سوالات فصل یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

فصل یازدهم- درس بیست ویکم   
۱) قاره اروپا را می توان دنبالة قارة  پهناور......... دانست.
پاسخ:  آسیا      ص ۱۳۶                  
۲) اروپا از اطراف به کدام دریاها واقیانوس ها محدود می شود؟
پاسخ:  اقیانوس منجمد شمالی  ،اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه ص۱۳۶                                     
 
 ۳) اروپا از نظرناهمواری به چند بخش تقسیم می شود ؟ نام ببرید.                                             
پاسخ:  اروپای پیر و اروپای جوان         ص۱۳۶        
 
۴) منظور از اروپای پیر چیست؟
پاسخ:  در مناطق شمالی اروپا، فرسایش طولانی مدت موجب شده است که کوه ها کم ارتفاع و قله ها گنبدی شکل و دره ها بازباشند.در این منطقه، جلگه های پهناور و دریاچه های بسیار وجود دارد. از نظر زمین شناسی به این بخش وسیع از اروپا،اروپای پیر می گویند. ص۱۳۶                   
۵) منظور از اروپای جوان چیست؟
پاسخ: درجنوب اروپا،چین خوردگی ها و رشته کو ه های بلند دیده می شود. قلهٔ کو ه ها، نوک تیز و دامنهٔ کوه ها اغلب دارای شیب تند ودرّ ه های تنگ می باشد.  به این منطقه اروپا که درآن آتشفشا ن ها و زمین لرزه هایی نیز رخ می دهد، اروپای جوان می گویند. ص۱۳۷                                                    
  
۶) دو رشته کوه جوان اروپا را نام ببرید.
پاسخ: آلپ ، پیرنه  ص۱۳۷ 
 
۷) بلند ترین قله اروپا چه نام دارد؟
پاسخ: مون بلان با رتفاع۴۸۰۸متر در رشته کوه آلپ       ص ۱۳۷                                            
 
۸) اروپا قاره ای با آب و هوای معتدل، سرسبز و بدون بیابان است. 
پاسخ: صحیح  ص ۱۳۷                                                                                                    
 
۹
)اروپا از نظر آب وهوا چند نوع است  با ذکرمثال بنویسید؟
پاسخ: الف- بخش شمال قاره اروپا یعنی قسمت های شمالی شبه جزیره اسکاندیناوی و ایسلندبه قطب شمال نزدیک هستند و آب و هوای قطبی و سرد دارند.
 ب- منا طق مجاور اقیانوس اطلس نظیر انگلستان و ایرلند، آب و هوای معتدل
اقیانوسی دارند و عبور جریا ن دریایی آب گرم گلف استریم از این سواحل در
فصل زمستان موجب می شود که هوا ملایم تر شود.
ج- منا طق جنوبی اروپا که در سواحل مدیترانه واقع شد ه اند(مانند کشورهای اسپانیا و ایتالیا) آب و هوای مدیترانه ای دارند. این نوع آب وهوا زمستان های معتدل و مرطوب و تابستان های گرم و خشک دارد.    
د- مرکز و شرق اروپا به دلیل دوری از دریاها آب و هوای قارّه ای یا برّی دارد و میزان بارندگی در آنجا کم است. ص  ۱۳۷                                                                                                            
  
۱۰) از رود های اروپا چه استفاده هایی می شود؟
پاسخ: از این رودها برای آبیاری زمین های کشاورزی، تولید انرژی الکتریکی و
حمل و نقل و کشتیرانی استفاده می شود. ص۱۳۸                                                                       
           
۱۱ ) مهم ترین رود های اروپا کدامند؟
پاسخ: رودهای دانوب، ولگا، راین، دُن و الب، مهم ترین رودهای اروپا هستند. ص۱۳۸ 
 
۱۲ ) طویل ترین رود اروپا کدام است؟
پاسخ: دانوب ص۱۳۸                           
۱۳ ) قارهٔ افریقا بین کدامیک ازاقیانوس ها قرار گرفته است؟
پاسخ: اقیانوس هند و اطلس ص۱۳۸           
۱۴ ) مدار استوا از وسط آن عبور می کند.   ص غ – پاسخ کوتاه
پاسخ : صحیح ص ۱۳۸                                                                                                   
 
