تاریخ وجغرافیا

مطالب پژوهشی علوم اجتماعی

سؤالات درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم دورة اوّل متوسطه فصل سه وچهار(قسمت دوم)

۱) نوجوانان چه گروه سنی تشکیل می دهند؟پاسخ:نوجوانان،گروه سنی دوازده تاهجده سال را تشکیل می دهند.ص۲۴ ۲)منظور ازبلوغ در نوجوانی چیست؟پاسخ: ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 366 بازدید

سوالات مطالعات اجتماعی پایه اول دوره اول متوسطه قسمت چهارم فصل هفتم

فصل هفتم درس سیزدهم ۱) اگرتعدادافرادیکهمتولدمیشوندبیشترازافرادیکهمی میرندباشدجمعیت.......... می یابد .پاسخ:افزایش         ص۷۳۲) اگرتعدادافرادیکهمتولدمیشوندکمترازافرادیکهمی میرندباشد،جمعیت .......می یابد.پاسخ:کاهش ص۷۳۳) منظور ازرشدمنفی جمعیت چیست؟پاسخ: ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 82 بازدید

سوالات کشوری جامعه شناسی 2 سوم دبیرستان همراه با پاسخ سال تحصیلی 92-91

درس اول۱) معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی چیست؟     سوال خردادپاسخ:ارتباط داشتن با زندگی اجتماعی انسان ها ص۴ ۲)کدامیک از پدیده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 403 بازدید

سؤالات مطالعات اجتماعی متوسطه اول قسمت سوم فصل ششم

 ۱) بهمنطقهٔبزرگیکهدرآنمجموعهایازگیاهانوجانورانخاصزندگی می کنند،............میگویند.پاسخ: زیستگاه (زیست بوم) ۲) مهم ترین عامل وجود زیست بوم های مختلف چیست؟پاسخ: وجود آب و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست