سوالات امتحان هماهنگ درس تاریخ پایه سوم راهنمایی سال 1389استان گیلان

سوالات امتحان هماهنگ درس تاریخ پایه سوم راهنمایی سال 1389استان گیلان(نوبت خرداد،شهریور ودی ماه)

1) صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید.

1-1 حکومت صفوی در زمان شاه سلطان حسین سقوط کرد.

پاسخ:صحیح

2-1 فرمان مشروطیت توسط محمد علی شاه صادر شد.

پاسخ:غلط

3-1 آیت الله سید حسن مدرس به دستورمحمد رضا پهلوی به شهادت رسید.

 پاسخ:غلط

4-1نمازعید فطر سال 1357به امامت دکتر محمد مفتح در تهران برگزار شد.

پاسخ:صحیح

5-1 پس از شاه اسماعیل فرزندش تهماسب به سلطنت رسید.

 پاسخ:صحیح

6-1 تنها جنگ خارجی زمان کریم خان زند،جنگ با عثمانی بود.

 پاسخ:صحیح

7-1 امام خمینی به مخالفت با لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی برخاستند.

پاسخ:صحیح

8-1 شهید محمد بخارایی امیر عباس هویدا را به قتل رسانید.

پاسخ:غلط

9-1 در دوره ی صفوی ،ایران با اروپا روابطی گسترده برقرار کرد.

پاسخ:صحیح

10-1 مذاهب بابیگری وبهائیگری توسط روسیه و انگلیس سرکوب شد.

پاسخ:غلط

11-1 رضاخان با پشتیبانی روسیه به سلطنت رسید.

پاسخ:غلط

12-1 کفن پوشان ورامین ، در پانزدهم خرداد 42 قتل عام شدند.

 پاسخ:صحیح

13-1 اخراج پرتغالی ها از جنوب ایران از اقدامات شاه عباس صفوی می باشد.

پاسخ:صحیح

14-1 در نتیجه شورای دشت مغان ، آقا محمد خان قاجار به پادشاهی انتخاب شد.

پاسخ:غلط

15-1 با امضای قراداد پاریس ،افغانستان از ایران جدا شد.

پاسخ:صحیح

16-1 روز دوازدهم بهمن ، روز جمهوری اسلامی نامیده شده است.

پاسخ:صحیح

2) برای عبارت های سمت راست پاسخ مناسبی از سمت چپ انتخاب کرده وحرف مربوط به آن را داخل پرانتز بنویسید.

1-2 ( هـ ) جمشید آموزگار                  الف)  کاپیتولاسیون

2-2 ( ج  ) امیر اسدالله علم                ب)  رواج غرب گرایی

3-2 (الف) حسنعلی منصور                 ج) حمله به مدرسه فیضیه

4-2 ( ب ) امیر عباس هویدا                 هـ ) فضای باز سیاسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5-2 (الف) شاه عباس                    الف) جنگ با استعمارگران پرتغالی

6-2 (د   ) آقا محمد خان                 ب) جنگ های ایران و روسیه

7-2 (ج  ) محمد شاه                      ج) لشکر کشی به هرات

                                                     د) لشکر کشی به گرجستان

                                                     هـ) لشکر کشی به هند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8-2 (ب ) رضاخان                             الف) فرمان مشروطیت

9-2 (ج  ) احمدشاه                           ب)جنگ جهانی دوم

10-2 (الف) مظفرالدین شاه                ج) جنگ جهانی اول

                                                        د) حمله ی روسیه به مرزهای شمالی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11-2 (ج ) شیراز              الف) صفویه

12-2 (د  ) تهران               ب)افشاریه

13-2 (ب ) مشهد             ج)زندیه

                                      د)قاجاریه

3) گزینه  صحیح را انتخاب کرده وبا علامت × مشخص کنید.

1-3  مهم ترین فتح نادر شاه ، فتح ..... بود.

الف) بحرین      ب)بخارا      ج) قندهار        د) هندوستان

  پاسخ:د هندوستان

   2-3 انقلاب کبیر فرانسه ،جزءکدام یک از تحولات زیر به شمار می آید؟ تحول....

