سؤالات درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم دورة اوّل متوسطه فصل نهم (قسمت پنجم)

فصل نهم- درس هفدهم
۱
) قارهٔ آسیا از سه طرف به کدام اقیانوس ها محدود می شود؟
پاسخ : اقیانوس منجمد شمالی در شمال ، اقیانوس آرام در شرق  و اقیانوس هند در جنوب   ص  ۱۰۷  
   
۲) قارهٔ آسیا از طریق ........ از آمریکای شمالی جدا می شود.
پاسخ :تنگه برینگ    ص۱۰۶    
   
۳ )قارة آسیا از طریق ......... از قارهٔ افریقا جدا می شود.
پاسخ :کانال سوئز ص۱۰۶   
 
۴ ) منظور از اوراسیاچیست؟
پاسخ: در بین قاره های جهان، تنها دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبیده اند به همین دلیل، بعضی از جغرافیدانان این دو قاره را یک قاره دانسته و آن را «اوراسیا » نامیده اند. ص۱۰۶                        
۵
) مرز دو قاره آسیا واروپا چیست؟
پاسخ: رشته کوه اورال ص ۱۰۶                                                                                             
 
۶
)آسیا وسیع ترین قارهٔ جهان است.        ص  غ – جاخالی – چهار جوابی
پاسخ: صحیح      ص۱۰۶ 
۷) ناهمواری های آسیا کدامند؟
پاسخ: الف - فلاتهای بلند وکوه های مرتفع ب– سرزمین های پست ج- مجمع الجزایر آتشفشانی ص۱۰۷          
 
۸) فلات های بلند آسیا کدامند؟
پاسخ:فلات ها از غرب به شرق عبارتند از : آناتولی، ایران، تبت و مغولستان ص۱۰۸                    

۹
) قله اورست در رشته کوه ........... بلند ترین قله جهان است . ص غ – چهار جوابی
پاسخ : هیمالیا  ص۱۰۸ 
۱۰) به قله اورست  ............ لقب داده اند.  ص غ – جا خالی
پاسخ: بام دنیا     ص۱۰۸   
 
۱۱ )در آسیا رودهای پرآب، جلگه های پهناوری به وجود آورد ه اند.   ص غ – جا خالی – چها رجوابی
پاسخ: صحیح   ص۱۰۸   
 
۱۲) چهار جلگه پهناور آسیا را نام ببرید؟
پاسخ:مانند جلگهٔ بزرگ سیبری، جلگهٔ گنگ و سند و جلگهٔ چین      ص۱۰۸   
   
۱۳) رودهای گنگ و سند از رشته کوه های ............. سرچشمه می گیرند. ص غ- چهار جوابی
پاسخ: هیمالیا ص۱۰۸          
 
۱۴ ) دلتا چیست؟    پاسخ کوتاه – چهار جوابی- تعریف
پاسخ: گاهی رودها، آبرفت ها را در مصب خود انباشته می کنند و از انباشته شدن آبرفت ها در
مصب رودها، سرزمین های مثلث شکلی به وجود می آید که به آنها دلتا (
) می گویند.      ص۱۰۸           
      
۱۵) ویژگی های مثبت و منفی دلتا ها کدامند؟
پاسخ:ویژگی مثبت:دلتاها زمین های مناسبی برای کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را درخود جای داده اند.
ویژگی منفی :با این حال ساکنان این دلتاها همواره در معرض خطراتی چون طوفا نهای دریایی، طغیان رود و سیلاب هستند.     ص
۱۰۹ 
    
۱۶) دلتای بنگال از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟
پاسخ:گنگ و براهماپوترا        نقشه    ص۱۰۷  
    
۱۷) دلتای بنگال قسمت اعظم خاک کدام کشور را تشکیل می دهد؟
پاسخ: بنگلادش     ص۱۰۷ 
       
۱۸ ) جلگه های سیبری ، گنگ ، سند  و چین از آبرفت کدام رود ها به وجود آمده است؟
پاسخ: جلگه سیبری :رود ینی سئی    گنگ: رود گنگ      سند: رود سند    چین : رود یانگ تسه کیانگ     ص۱۰۷-۱۰۹  ص غ – جا خالی –چهار جوابی – پاسخ کوتاه 
     
۱۹) مجمع الجزایر آتشفشانی آسیا درکدام قسمت این قاره قرار دارد؟ 
پاسخ: در مشرق و جنوب شرقی آسیا به ویژه در کناره های اقیانوس آرام     ص۱۱۰ 
 
۲۰) مجمع الجزایر آتشفشانی آسیا کدامند؟
پاسخ: ژاپن، فیلیپین و اندونزی  ص ۱۱۰ 
 
۲۱) چرادر مشرق و جنوب شرقی آسیا آتشفشان ها و زمین لرزه های زیادی رخ می دهد؟
پاسخ: از آنجایی که این بخش از قارهٔ آسیا از ناهمواری های جوان است، کوه های آتشفشانی زیادی در آنها مشاهده می شود.     ص۱۱۰ 
   
۲۲) در سرزمین های مجاور قطب شمال در سیبری، هوا در تمام روزهای سال سرد و دارای یخبندان های طولانی است.
پاسخ: صحیح         ص غ – جاخالی  - جورکردنی ص۱۱۱ 
 
۲۳) بخش های داخلی و مرکزی آسیا، آب و هوای قاره ای یا برّی دارند.
پاسخ: صحیح          ص۱۱۱     ص غ – جاخالی  - جورکردنی        
 
۲۴ )ویژگی آب و هوای بری چگونه است؟
پاسخ: دراین نوع آب وهوا، زمستا ن ها بسیارسرد و تابستان ها بسیارگرم وخشک است.   ص۱۱۱    
۲۵) سرزمین های مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین، آب و هوای گرم دارند.
پاسخ: صحیح           ص۱۱۱     ص غ – جاخالی  - جورکردنی     
  
۲۶)آسیای سبز کجاست؟
پاسخ: سرزمین های مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا که در معرض بادهای موسمی
(مونسون) قرار دارند آسیای سبز را تشکیل می دهند. ص۱۱۲     
   
۲۷) باد های موسمی چه تأثیری برکشاورزی آسیادارد؟
پاسخ: زندگی روستایی و کشاورزی به ریزش این باران ها بستگی دارد ودر صورت بارش کم یا نامنظم، کشاورزان خسارت می بینند.  البته ریزش های شدید باران های موسمی نیز گاهی موجب طغیان رودخانه ها و بروز سیل در این منطقه می شوند.  ص۱۱۲  
 
۲۸) آسیای خشک به کدام قسمت این قاره گفته می شود؟
پاسخ: سرزمین های مغرب و جنوب غربی آسیا شامل عربستان، داخل فلات آناتولی و فلات ایران و
همچنین آسیای مرکزی به ویژه بیابان گُبی از نواحی خشک آسیا محسوب می شوند.  ص۱۱۲ 
   
۲۹ ) چرا هوای تبت مانند نواحی قطبی و شمال آسیا سرد است؟
پاسخ:به علت وجود رشته کوه های بلند هیمالیا     
   
۳۰) بادهای موسمی ازسمت کدام اقیانوس ها به مشرق و جنوب شرقی آسیامی وزند؟
پاسخ:آرام و هند   ص۱۱۲ 
  
۳۱) چرا بادهای موسمی نمی توانند به آسیای مرکزی و بیابان گبُی نفوذ کنند؟
پاسخ:به علت وجود رشته کوه های بلند هیمالیا و فلات بلند تبت  ص۱۱۲        
   
۳۲) چرا سرزمین های جنوب آسیا در بیشتر مواقع سال آب و هوای گرم دارند؟
پاسخ: به علت نزدیکی به خط استوا و تابش مستقیم خورشید   ص۱۱۲    
    
۳۳) وزش کدام یک از بادها، کشور ما را تحت تأثیر قرار می دهند ؟
پاسخ:باد های باران آور مدیترانه ای   ص ۱۱۲     
   
فصل نهم- درس هیجدهم 
 
۱) آسیا پر جمعیت ترین قاره جهان است.
پاسخ: صحیح ص۱۱۳       
 
۲ ) جزیرهٔ جاوه در اندونزی متراکم ترین منطقهٔ جهان از نظر جمعیت است.
پاسخ: صحیح    ص غ- جاخالی – پاسخ کوتاه  ص۱۱۳     
   
۳ ) چرا در مشرق و جنوب شرقی آسیا تراکم جمعیت، زیاد است؟
پاسخ:به علت وجود زمین های وسیع کشاورزی و  وزش باد های باران آورموسمی ص۱۱۴  
    
۴ ) کدام نواحی آسیا بسیار کم جمعیت یا خالی از جمعیت است؟ چرا؟
پاسخ: نواحی مرتفع چون فلات تبت و هیمالیا و بیابان های وسیع، خالی از جمعیت یا کم جمعیت است.به علت وجود آب و هوای بسیارسردوخشن و یا گرم و کمبود زمین های حاصلخیز و کمبود باران  ص۱۱۴      
  
۵ ) بیشتر جمعیت آسیا از نژاد زردپوست هستند. ص غ – جاخالی – پاسخ کوتاه
پاسخ: صحیح      ص۱۱۴   
    
۶ ) آسیا مهد ادیان بزرگ جهان است.  ص  غ
پاسخ: صحیح   ص۱۱۵   
  
۷) سه دین بزرگ آسیا کدامند؟
پاسخ: الف)اسلام در آسیای غربی ب)آیین برهمایی در شبه جزیرهٔ هند
ج)آیین بودا که خاستگاه اصلی آن نیز هند است اما در کشورهای شرق آسیا
چون چین، ژاپن، کره و تایلند انتشار یافته است. ص۱۱۶  
  
 ۸) مهم ترین محصول کشاورزی در قارهٔ آسیا برنج است. ص غ – جاخالی – چها جوابی – پاسخ کوتاه
پاسخ: صحیح   ص ۱۱۷           
 
۹) کشو های بزرگ تولید کننده برنج در آسیا کدامند؟
پاسخ: چین، هند، پاکستان، تایلند،  اندونزی، فیلیپین، بنگلادش و ویتنام از کشورهای تولیدکننده برنج هستند. ص۱۱۷       
   
۱۰) مهم ترین کشورصنعتی آسیا،.......... است. ص غ – پاسخ کوتاه – جا خالی - چهار جوابی
پاسخ: ژاپن ص۱۱۷  
   
۱۱) ببر های اقتصادی آسیاکدامند؟
پاسخ؟ چهار کشور کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ(بخشی از چین امروزی) وسنگاپور ص۱۱۷  
   
۱۲ ) ببر های اقتصادی آسیا بیشتر در تولید چه نوع محصولاتی پیشرفت کرده اند؟
پاسخ:این کشورها به خصوص در تولید و صدور لوازم الکترونیکی و رایانه ای، لوازم خانگی و اتومبیل پیشرفت زیادی کرد ه اند. ص۱۱۷   
 
۱۳)اطلس چیست؟
پاسخ: اطلس، کتابی است که مجموع های از نقشه ها در آن گردآوری شده است. ص۱۱۹ 
  
  ۱۴) برای هرقاره یا کشور،چند نوع نقشه در اطلس مشاهده می کنیم؟
پاسخ: نقشه های طبیعی: بر روی این نقشه ها، رشته کوه ها، فلات ها،دریاها، رودخانه ها و… نمایش داده شده و اطلاعات مربوط به شهرها وکشورها، بسیار کم است.
نقشه های سیاسی: بر روی این نقشه ها، مرز کشورها، ایالت ها و استان ها، پایتخت ها و شهرهای مهم نمایش داده شده است. ص۱۱۹
 


  

/ 7 نظر / 3781 بازدید
خدیجه

عالی بودششششششششششششش

عالی بود ممنون

آ

ممنون خیلی خوب بود[لبخند]

آریا

خیلی ممنونم. فقط بعضی از فعالیت ها نیست... ولی در کل عالیه!

مریم

عااااااااااااااااالی بود ممنون از زحماتتون

حسین

چرامردم آنجافقط عزادارهستند؟

ممد

سلام اینا سوالات نوبت دوم ما بود