سؤالات درس مطالعات اجتماعی اول متوسطه (متوسطه اول) فصل هشت ونه

پاسخ:به کسانی که محل اقامت یا کار خودرا به طور موقت ترک می کنند و
 برای استراحت یا گردش ودیدن یا مطالعهٔمکان های تاریخی و طبیعی،به سفر می روند «گردشگر » می
گویند. ص۸۸
۲) انواع گردشگری رانام ببرید؟
پاسخ:بعضی از مردم ممکن است فقط بهمنظور استراحت و تفریح به مکانی سفر کنند.
بعضی برای زیارت اماکن مقدس یا مطالعهٔ آثار تاریخی به سفر می روند.
بعضی ازافراد برای بازدید از نمایشگاه ها یا گردهمایی های علمی سفر می کنند وبالاخره برخی از گردشگران هم به طبیعت گردی می پردازند.
ص۸۸
۳) اهمیت گردشگری رابنویسید.

پاسخ:
وقتی افراد به سفر می روند علاوه بر استراحت و تفریح با پدید ه های زیبای طبیعی و مکان های تاریخی و فرهنگی آشنا می شوند و چیز های زیادی دربارهٔ مکانها و آداب ورسوم مردم مناطق یاد می گیرند.وقتی گردشگران به ناحیه ای سفر می کنند درآن ناحیه شغل هایمختلفی ایجادمی شود. برای مثال هتل داری،دفاتر فروش بلیط، دفاتر حمل ونقل، فروش صنایع دستی و غذاها و شیرینی های محلی.  ص۸۹
۴) گردشگری نقش مهمی در افزایش درآمد مردم یک منطقه دارد.
  ص غ
پاسخ: صحیح        ص۸۹
۵) یکی از وسایل مهمی که باید برای گردشگری یا انجام هر نوع سفر از آن استفاده کرد، نقشهاست.
ص غ – کامل کردنی
پاسخ: صحیح    ص۹۰ 
۶)بر روی نقشه ی  راه ها چه مواردی مشخص شده است؟

پاسخ: بر
روی نقشهٔ را هها، جاده های اصلی و فرعی و همچنین مکان های خدماتی چون رستورا ن ها،تعمیرگاه ها، پمپ بنزین ها، نمازخانهو نظایر آن مشخص شده است.  ص۹۱
فصل هشتم درس شانزدهم

۷)نام سه مسجد که علاوه بر محل عبادت از نظر معماری اسلامی موردتوجه گردشگران قرار می گیرد، چیست؟ 
پاسخ: مسجد
امام وشیخ لطف اله دراصفهان، مسجدجامع یزد و مسجد گوهرشاد درمشهد.
ص۹۲
۸) مهم ترین قطب زیارتی کشور کدام شهر است؟
پاسخ: مشهد مقدس، مهم ترین قطب زیارتی کشوراست . ص ۹۲
۹) از القاب امام هشتم (ع)  چهار مورد را بنویسید.

پاسخ:
رضا،فاضل،صابر و زکی. ص۹۳
۱۰) چرا  خلفای بنی امیه و بنی عباس امامان معصوم ما را به شهادت می رساندند؟
پاسخ: چون امامان معصوم (ع)خواستار اجرای عدالت و قوانین اسلام بودند
. ص۹۳
۱۱) چرا مأمون خلیفه عباسی امام رضا (ع) را به ولایتعهدی بر گزید؟

