سوالات امتحان هماهنگ درس تاریخ سوم راهنمایی سال ۱۳۹۲استان گیلان

 ۱-۱) محمدشاه،میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی ،صدر اعظم خود را به قتل رساند.   ص    غ
پاسخ:صحیح ص۴۲
۱-۲) جنگ جهانی اول دردوران حکومت محمدشاه قاجار روی داد.      ص         غ
پاسخ:غلط  ص۶۵
۱-۳) دولت انگلستان و عوامل و وابستگان آن هادرداخل کشور باملی شدن نفت موافق بودند.  ص      غ
پاسخ:غلط  ص ۷۸
۱-۴) به منظور اجرای اصلاحات آمریکایی درایران،علی امینی واسدا.. علم به نخست وزیری رسیدند. ص  غ
پاسخ:صحیح ص ۸۳
۱-۵) شاه اسماعیل مذهب شیعه را در ایران رسمی کرد.   ص     غ
پاسخ:صحیح  ص۶
۱-۵) با وقوع انقلاب صنعتی تولیدکالا کاهش یافت. ص    غ
پاسخ:غلط  ص۳۱
۱-۷) مردم مشهد در مسجدگوهر شاد علیه کشف حجاب قیام کردند. ص  غ
پاسخ:صحیح ص۷۰
۱-۸) شاه اسماعیل حکومت صفوی را تأسیس کرد.   ص     غ
پاسخ:صحیح  ص۳
۱-۹) شاه عباس قدرت قزل باش ها را افزایش داد.  ص      غ
پاسخ:غلط ص۱۴
۱-۱۰) حاج مصطفی خمینی در نجف به شهادت رسید. ص      غ
پاسخ:صحیح  ص۹۷
۱-۱۱) امام خمینی (ره) در ۱۴خرداد ۱۳۶۸ رحلت نمود.    ص        غ
پاسخ:صحیح     ص۱۱۹
۲) برای عبارت های سمت راست پاسخ مناسبی از سمت چپ انتخاب کرده و
حرف مربوط به آن را داخل پرانتز بنویسید.
۲-۱) (     ) آخرین فرمانروای زندیه                            الف) شاه اسماعیل
۲-۲) (     ) رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع            ب) نادر شاه افشار
۲-۳) (     ) شکست افغانها و بیرون راندن آنان           ج)شاه تهماسب
                                                                           د) لطفعلی خان
پاسخ: ۱-۲) د    ص۲۵     ۲-۲)الف  ص۶       ۳-۲) ب ص۲۲
 ۲-۴) (     ) اولین پادشاه قاجار                                   الف) احمد شاه
۲-۵) (     ) صادر کننده فرمان مشروطیت                     ب) آقا محمد خان
۲-۶) (     ) دشمن مشروطه خواهان                            ج) محمد شاه
                                                                               د) مظفرالدین شاه
                                                                               هـ) محمد علی شاه
پاسخ:۴-۲)  ب   ص۳۴      ۵-۲) د    ص۵۳     ۶-۲) ه    ص۵۵
۲-۷) (    ) فاتح هندوستان                                الف) مظفرالدین شاه
۲-۸
) (    )  تاجگذاری در تهران                           ب) آقامحمد خان
۲-۹) (    ) امضای فرمان مشروطیت                  ج)نادر شاه
                                                                    د) احمد شاه
پاسخ:  ۷-۲) ج  ص۲۳    ۸-۲) ب   ص۳۴    ۹-۲) الف ص۵۳
۳) گزینه  صحیح را انتخاب کرده وبا علامت × مشخص کنید.
۳-۱) کدامیک ازموارد زیر جز تحولات سیاسی – اجتماعی قرون جدید نیست؟ 
الف) استقلال آمریکا                                       ب) انقلای کبیر فرانسه
ج)ایجاد حکومت استبدادی در انگلستان             د) تضعیف دولت عثمانی
پاسخ: ج  ص۳۲
۳-۲) کدام بخش ازایران بر اساس عهدنامه ترکمانچای از ایران جدا شد؟
 الف) گرجستان                    ب ) سرزمین های شمال رودارس
ج) باکو                                  د)  گنجه
پاسخ:  ب     ص۳۹
۳-۳)
کدام کشور جزء دولت های محور نبود؟
الف) ایتالیا            ب) ژاپن               ج) آلمان                د) آمریکا
پاسخ:  د      ص۷۲
۳-۴) امام خمینی بعداز مخالفت با تصویب لایحه ی کاپیتولاسیون به کدام کشور تبعید شد؟
الف) ترکیه      ب) عراق            ج9 فرانسه         د) کویت
پاسخ:  الف ص۹۲
۳-۵) حکومت صفوی در زمان کدام شاه صفوی سقوط کرد؟
الف) تهماسب        ب) عباس             ج) سلطان حسین        د) اسماعیل
پاسخ: ج    ص۱۰
۳-۶) فضای باز سیاسی در زمان کدام نخست وزیر محمد رضا شاه مطرح شد؟
الف) هویدا            ب) آموزگار      ج) ازهاری              د) بختیار
پاسخ:  ب         ص۹۶
۳-۷) کدام نهاد انقلابی بعد ازپیروزی انقلاب به منظور کاهش بیسوادی شکل گرفت؟
الف) نهضت سوادآموزی   ب)جهاد سازندگی     ج) کمیته  انقلاب    د) بسیج مستضعفین
پاسخ:  الف  ص۱۱۰
۳-۸
) امتیاز رویتر،بامخالفت های شدید کدام شخصیت زیر لغو شد؟
الف) آیت ا... بوجردی             ب) آیت  ا... میرزای شیرازی
 ج)آیت ا ... مدرس                   د) حاج ملا علی کنی
پاسخ: د    ص۴۸
۳-۹)فرمان مشروطیت توسط کدامشاه قاجار به امضاء رسید.
الف) احمد شاه      ب) مظفرالدین شاه     ج)ناصرالدین شاه     د) محمد علی شاه
پاسخ: ب  ص۵۳
۳-۱۰) اعتراض های شدید به تصویب کاپیتولاسیون ( مصونیت قضایی اتباع آمریکایی) توسط کدام شخصیت زیر انجام گرفت؟ 
 
