نمونه سوالات کشوری جامعه شناسی 2(جدیدالتألیف)

درس اول
۱
) جهان اجتماعی واژه ای است که برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می رود.  ص     غ     
پاسخ: غلط صفحه ۳
۲
) هر چیزی که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد، درون جهان اجتماعی قرار می گیرد.  ص          غ
پاسخ: صحیح  صفحه۴
۳) احترام به قانون یک کنش اجتماعی است و درون جهان اجتماعی جای می گیرد. ص         غ
پاسخ: صحیح  صفحه ۴
۴) معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی چیست؟
پاسخ:ارتباط داشتن با زندگی اجتماعی انسان ها ص۴
۵) دو مورد از پدیده  هایی را که با کنش اجتماعی انسان ها به وجود می آیند ،بنویسید.
پاسخ:امنیت ، صلح  خانواده   ص۴
۶) شناخت خداوند و جهان ماوراء طبیعی ، آرمان ها و ارزش های آدمیان 
را تغییر می دهد و کنش های اجتماعی آن ها را دگرگون می سازد.  ص     غ

پاسخ: صحیح  صفحه ۶
درس دوم
۷)از
نوع ارتباط و پیوندی که بین پدیده های اجتماعی وجود دارد، با عنوان.......... یاد می شود.
پاسخ:ساختار اجتماعی ص۹
۸) مجموعه پدیده های جهان اجتماعی را از نظر ساختار و ارتباط آنها  بایکدیگر نظام اجتماعی می گویند. ص     غ
پاسخ:صحیح  ص ۱۰

۹)کدام مفهوم ، مجموعه پدیده های اجتماعی را از جهت ساختار و ارتباطی
که با هم دارند ، مورد توجه قرار می دهد؟
پاسخ:نظام اجتماعی  ص ۱۱
۱۰)هر نظام اجتماعی به بخش ها و اجزایی تقسیم می شود که به آنها  ............ می گویند.
پاسخ: خرده نظام      ص ۱۱
۱۱
)به خرده نظام هایی که نقش تعیین کننده درنظام اجتماعی کل داشته باشند،نهادفرهنگی می گویند. ص       غ
پاسخ: غلط    ص ۱۳

۱۲) به خرده نظام هایی که نقش مهم و تعیین کننده  در نظام اجتماعی کل
داشته باشند، گفته می شود.
الف) نهاد فرهنگی           ب) نهاد اجتماعی       
ج) ساختار اجتماعی          د) جهان اجتماعی
پاسخ: ب) نهاد اجتماعی   ص ۱۳
درس سوم
۱۳
) باورها وارزش های اخلاقی از مصادیق فرهنگ به شمار می رود یا جامعه؟
پاسخ: فرهنگ  ص۱۵
۱۴) فرهنگ غریزی نیست ، بلکه پدیده ای اکتسابی وآموختنی است.ص        غ
پاسخ: صحیح ص ۱۶ 
۱۵) جامعه درحکم جان و روح وفرهنگ در حکم جسم وکالبد می باشد. ص    غ
پاسخ: غلط  ص۱۶
۱۶) درچه صورت یک خرده فرهنگ را «ضد فرهنگ» می نامند؟ یک مثال بنویسید .
پاسخ:
اگر عقاید ، ارزشها ،قواعد ، هنجارها و مهارت های درون یک خرده فرهنگ، مخالف با ارزشها ،عقاید ،قواعد و هنجارهای فرهنگ عمومی باشد ، به آن ضد فرهنگ می گویند. مانند بزهکاران،سارقان       ص۱۸
۱۷) هر یک از تعاریف (الف تا د) به کدام یک از مفاهیم (۱ تا۵) اشاره دارد؟
(...............
) الف) خرده فرهنگ سازگار با فرهنگ عمومی
(...............
)ب)بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند.
(...............
)ج) بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند.
(...............
) د) بخشی از فرهنگ که مردم رعایت آن را لازم می دانند
 ولی در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند
۱
- فرهنگ عمومی      ۲- فرهنگ واقعی ۳- خرده فرهنگ موافق
  ۴- فرهنگ آرمانی  ۵- فرهنگ حق
پاسخ: الف) ۳- خرده فرهنگ موافق    ب)۱- فرهنگ عمومی    
ج)۲-فرهنگ واقعی        د) ۴-فرهنگ آرمانی     صفحات ۱۹، ۱۸، ۲۳