۱۵) قاره افریقا از طریق کدام تنگه ها و کانال از آسیا و اروپا جدا می شود؟   
پاسخ: از طریق کانال سوئز و باب المندب از آسیا و از طریق تنگه جبل الطارق
از اروپا جدامی شود. ص۱۳۸                                                                                         
۱۶
) افریقا، فلاتی وسیع و کم ارتفاع است.
پاسخ صحیح ص۱۳۹       
۱۷) تنها چین خوردگی مهم افریقا چه نام دارد؟
پاسخ: رشته کوه اطلس در شمال غربی این قاره  ص۱۳۹           
۱۸) قله های مهم افریقا در شرق این قاره کدامند؟
پاسخ: کنیا با ارتفاع ۵۲۰۰متر و کلیمانجارو با ارتفاع ۵۹۰۰متر   ص۱۳۹               
۱۹) علت تشکیل دریاچه در شرق قاره افرقا چیست؟
پاسخ: اغلب در اثر فرونشستن زمین یا شکستگی های بزرگ در پوسته
زمین به وجود آمده است. ص۱۳۹                                                                                      

 ۲۰) چند دریاچه در شرق افریقا نام ببرید؟
پاسخ: تانگانیکا ، ویکتوریا و نیاسا ص  ۱۳۹                                                                       
 
۲۱) چرا کناره های افریقا برای پهلو گرفتن کشتی ها و ساختن بنادر چندان مناسب نیست؟
پاسخ:چون کناره های افریقا صاف و بدون بریدگی(خلیج)است. ص۱۳۹                                    
۲۲) چرا در بیشتر قسمت های افریقا زمستان دیده نمی شود ؟
پاسخ:زیرا موقعیت افریقا به گونه ای است که مدار استوا از وسط آن عبور می کند و خورشید در طول سال در مناطق استوایی و اطراف آن تا مداررأ س السرطان و رأ س الجدی تقریباً
عمود می تابد. ص ۱۴۰                                                                                                    
 
۲۳ ) افریقا از نظر بارش به چند قسمت تقسیم می شود نام ببرید؟
پاسخ: افریقای مرطوب (افریقای سبز) و افریقای خشک    ص۱۴۰    
۲۴) نام دو بیابان مهم در افریقا را بنویسید.
پاسخ: صحرای بزرگ در شمال و بیابان کالا هاری در جنوب این قاره   ص۱۴۰                             
 
۲۵) رود های مهم افریقا را نام ببرید.
پاسخ: رودهای نیل، کنگو، نیجر، اُورانژ و زامبز ازرودهای مهم و پرآب افریقا هستند. ص۱۴۰       
  ۲۶ ) طولانی ترین رود جهان که در افرقا جاری است چه نام دارد؟
پاسخ : نیل ص۱۴۱                                                                                                      
 فصل یازدهم- درس بیست
ودوم                                                                       
۱ )  قاره اروپا  از نظر جمعیت یکی ازمتراکم ترین قاره های جهان محسوب می شود.
پاسخ: صحیح ص۱۴۲                                                                                                      
  ۲) چرا اروپا از نظر جمعیت قاره ای متراکم است؟
پاسخ: شرایط مساعد طبیعی چون آب وهوای معتدل و ریزش باران کافی و رودهای
پرآب و جلگه های پهناوراز یک سو و پیشرفت درعلم و فناوری از سوی دیگر،موجب
شده است این قاره از نظر جمعیت،متراکم باشد. ص۱۴۲
                                                               