پاسخ: او
ابتدا برای فریب مردم و ترس از شورش آنها و اینکه نشان بدهدبه خاندان پیامبر (صل اللّه علیه و آله)علاقه دارد، امام رضا (ع)را با احترام به خراسان آورد وبه ولایتعهدیبرگزید. ص۹۳
۱۲
) چرا مأمون خلیفه عباسی امام رضا (ع) را به شهادت رساند؟
پاسخ: مأمون که می دید امام رضا (ع)از او اطاعت نمی کند و شرایط وی را نمی پذیرد و از طرف دیگر پیروان
آن حضرت هر روز بیشتر می شود، سرانجام دستور داد تا امام علیه السلام را مسموم کنند و به شهادت برسانند. ص۹۳
۱۳)ازموزه های آستان قدس رضوی (حرم امام رضا ع) چهار مورد را نام ببرید.
پاسخ: موزهٔ قرآنو موزهٔ سکّه، موزهٔ صدف و موزهٔ
سلاح ص۹۴
۱۴) گردشگری تارخی شامل چه نوع آثار و بنا هایی است؟

پاسخ:
کاخ ها، مساجد،کاروانسرا ها،حمام ها، بازارها، پل ها،خانه های تاریخی و برج ها از جملهٔ این آثار هستند. ص۹۶
۱۵) برخی
از بناها تاریخی میراثجهانی هستند که باید از آنها محافظت شود .
  ص غ – کامل کردنی
پاسخ:صحیح           ص ۹۶
۱۶) از جاذبه های گردشگری گیلان(سواحل) دوموردرا بنویسید؟
پاسخ: ساحلدریای خزر وجنگل های زیبای روی دامنهٔ کوه ها، مزارع برنجو
روستاهایی که با فاصلهٔ کم دردوطرف جاده قرارگرفته اند، جذّابیت زیادی به این ناحیه داده است. ص ۹۷
۱۷) یکی از برنامه ها برای جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست ایجاد .........است.
پاسخ:پارک های ملی  ص ۹۹
۱۸) در پارک های ملی چه موادی ممنوع است؟

پاسخ:درپارک
های ملی مانند مناطق حفاظت شده، بوته کنی، چرای دام ها، شکار و نظایر آن ممنوع است. ص۹۹
فصل نهم درس هفدهم
۱۹) میراث فرهنگی
چیست؟
پاسخ: میراث فرهنگی همهٔ چیزهای ارزشمندی است که به فرهنگ یکملت مربوط می شود.

ممکن
است چیزهای مادی مثل ظرف ها، سکه ها،کتیبه ها،فرش ها، کتا ب های قدیمی و بنا
های تاریخی، مساجد و امام زاده ها باشد یا چیز های غیرمادی مثل اعتقادات، زبان و آداب و رسومی باشد که ازگذشته به ما رسیده است.
        ص۱۰۳
۲۰) چرا می گویند باید از میراث فرهنگی حفاظت
کنیم؟
پاسخ: میراث فرهنگی به همهٔ مردم یک کشور متعلق است وهمان طورکه
نسل های قبلی این میراث را حفظ کردند و به دست ما سپردند ما همباید این میراث فرهنگی را حفظ کنیم و به آیندگان بسپاریم.  ص۱۰۳
۲۱) مطالعة زندگی انسان ها در گذشته را .......می گویند. 
ص غ – پاسخ کوتاه-تعریف
پاسخ: علم تاریخ   ص۱۰۳
۲۲) مطالعه تاریخ وآشنایی باگذشته به ما چه کمکی می کند؟
پاسخ: آشنایی با گذشته به ما کمک می کند تا زمان حال را بهتر بفهمیم. مااز مطالعه رویدادها و
زندگیِ مردمان گذشته می توانیم پند بگیریم و از تجربه های آن ها درزندگی امروز استفاده کنیم. ص۱۰۳
۲۳)به کسانی که دربارة زندگی انسان ها و رویدادهایی که درگذشته اتفاق افتاده،
مطالعه و تحقیق می کنند،.......می گویند. ص غ –پاسخ کوتاه -تعریف
پاسخ: مورّخ ص۱۰۳
۲۴)مورخان چگونه دربارة یک موضوع تاریخی نظر می دهند؟

پاسخ: آنها
سعی می کنند شواهد و مدارک به جای مانده را با دقت بررسی کنند تا به واقعیت آنچه درگذشته رخ داده، پی ببرند و  آن گاه نظرخود را درباره یک موضوع تاریخی بگویند. ص۱۰۴
۲۵) مورّخان در کار خود از دانش«............» نیز استفاده می کنند.   ص غ 
پاسخ: باستان شناسی ص۱۰۴
۲۶) درهمهٔ کشورها برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی با ارزش
ومیراث
 فرهنگی، مکان هایی به نام.......... وجود دارد.
    تعریف – پاسخ کوتاه
پاسخ: موزه    ص۱۰۵
۲۷) فایده وجود موزه هارابنویسید.