الف) امام خمینی    ب)آیت ا... بروجردی      ج) آیت ا ... کاشانی        د) آیت ا... میزای شیرازی
پاسخ:الف    ص۹۲
۳-۱۱) تشکیل کدام نهادزیر به منظور خدمت و حمایت از محرومان صورت گرفت؟
الف) کمیته های انقلاب اسلامی            ب) جهاد سازندگی    
ج) کمیته امداد امام خمینی                    د بسیج مستضعفان
پاسخ: ج ص۱۱۰
۴) جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.
۴-۱
) کریم خان به جای عنوان پادشاه برای خود لقب ................... رابرگزید.
پاسخ:وکیل الرعایا       ص۲۴
۴-۲) تغییر قانون اساسی درمجلس .......... صورت گرفت و سلطنت ایران ،به رضاخان واگذار شد.

پاسخ: مؤسسان          ص۶۹
۴-۳) امام خمینی (ره)در نجف با تدریس بحث ...............  قدم درراه مبارزه فرهنگی نهاد.

پاسخ:حکومت اسلامی  ص۹۳
4-4) در عملیات بیت المقدس بعد از ۱۸ماه اشغال ، شهر ...............
آزاد گردید.
پاسخ: خرمشهر       ص۱۱۷
۴-۵) عهد نامه مفصل بین ایران و ....................
بسته شد.
پاسخ: انگلستان    ص۳۷
۴-۶) مدرسه دار الفنون  توسط ..................
تأسیس شد.
پاسخ: امیر کبیر     ص۴۵
۴-۷) آیت ا ... مدرس به دستور.................
به شهادت رسید.
پاسخ: رضاشاه   ص۷۰
۴-۸)لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی با مخالفت ......................
لغو شد.
پاسخ: امام خمینی        ص۸۴
۴-۹)  جنگ جهانی دوم با حمله غافلگیرانه آلمان به ...................
شروع شد.
پاسخ:لهستان              ص۷۲
۴-۱۰) انقلاب اسلامی درتاریخ...........................
سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.
پاسخ: ۲۲بهمن          ص ۱۰۶    
 
۵) به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.
۵-۱
) دو نمونه از تحولات اجتماعی و سیاسی اروپا در قرون جدیدرا ذکرکنید؟
پاسخ: تبدیل سلطنت استبدادی به مشروطه در انگلستان- استقلال آمریکا از انگلستان-انقلاب کبیر فرانسه – تضعیف امپراتوری مسلمان عثمانی بر اثر
توطئه و تهاجم نظامی دولت های اروپایی          ص۳۱