۱۸
) خرده فرهنگ های سازگار با فرهنگ عمومی را چه می نامند؟
الف) فرهنگ آرمانی                 ب) فرهنگ واقعی
ج) خرده فرهنگ واقعی           ت) خرده فرهنگ موافق

پاسخ: ت- خرده فرهنگ موافق  ص۱۹
درس چهارم
۱۹) علوم اجتماعی در چه صورتی می توانند در باره حق وباطل بودن فرهنگ های مختلف داوری کنند؟
پاسخ:اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکنند. ص۲۶
۲۰) دو نمونه از ارزشهای فرهنگ حق و دو نمونه ازارزشهای فرهنگ باطل را بنویسید.
پاسخ:فرهنگ حق: توحید ، عدالت        فرهنگ باطل:  شرک ،ظلم ص۲۵
درس پنجم
۲۱)به ویژگی که افراد در پدید آمدن آنها اثر گذار هستند خصوصیات............... گفته می شود.
پاسخ:اکتسابی ص۳۴

 ۲۲) در جدول زیر ، نوع ویژگی های هویتی را مشخص کنید.

خصوصیت

فردی

اجتماعی

ثابت

متغیر

انتسابی

اکتسابی

الف) ایرانی بودن

 

 

 

 

 

 

ب) دانش آموز بودن

 

 

 

 

 

 

پاسخ:الف) اجتماعی  ، ثابت  ، انتسابی
ب) اجتماعی  ،متغیر  ، اکتسابی   صفحات ۳۴ و۳۵
۲۳) «سفید پوست» بودن ویژگی اکتسابی است یا انتسابی؟
پاسخ:انتسابی ص۳۴
۲۴) «موقعیت اجتماعی» از ویژگی های هویتی ثابت است یا متغیر؟
پاسخ:متغیر  ص۳۵
۲۵
) در چه صورتی هویت فرد استمرار نخواهد داشت؟
پاسخ:در صورتی که همه ابعاد هویتی انسان تغییر پیداکنند.  ص۳۵
۲۶) بخشی از هویت ما ، که آن را می شناسیم و یا دیگران برای ما بازگو می کنند.
الف) خودآگاهی           ب) هویت نا خودآگاه
ج) هویت پنهان             ت) هویت فردی

پاسخ: خود آگاهی ص۳۶
درس ششم
۲۷) هویت فردی به دو بخش جسمانی وغیر جسمانی تقسیم می شود. ص  غ
پاسخ: صحیح ص ۳۸
۲۸) کدام مورد بیانگر تأثیر ویژگی های نفسانی بر ویژگی های جسمانی است؟
الف) ترشحات زیاد غده تیروئید  ف موجب عصبانی شدن انسان می گردد.
ب) برخی امراض جسمانی از طریق کمک گرفتن قوای روحی درمان می شود.
ج) برخی اضطراب ها ریشه در عوامل جسمانی دارد.
د) کنش های اجتماعی انسان ها ممکن است محیط زیست را در معرض نابودی قرار دهد.

پاسخ: ب) برخی امراض جسمانی از طریق کمک گرفتن قوای روحی درمان می شود. ص۳۹
۲۹) چه رابطه ای بین نفس  و  بدن وجود دارد؟
پاسخ:ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیات روحی آنها اثر می گذارد.
ابعاد روحی و روانی انسانی نیز در وضعیت وخصوصیات جسمانی افراد اثر می گذارد. ص۳۹
۳۰) چه رابطه ای بین طبیعت وبدن  با  جامعه وفرهنگ وجود دارد؟
پاسخ:همان گونه که جهان طبیعت و خصوصیات بدنی انسانهادر فرهنگ و جهان اجتماعی آنها اثر می گذارد، جهان اجتماعی نیز در جهان طبیعت و خصوصیات جسمانی افراد جامعه اثر گذار است.       ص۴۱
۳۱) چه رابطه ای بین نفس  و  جامعه وفرهنگ وجود دارد؟
پاسخ:جهان اجتماعی و ویژگی های نفسانی و روانی افراد جامعه بر یگدیگر تأثیر متقابل دارند.خصوصیات روانی و اخلاقی انسان ها در جهان اجتماعی تأثیر گذار است.جهان اجتماعی نیز در خصوصیات روحی افراد اثر می گذارد وامکان رشد برخی از فضایل و رزایل را از بین می برد یا زمینه رشد آنها را فراهم می آورد.  صفحات ۴۱و۴۲
۳۲) در جامعه قبیله ای ، هویت جمعی افراد بر اساس جایگاه قبیله ای آنها مشخص می شود. ص   غ 
پاسخ: صحیح        ص ۴۳
۳۳)در جامعه سرمایه داری، هویت اشخاص بر اساس توان اقتصادی آنها مشخص می شود.
پاسخ: صحیح ص۴۳
۳۴) در جهان معنوی اسلام ، طبیعت به عنوان موجودی زنده ، آیت و نشانه خداوند است.     ص      غ
پاسخ: صحیح    ص  ۴۴