۳ ) چرا جمعیت اروپا رو به پیری می رود؟
پاسخ: علی رغم جمعیت زیاد و انبوه، رشد جمعیت در اروپا کاهش یافته و زاد و ولد دراین قاره،کم شده است. به همین دلیل جمعیت سالمندان، افزایش یافته و جمعیت اروپا رو به پیری می رود. ص۱۴۲          
۴ ) اروپاییان از چه نژادی هستند؟
پاسخ: سفیدپوست ص۱۴۲                                                                                                   
۵ ) بیشتر مردم اروپا پیرو چه دینی هستند؟
پاسخ: پیرو دین حضرت مسیح(ع) ص۱۴۲                       
۶ ) سه مذهب بزرگ مسیحیت کدامند؟
پاسخ: کاتولیک ، پروتستان و اُرتودوکس ص۱۴۲                                                                      
۷) رهبرمذهبی وروحانی کاتولیک چه کسی است ومحل اقامت او کجاست؟
پاسخ:کاتولیک ها از رهبر مذهبی و روحانی خود، پاپ که محل اقامت او در واتیکان است، پیروی می کنند. ص۱۴۲                                                                                                                          
۸) مسلمانان بیشتر در کدام قسمت اروپا زندگی می کنند؟
پاسخ: شبه جزیره بالکان ص۱۴۲                
۹ ) کشاورزی دراروپا به چه شکلی وجود دارد؟
پاسخ: کشاورزی، تقریباً در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین آلات مدرن و شیوه های علمی صورت می گیرد. ص۱۴۳                             
۱۰ ) آب وهوای جنوب اروپا چگونه است ؟چند محصول این نوع آب وهوا را نام ببرید.
پاسخ: در جنوب اروپا، آب و هوای مدیترانه ای موجب شده که محصولات ویژه ای چون زیتون، مرکبات و انگور به عمل آید. ص۱۴۳                                                                                                    
۱۱ ) نام دوکشور اروپایی که ازتولیدکنندگان وصادرکنندگان فرآورده های گوشتی ولبنی هستند،  بنویسید.
پاسخ: هلند ودانمارک ص۱۴۳                                                                                               
۱۲ ) کشور های مهم صنعتی اروپا کدامند؟
پاسخ:آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا ص۱۴۳            
۱۳ )چرا کشور های اروپایی در گذشته به استعمار کشورهای دیگر دست زده اند؟
پاسخ: کشورهای صنعتی قاره اروپا به منابع و مواد اولیه کشورهای دیگر نیاز دارند و واردکننده مواد اولیه (مانند نفت) هستند. این کشورها سالیان دراز برای استفاده از منابع و معادن سایر سرزمین ها به استعمار کشورهای دیگر دست زده اند. ص۱۴۳     
۱۴ ) چرا اروپا گردشگران زیادی را از سراسردنیا به خودجذب می کند؟
پاسخ:اروپا به دلیل داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی مانند سواحل طولانی و آفتابی، ورزش های زمستانی در کوه های آلپ و جاذبه های فرهنگی و تاریخی چون بناهای تاریخی، موزه ها، کلیساها و… گردشگران زیادی را از سراسر دنیا به خود جذب می کند. ص۱۴۴                                               
۱۵) مهم ترین کشورهای اروپایی که گردشگران زیادی را جذب می کنند کدامند؟
پاسخ: فرانسه، اسپانیا و ایتالیا  ص۱۴۴         
۱۶ ) چه عواملی از افزایش جمعیت افریقا جلو گیری کرده است؟
پاسخ: در طول سالیان دراز، عدم رعایت بهداشت و شیوع بیماری های مختلف، خشکسالی ها و قحطی های پی در پی و جنگ ها،ازافزایش جمعیت در این قاره جلوگیری کرده است. ص۱۴۵                   
 ۱۷ ) مناطق خالی از جمعیت افریقا کدامند؟
پاسخ: بخش های وسیعی از بیابان بزرگ افریقا و جنگل های انبوه استوایی،
خالی از جمعیت است.ص۱۴۵
                                                                          
۱۸ ) بیشتر مردم افریقا از نژاد .......... هستند.
پاسخ:سیاه پوست ص۱۴۶                                       
۱۹ ) بیشترمردم  کشور های شمال افریقا پیرو دین ............... هستند.
پاسخ:اسلام ص۱۴۶                                                                                                          
۲۰ ) قاره افریقا از نظر منابع طبیعی، ثروتمند است.
پاسخ: صحیح ص۱۴۷                                     
۲۱ ) عوامل توسعه نیافتگی قاره افریقا کدامند؟
پاسخ:الف) عوامل خارجی: از مهم ترین علل عدم پیشرفت قاره افریقا، استعمار کشورهای اروپایی وغارت منابع آنها بوده است. امروزه نیز دخالت کشورهای قدرتمند در ایجاد جنگ ها و بحران ها در این قاره ادامه دارد.
ب)عوامل داخلی: شرایط سخت محیطی (جنگل های انبوه، بیابان های وسیع، آب و هوای گرم)، شیوع بیماری ها،بیسوادی وآگاهی کم مردم، جنگ های داخلی و حکومت های وابسته و استبدادی نیز ازعلل عدم پیشرفت این قاره است. ص۱۴۷
                                                                                           
۲۲ ) کشورهای قارّه افریقا، بیشتر صادرکنندهٔ محصولات ...... و ...... هستند.
پاسخ: معدنی و کشاورزی ص۱۴۷                                                                                        
 ۲۳ ) در افریقا کدام محصولات کشاورزی کشت می شود؟
پاسخ: محصولات کشاورزی گرمسیری و استوایی چون قهوه، کاکائو و کائوچو تولید می شود. ص۱۴۷       
 ۲۴ )جاذبه های گردشگری افریقا کدامند؟
پاسخ: سواحل شمال افریقا در کنار دریای مدیترانه، پارک های ملی(وحش) و آثار باستانی کشورهای قدیمی نیز از جاذبه های مهم گردشگری در قاره افریقاست.ص۱۴۸                                      
                               پایان فصل یازده
  

/ 1 نظر / 821 بازدید
اناهیتا

بیست پرفکت عالی گریت نایک خیلی مرسی خیلی خوب بودن