۵-۲) دو مورد از مهم ترین اقدامات امیر کبیر را بنویسید.
پاسخ:ایجاد مدرسه دارالفنون ،اعزام افرادی به اروپا برای آموختن حرفه وصنعت و انتشار روز نامه ی وقایع واتفاقیه     ص۴۵
۳-۵)دو مبارز دوران حکومت احمد شاه قاجار علیه بیگانگان و وابستگان آن ها را  نام ببرید.
پاسخ:شیخ محمد خیابانی ، محمدتقی خان پسیان    ، میرزاکوچک جنگلی ص۶۳
۴-۵) مهم ترین عامل همکاری و اتحاد آیت ا... کاشانی و دکتر محمد مصدق ، چه بود؟
پاسخ:مبارزه برای ملی شدن نفت و کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع اقتصادی ملت ایران   ص۷۷
۵-۵) چرا مردم به برخی از گروه ها که مبارزه مسلحانه  می کردند ،اعتماد نداشتند؟
پاسخ: زیرا دارای عقاید غیر اسلامی و حتی ضدّ اسلامی بودند.  ص۹۴
۵-۶
) در دوران صفوی ایران با کدام کشورها رابطه تجاری داشت؟
پاسخ:هند ،عثمانی ،انگلستان ،پرتغال              ص۱۶
۵-۷) نام قدیمی ترین کشورهای استعمارگر را بنویسید. دومورد.
پاسخ:اسپانیا ، پرتغال    ص۳۱
۵-۸) نام فرقه های ساختگی استعمارگران در دوران قاجار  را بنویسید.
پاسخ :بابیگری و بهاییگری    ص۴۳
 
۵-۹) درزمان جنگ جهانی دوم چه کسانی از جنوب ایران در مقابل استعمارگران ایستادگی کردند؟ 
پاسخ: تنگستانی ها و دشتستانی ها  به رهبری رئیسعلی  دلواری       ص۶۵
۵-۱۰) مهمترین خیانت رژیم شاه در ۱۵خرداد ۴۲ چه بود؟
پاسخ: قتل عام کفن پوشان ورامین بود که در این روز از ورامین به سوی تهران حرکت کرده
 و خواهان آزادی امام خمینی بودند.
   ص۸۹

۵-۱۱) جمهوری اسلامی ایران بعداز پیروزی انقلاب در کدام صنایع به موفقیت رسیده است؟
پاسخ: صنایع تسلیحاتی ، خودروسازی ، فولاد و پتروشیمی ص۱۲۳
۵-۱۲)مردم تبریز به رهبری چه کسانی بر علیه استبداد محمد علی شاه قیام کردند؟
پاسخ:ستارخان – باقر خان  ص۵۷
۵-۱۳) اصلاح طلبان دوره احمدشاه رانام ببرید.
پاسخ:شیخ محمد خیابانی ، محمدتقی خان پسیان ، میرزاکوچک جنگلی ص۶۳
۵-۱۴) امام خمینی بعد از هجرت به پاریس وارد کدام محله شدند؟

پاسخ: نوفل لوشاتو  ص۱۰۱
۵-۱۵)  نماز عیدفطر سال 57 13با امامت  وسخنرانی چه کسانی صورت گرفت؟
پاسخ:امامت حجت الاسلام  دکتر محمد مفتح وسخنرانی حجت الاسلام  محمد جواد باهنر   ص۹۸
۵-۱۶) کدام نهاد های انقلابی به منظور حفظ امنیت  و کدامیک به منظور حمایت از محرومان ایجاد شد؟
پاسخ: کمیته ی انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب – کمیته امداد امام خمینی     ص۱۱۰
۶)به سؤال های زیر پاسخ کامل دهید.
۶-۱) بی اعتنایی محمد علی شاه نسبت به مشروطیت در چه مواردی آشکار شد؟یک مورد.
پاسخ:دعوت نکردن از اعضای مجلس درمراسم تاجگذاری و امضاء نکردن متمم قانون اساسی 
  ص۵۶
۶-۲)دومورداز پیامدهای قرارداد ۱۹۱۹ برای ایران را بنویسید.
 
پاسخ: بر اساس این قرارداد ایران از لحاظ نظامی ، سیاسی و اقتصادی به طور کامل
 به انگلستان وابسته شد.    ص ۶۷
۶-۳) دو مورداز مسائل و مشکلات مردم ایران درطی جنگ جهانی دوم را بنویسید.
پاسخ:امکانات ومنابع اقتصادی کشورشان توسط اشغال گران تصرف شد –
 کمبود و گرانی شدید مواد غذایی و جان سپردن در اثر گرسنگی و یا سوء تغذیه  ص۷۵
۶-۴) دومورد ازنتایج قیام  پانزده خرداد سال ۴۲را بنویسید .
 