درس هفتم
۳۵) به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند ، چه می گویند؟
الف) کنترل اجتماعی     ب) هویت اجتماعی
ج) امر به معروف                د) جامعه پذیری

پاسخ:د- جامعه پذیری  ص۴۸
۳۶
) هر یک از تعاریف (الف تا ت) به کدام یک از مفاهیم (۱تا۵) اشاره دارد؟
(..........
) الف) روشی که به واسطه آن فرهنگ در افراد درونی می شود.
(...........
)  ب) مجموعه فعالیتهایی که برای پذیرش فرهنگ و انطباق دادن
افراد با انتظارات جامعه انجام می شود.
(...........
) پ) فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند .
(...........
) ت) رفتارهایی که بر خلاف عقاید ف ارزشها و هنجارهای جامعه هستند.
۱- کجروی اجتماعی   ۲-جامعه پذیری ۳- اقناع 
۴- خرده فرهنگ مخالف ۵- کنترل اجتماعی

پاسخ:الف) اقناع ب) کنترل اجتماعی  پ) جامعه پذیری ت)کجروی اجتماعی ص۴۸ و۴۹ 

۳۷)روش های پیشگیری از کجروی های اجتماعی عبارتند از :......................،
تشویق وپاداش ،تنبیه ومجازات.

پاسخ:تبلیغ واقناع  ص۴۹
۳۸)به مجموعه فعالیتهایی که برای پذیرش فرهنگ و انطباق دادن افراد با انتظارات جامعه انجام می شود، چه می گویند؟
پاسخ: کنترل اجتماعی   ص۴۹
۳۹) کدام شکل تشویق وتنبیه ، بیشتر در ادارات و سازمان ها انجام می شود؟
پاسخ: شکل رسمی ص۵۰
۴۰
) کدام شکل پاداش وتنبیه بیشتر توسط خانواده ها صورت می گیرد؟
پاسخ:روش های غیر رسمی ص۵۰
۴۱)کدام شکل تشویق وتنبیه آثار عمیق تری دارد؟
پاسخ:روش های غیر رسمی ص۵۰
درس هشتم
۴۲) کارمند یک اداره که مدیر کل می شود، چه نوع تحرک اجتماعی پیدا کرده است؟
الف) تحرک افقی        ب) تحرک نزولی
ج) تحرک صعودی        د) تحرک عمودی

پاسخ:ج- تحرک صعودی ص۵۳
۴۳) برای هر یک از تحرک های اجتماعی زیر یک مثال بنویسید.
الف( تحرک افقی                    ب) تحرک صعودی

پاسخ:الف-کارمندی از یک بخش اداره به بخش دیگر انتقال پیدا می کند.
ب- کارمند یک اداره هنگامی که مدیر بخش اداره می شود. ص۵۳

۴۴) تعارض فرهنگی چگونه به وجود می آید؟توضیح دهید.
پاسخ:اگر تغییرات هویتی در خارج از مرزهای مقبول فرهنگی جامعه واقع شود و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزشهای اجتماعی در تقابل هستند به دنبال بیاورد به تعارض فرهنگی منجر می شود . ص۵۵
۴۵
) علل تعارضات فرهنگی عبارتند از:............................ و.........................
پاسخ: درونی و بیرونی  ص۵۵
درس نهم
۴۶) در چه صورتی تغییرات و تحولات فرهنگی یک جامعه مثبت است؟یک مثال بنویسید.