الف) مذهبی     ب) صنعتی     ج)اجتماعی – سیاسی    د) اقتصادی   

پاسخ:ج) اجتماعی- سیاسی

3-3 مهم ترین وسخت ترین توطئه دشمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه بود؟

الف) جنگ تحمیلی ب)حمله ی نظامی آمریکا 

ج) تحریم اقتصادی   د) اقدامات گروهک ها

پاسخ:الف)جنگ تحمیلی

4-3 زمان کدام پادشاه اوج قدرت صفویان بود؟

الف) شاه اسماعیل ب) شاه عباس  ج) شاه سلطان حسین   د) شاه تهماسب

پاسخ:ب)شاه عباس

5-3 پایتخت کریم خان زند کدام شهر بود؟

الف) شیراز     ب) تبریز        ج) اصفهان        د) تهران

پاسخ:الف) شیراز

6-3 یکی از رهبران مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت کدام مورد زیر بود؟

الف) دکتر مصدق     ب) قوام السلطنه   ج) اسدالله علم      د) جمشید آموزگار

پاسخ:الف)دکترمصدق

7-3 ارتش عراق در سال 1359 کدام بندر بزرگ کشور را تصرف کرد؟

الف) ماهشهر    ب) بوشهر       ج) خرمشهر            د) آبادان

پاسخ:ج) خرمشهر

8-3 جدایی و استقلال افغانستان از ایران از حوادث دوره ی .....می باشد.

الف) محمد شاه   ب) ناصالدین شاه  ج) احمد شاه    د) فتحعلی شاه

پاسخ:ب)ناصالدین شاه

9-3 کودتای سوم اسفند 1299هـ .ش با حمایت کدام کشور در ایران صورت گرفت؟

الف)آمریکا     ب) فرانسه        ج) انگلستان     د) روسیه

پاسخ:ج انگلستان

10-3در نتیجه ی حمایت های کدام شخصیت ، دکتر مصدق بار دیگر به نخست وزیری رسید؟

الف) آیت الله مدرس    ب) سرلشکر زاهدی   ج) قوام السلطنه   د) آیت الله کاشانی

پاسخ:د)آیت الله کاشانی

11-3 امام خمینی (ره) پس از اعتراض شدید نسبت به کدام اقدام رژیم شاه از ایران تبعید گردیدند؟

الف) تصویب اصول ششگانه    ب) تصویب لایحه انجمن ها  

ج) تصویب لایحه کاپیتولاسیون   د)کشتار مدرسه فیضیه

پاسخ:ب) تصویب لایحه کاپیتولاسیون  

12-3 جنگ های ایران وروسیه از حوادث سلطنت کدام پادشاه قاجار می باشد؟

الف) آقا محمد خان  ب) فتحعلی شاه    ج) ناصالدین شاه       د) احمد شاه

پاسخ:ب) فتحعلی شاه   

13-3 شاه برای اجرای برنامه ی اصلاحات اجتماعی آمریکایی ..... را به نخست وزیری انتخاب نمود.

الف) عَلَم      ب) هویدا          ج) بختیار        د) منصور

پاسخ: الف) عَلَم     

14-3 رضاخان با حمایت کدام دولت اروپایی به سلطنت رسید؟

الف) فرانسه      ب) روسیه           ج) آلمان       د) انگلیس

پاسخ: د) انگلیس

4) جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

1-4کریم خان به جای عنوان پادشاه ، لقب ..........  را برای خود برگزید.

پاسخ:وکیل الرعایا

2-4 رضاخان در سال 1304 ، مجلس ........ را برای تغییر سلطنت تشکیل داد.

 پاسخ: مؤسسان

3-4 اعضای حزب توده مهم ترین وظیفه ی خود را خدمت به ....... می دانستند.

 پاسخ: شوروی

4-4 روز سیزده آبان روز ..........  نامیده شد.

پاسخ:دانش آموز

5-4 یکی ازکارهای مهم امیر کبیر انتشار روزنامه ی ....... بود.

 پاسخ:وقایع اتفاقیه

 6-4 مظفرالدین شاه به فاصله ی کمی پس از پیروزی ......... در گذشت.

پاسخ:انقلاب مشروطه

7-4 با حمله ی غافل گیرانه ی آلمان به ......... آتش جنگ جهانی دوم افروخته شد.

 پاسخ:لهستان

8-4 مهم ترین خواسته مردم در آغاز انقلاب مشر�%8

/ 7 نظر / 41 بازدید
مريمي

[نیشخند]عااااااااالي[تایید]خيلي خوبه اينجا...من فرداامتحان تاريخ دارم كتابمونخوندم فقط سولاي اينجاروخوندم [عینک]

مريمي

[خداحافظ][گل]ممنون

مريمي

ا نويسنده ي اينجا مال كياشهره [پلک]منم كياشهريم...ازمدرسه فاطميه....خوشحال شدم آقاي دبيراموزش برورش [نیشخند][بغل]

مريمي

دوستتون دارممممممممممم..دعاكنيدكه فرداامتحان تارريخموخوب بدم بااين هايي كه اينجاخوندم [نیشخند]چون كتابمونخوندم اصلنننننننننن [ناراحت]

مريمي

اگه نمره خوب نگيرم ميام اينجاهمه ي تشكرايي كه كردموبس ميگيرم[قهر]

مريمي

[خداحافظ]

مريمي

[دست]خوب بووووووود