 پاسخ:۱-
اتحاد اقشار مختلف مردم به ویژه دانشجویان و روحانیان در مبارزه با حکومت پهلوی
۲-
 
حضور پر شور ومؤثر تر روحانیان در مبارزه با رژیم 
۳-
عزم مبارزان برای نابودی نظام شاهنشاهی و ایجاد حکومت اسلامی           ص۸۹
۶-۵)چرا مهاجرت امام(ره) به پاریس ، به سود انقلاب تمام شد؟

پاسخ:زیرا با حضورامام در آن شهر بسیاری از مبارزان توانستندبا ایشان ملاقات و گفت وگو کنند  - همچنین این امکان برای خبرنگاران از سراسر جهان فراهم آمد تا پیام امام را به گوش مردم ایران وجهان برسانند.  ص۱۰۱
۶-۶) به چه دلایلی دانشجویان پیرو خط امام ، سفارت آمریکا را تسخیر کردند؟
پاسخ:۱-
زیرا سفارت آمریکا در ایران ، در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به پایگاه جاسوسی
 و حمایت از گروهگ های ضد انقلابی تبدیل شده بود.
۲-همچنین برای جلوگیری از دخالت آمریکادر امور داخلی ایران
۳-
و تحویل شاه فراری به ایران ص۱۱۲
۶-۷) چرا دولت انگلستان پیش از جنگ جهانی دوم نسبت به روابط ایران و آلمان نظر مساعد داشت؟
پاسخ:زیرا در آن زمان ، بیشترین
نگرانی و ترس انگلیس از جانب رقیب دیرینه یعنی شوروی (روسیه سابق)بود و از دوستی و نزدیکی ایران و آلمان احساس خطر نمی کرد.           ص۷۲
۶-۸) سه مورد از عوامل مؤثر در ایجاد اختلاف میان رهبران نهضت ملی شدن نفت را بنویسید.
پاسخ : ۱-
توطئه های بیگانگان وفتنه جویی عوامل داخلی آنان مانند شاه ، درباریان،خاندان سلطنتی و حزب توده۲- اشتباهات رهبران نهضت ۳- سستی یا ناتوانی آنان در جلوگیری از تشدید اختلافات درونی نهضت ۴-جاه طلبی و خود خواهی های سیاسی برخی از دست اندر کاران نهضت      ص۷۹
۶-۹) منصور چرا و توسط چه کسی به قتل رسید؟
پاسخ : چون لایحه مصونیت قضایی آمریکاییان ( کاپیتولاسیون) در ایران توسط منصور نخست وزیروقت به مجلس برای تصویب برده شد.
به دنبال این خیانت یکی از اعضای جمعیت هیئت های مؤتلفه اسلامی
به نام محمد بخارایی منصور را به قتل رساند .     ص۹۲-۹۱

۶-۱۰) بر اساس امتیاز رویتر ، چه امتیازاتی به رویتر انگلیسی واگذار شد؟ (چهار مورد)
پاسخ : انحصار احداث راه آهن ، بهره برداری از کلیه معادن و جنگل ها و احداث قنات ها و اداره گمرگ        ص۴۸
۶-۱۱) انگیزه وهدف دولت انگلستان از کودتای ۱۲۹۹ چه بود؟
پاسخ :دولت انگلستان تصمیم گرفت از طریق اجرای کودتای نظامی ،
حکومتی وابسته به خود در ایران  بر سر کار آورد. ص۶۷

۶-۱۲) چه شرایطی آمریکا وانگلستان را در اجرای کودتای ۲۸مرداد کمک کرد؟
پاسخ : زمانی که اختلاف و درگیری میان اعضای نهضت ملی شدن نفت شدت گرفت و
 ضعف وسستی نیرو های امنیتی و انتظامی دولت دکتر مصدق آشکار شد.         ص۷۹
۶-۱۳) هدف های آمریکا از اجرای اصلاحات اجتماعی در ایران چه بود؟
پاسخ:۱-جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران ۲- ممانعت از شکل گرفتن نهضت های مردمی
۳-
وابستگی کامل اقتصادی و فرهنگی ایران به آمریکا    ص۸۳
۶-۱۴) دلایل دشمنی و توطئه های آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران چیست؟
پاسخ: چون انقلاب اسلامی ایران دست ابرقدرت ها و دولت های استعمار گر  را از ایران کوتاه کرد و با آگاه ساختن سایر مسلمانان از قدرت اسلام ، منافع استعمارگران و زور گویان را در بسیاری از نقاط جهان و مخصوصاَ در کشورهای اسلامی به خطر انداخت.     ص۱۱۱-۱۱۰

پایان

 

/ 0 نظر / 40 بازدید