پاسخ:اگر فرهنگی که گرفتار تزلزل ، بحران و تحول می شود ، اولا فرهنگی باطل باشد ،ثانیا جهت تغیرات نیز به سوی فرهنگ حق باشد ،تحولات فرهنگی مثبت است.مانند تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی ص۵۹
۴۷) در چه صورتی تغییرات و تحولات فرهنگی یک جامعه منفی می باشد؟یک مثال بنویسید.
پاسخ: اگر فرهنگی که رسمیت و اعتبار اجتماعی خود را از دست می دهد
فرهنگ حق باشد یا آن که جهت تحولاتی که در فرهنگ واقع می شود به سوی فرهنگ حق نباشد تحول مثبت نیست . مثل تحول جامعه نبوی به جامعه اموی تحول فرهنگی منفی است .  ص۵۹
۴۸
) کدام دسته از علل تحولات فرهنگی ، به مواجهات و ارتباطات بین فرهنگی باز می گردد؟
پاسخ:علل بیرونی ص۶۰
درس دهم
۴۹) کدام نوع ازارتباطات فرهنگی به بسط و توسعه یک فرهنگ منجرمی شود؟
پاسخ:فرهنگی که با حفظ عقاید و آرمانها و ارزشهای خود با فرهنگ های
دیگر تعامل دارد و داد و ستد داشته باشد ، زمینه گسترش و توسعه
 خود را فراهم می آورد .     ص۶۲
۵۰
)برخورد فرهنگ اسلام در مواجهه با عناصر فرهنگ یونان و روم چگونه بود؟
پاسخ:به دلیل اهمیتی که اسلام به عقل و عقلانیت می دهد ، تنها عناصر عقلی فرهنگ یونان وروم را اخذ کرد و به تناسب هستی شناسی توحیدی خود در علوم مختلف آنها تصرف کرد. فرهنگ اسلامی عناصر اساطیری و مشرکانه ی این دو فرهنگ را نپذیرفت. ص۶۳
۵۱) خود باختگی جوامع غیر غربی را در برابر فرهنگ غرب چه می گویند؟
پاسخ:غرب زدگی ص۶۵
۵۲) از خودبیگانگی تاریخی را تعریف کنید.
پاسخ:نوعی از خودبیگانگی فرهنگی است که در آن یک جامعه فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند جوامع خود باخته ای که در مواجهه با فرهنگ دیگر هویت خود را از یاد می برند دچار از خود بیگانگی تاریخی می شوند.    ص۶۶
۵۳) در از خود بیگانگی ............
افراد از حقیقت و هستی خود  دور می مانند.
پاسخ: از خود بیگانگی فطری ص ۶۶

۵۴) از خود بیگانگی فطری و ...........دو نوع متفاوت از خود بیگانگی فرهنگی هستند.
پاسخ: تاریخی  ص۶۷
درس یازدهم
۵۵) هویت ایرانی قبل از ضهور اسلام ، هویتی دینی و .....................
است.
پاسخ:آمیخته با اساطیر ص۶۸
۵۶) سه مورد از تأثیرات اسلام  را بر هویت ایرانی بنویسید.
پاسخ:۱-
ایرانیان با پذیرش اسلام به تفسیری توحیدی ازهویت خوددست یافتند۲- عقاید و ارزشهای توحیدی اسلام ، ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت و
 هویت ایرانی به صورت هویت اجتماعی بخشی از جهان اسلام در آمد .
۳
-زبان فارسی به دلیل مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکری جهان اسلام
 به عنوان زبان فرهنگی دوم جهان اسلام ، درآمد.    ص۶۸و۶۹
۵۷
) سه مورد از تأثیرات انقلاب اسلامی را در هویت ایرانی بنویسید.
پاسخ:۱- موجب بازگشت فرهنگ ایرانی به خویشتن الهی وتوحیدی شد.
۲- موجب بازگشت به هویت اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) و با استفاده ازآموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام شد.
۳-ایران به عنوان قلب تپنده ی بیداری اسلامی شناخته شد.
۴- جهان اسلام با الهام از انقلاب اسلامی به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر شد. ص۷۰و۷۱

درس دوازدهم
58)تبعیت اراده یک انسان از انسان دیگر به دو صورت می تواند
باشد : تبعیت با رضایت و ................................
پاسخ: تبعیت با کراهت ص۷۷
۵۹)تبعیت اراده یک انسان از انسان دیگر به دو صورت می تواند
باشد : تبعیت با کراهت و ................................
پاسخ: تبعیت با رضایت ص۷۷
۶۰) به قدرتی که با مقبولیت همراه باشد وبه صورت رسمی پذیرفته
شده باشد، چه می گویند.

