغرافیایی (فاصله از استوا) -فاصله از دریا - باد - ارتفاع - جریان های دیایی

•038)معروف ترین مدل در آموزش جغرافیا چه نام دار؟

 پاسخ:میز شن

•039)به حالت گذرا و محلی جو چه می گویند؟

 پاسخ: جوّ

•040)جهت های اصلی جغرافیایی را نام ببرید؟

 پاسخ:شمال- جنوب - مشرق - مغرب  

•041)انواع نمودار ها را نام ببرید؟(ذکر دومورد)

 پاسخ:تصویری - دایره ای - ستونی - منحنی

•042)از دهانه ی آتش فشان های فعال چه موادی خارج می شود؟

 پاسخ:بمب های آتش فشانی - خاکستر - ابر های غلیظ گوگردی - همراه با بخار آب

•043) اطلس چیست؟

 پاسخ:به کتابی که مجموعه ای از نقشه ها درآن جمع آوری شده باشد «اطلس»می گویند.

•044)ناهمواری یعنی چه؟

  پاسخ:به همه ی پستی و بلندی هایی که در سطح زمین دیده می شوند ، ناهمواری می گویند .

•045)بیشتر ین زمین لرزه ها در کجا اتفاق می افتند؟

  پاسخ:در کناره های صفحات پوسته زمین

•046)سیلاب چگونه سبب فرسایش خاک می شود؟

  پاسخ:سیلاب ها جریان موقتی بوده که خاک های حاصل خیز زمین های زراعی را می شوید و وبا خود می برد که این ، نوعی فرسایش خاک است .

•047)انواع مهاجرت ها را نام ببرید؟(چهار مورد)

  پاسخ:  داخلی - خاجی - دائمی - موقتی - فصلی - اجباری - اختیاری - روزانه

•048)حفاظت از گیاهان و جانوران چه تأثیری در زندگی ما دارند؟(ذکر سه مورد)

 پاسخ: پاکیزگی هوا- حفظ پوشش گیاهی در مقابل فرسایش - جذب رطوبت - تولید اکسیژن -منبع مهم غذایی در حفظ چرخه ی حیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 6 نظر / 70 بازدید
فل

بخدا اصفهان صد برابر اين امتحان است

غلغالغتفل

واقعا خوش بحال کسانی که این امتحان را دادند

اروشا

عالی بوداماای کاش جواب هم داشت! [تایید][دلقک][خداحافظ]

ماریلا

بعدنبود شوخی کردم عالی بود ای کاش جواب هم داشت [تایید][دلقک][زبان][نیشخند][چشمک][رویا][بغل]

نفس

کاش امتحانات ماهم ب اسونی این باشه-مرسی عالی بود

عسل

[قلب][ماچ][بغل]