پاسخ:
موزه ها علاوه بر نگهداری آثار تاریخی، این آثار را به نمایشمی گذارند به طوری که همه مردم با رفتن به موزه، می توانند آنها را مشاهدهکنند و از چگونگی زندگی مردم درزمان های مختلف آگاه شوند. همچنین، موزه ها مکان های مناسبی برای افرادی هستند که دررشته های مختلف مثل تاریخ، هنر، معماری، باستا ن شناسی و... مطالعهو تحقیق می کنند.   ص۱۰۵
۲۸) در کشورما مسئولیت حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگیراسازمان  ................  به عهده دارد.

پاسخ: سازمان
میراث فرهنگی   ص۱۰۶
فصل نهم درس هجدهم
۲۹) مهم ترین رویداد تاریخی کشور ماکدام است؟
پاسخ: ورود اسلام به
ایران  ص۱۰۷
۳۰) تاریخ ایران به دو دورة زمانی تقسیمشده است،آن دو دوره را بنویسید.
پاسخ:۱- تاریخ قبل از اسلام که به آن دورة ایران باستان می گویند.
۲
- تاریخ دوره اسلامی که با سقوط حکومت ساسانیان و ورود اسلام به ایران آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.
  ص۱۰۷
۳۱) ویژگی های زندگی بشر در مراحل ابتدایی چگونه بوده است؟
پاسخ: ۱-انسان ها ازوسایل بسیار ساده و ابتدایی استفاده می
کردند.
۲
- آنها از طریق گردآوری خوراک وشکارحیواناتزندگی می کردند.
۳-
درجست وجوی شکارو خوراک ازجایی به جای دیگر می
رفتند.
۴-
برای محافظت از خود درون غارها به سر می بردند.
۵
- ابزارهای انسان های غارنشین دراین دوره از سنگ
بود.
۶-
 آنها به یادبود شکارهایشان نقش هایی بر روی دیوارغارها یا کوه های اطرافخود کنده
بودند. ص۱۰۸
۳۲) انسان ها در زمانهای بسیار دور درکنار رودخانه ها برای خود .........دائمی ساختند.      ص غ

 پاسخ:خانه های دائمی  ص ۱۰۸
۳۳) انسان ها در زمانهای بسیار دور درکنار......... برای خودخانه های دائمی ساختند.        ص غ
پاسخ: رودخانه ها ٌ۱۰۸
۳۴) کشاورزی موجب شد که انسان ها ........... شدند.   ص غ
پاسخ:یکجانشین  ٌ۱۰۸
۳۵) اولین روستاها درکنار .............. پدید آمدند.      ص غ
پاسخ: کناررودهای پرآب وچشمه
ها   ص۱۰۸
۳۶) نام دو منطقه از ایران که ظروف و وسایلی  اززندگی مردم درزمان های گذشته پیدا شده بنویسید.

 پاسخ: تپۀ سییلک (درکاشان)و تپۀ حسن لو

/ 2 نظر / 207 بازدید
م

فقط تا فصل نهم است اگه میشه بیشتر بگذارید

جعفر

سلام همکار محترم قالب وبلاک ویرایش قالب ذخیره کنید نه انتخاب قالب یا مشخصات را بده قالب انتخاب کنم. بنده هم دبیر علوم اجتماعی از شهرستان پارس آباد مشغول به کار هستم. متشکر