پاسخ:  اقتدار ص۷۷
۶۱) تفاوت دو مفهوم مقبولیت ومشروعیت را بنویسید.
پاسخ: در جایی که قدرت بدون اکراه و بلکه با رضایت فردی باشد که قدرت را می پذیرد مقبولیت ایجاد می شود .مشروعیت قدرت به این معناست که قدرت بر اساس شریعت و موافق با حکم خداوند اعمال شود . ص۷۷
۶۲) مدار مشروعیت .......................... است.
پاسخ: حق وباطل بودن ص۷۸
درس سیزدهم
۶۳) اعمال قدرت سازمان یافته برای هدفی معین را چه می نامند؟
الف)  حکومت  ب) نظام سیاسی    
ج) سیاست          ت) نظام فرهنگی

پاسخ: ج-سیاست ص۸۰
۶۴) حکومت از طریق وضع قوانین ، اجرای قوانین و   ................سیاست های نظام را اعمال می کند.
پاسخ:نظارت بر اجرای قوانین ص۸۱
۶۵) حکومت از طریق ...........................
، اجرای قوانین و نظارت بر آن،سیاست های نظام را اعمال می کند.
پاسخ:وضع قوانین  ص۸۱
۶۶)تأثیرنظام فرهنگی را بر نظام سیاسی توضیح دهید.
پاسخ:نظام فرهنگی عقاید ، ارزشها و اصول حاکم بر نظام سیاسی را تعیین
می کند و اگر عملکرد نظام سیاسی در جهت عقاید و ارزشهای فرهنگی جامعه باشد ،نظام فرهنگی مقبولیت نظام سیاسی را نیز تأمین می کند و در غیر این صورت مقبولیت آن را کاهش می دهد.        ص۸۱

۶۷)تأثیرنظام سیاسی را بر نظام فرهنگی توضیح دهید.
پاسخ:نظام سیاسی اگر بر ارزشهای فرهنگی جامعه وفادار بماند ، با استفاده از مدیریت سیاسی خود ، بر بسط و توسعه فرهنگ می افزایداما اگر از ارزشها و آرمانهای فرهنگی دور شود زمینه تعارضات ، تزلزل و بحرانهای فرهنگی و هویتی را پدید می آورد . ص۸۱
۶
۸
) هر یک از تعاریف (الف تا ت) به کدام یک از مفاهیم (۱تا۵) اشاره دارد؟
(
..............
) الف)مجموعه عواملی که سیاست های مربوط به کل جامعه را پیش می برند.
(
.............
)ب) اعمال قدرت سازمان یافته برای رسیدن به هدفی معین.
(
.............) پ)
نوعی نظام سیاسی که ادعا می کند با خواست واراده اکثریت
مردم سازمان می یابد.
(
..............
)ت) نوعی نظام سیاسی که در جهان اسلام مورد توجه
 امت اسلامی قرار گرفته است.
۱- لیبرال دموکراسی  ۲- جمهوری اسلامی   ۳- حکومت
۴-جمهوری             ۵-سیاست

پاسخ:الف)۳- حکومت ص۸۱   ب) ۵- سیاست  ص۸۰
پ)۱-لیبرال دموکراسی  ص۸۷     ت) ۲- جمهوری اسلامی  ص۸۸

درس چهاردهم
۶۹)ملاک های دسته بندی نظام های سیاسی عبارتند از : کمیت افرادتأثیر گذار ،
.............. دینی یا دنیوی بودن.
پاسخ:روش تصمیم گیری و تأثیر گذاری ص۸۵
۷۰) ارسطو ، حکومتی را که در آن اکثریت مردم بر اساس حقیقت و
فضیلت حضور وفعالیت دارند، چه می خواند؟
الف) جمهوری                   ب) لیبرال         
ج) دموکراسی                  د) لیبرال دموکراسی
پاسخ:جمهوری  ص۸۶
۷۱) نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست واراده اکثریت
مردم سازمان می یابد وحکومتی دنیوی واین جهانی است؟
الف)لیبرال دموکراسی           ب) جمهوری
ج) دموکراسی                        د ) پارادکس دموکراسی

پاسخ:
الف)لیبرال دموکراسی ص۸۷
۷۲) در نظام جمهوری اسلامی ایران « جمهوری» به معنای چیست؟
پاسخ: به معنای به رسمیت شناختن حضور موثر مردم در نظام سیاسی است . ص۸۸
۷۳) در نظام جمهوری اسلامی ایران « جمهوری واسلامی» به معنای چیست؟ پاسخ:جمهوری به معنای به رسمیت شناختن حضور موثر مردم در نظام سیاسی است .کلمه اسلامی نشان دهنده این است که فعالیت مردم بر مبنای عقاید و ارزش های اجتماعی اسلام سازمان پیدا می کند .  ص۸۸

/ 0 نظر / 156 بازدید