سؤالات درس مطالعات اجتماعی اول( متوسطه اول)

فصل اول درس اول
۱
) خداوند با آفرینش انسان،حقوقی به او اعطاکرده است.   ص      غ
پاسخ:صحیح  ص۲
۲
) منظور از حق چیست؟
پاسخ :منظور از چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش ،شایستگی داشتن آن ها را دارد.     ص۲
۳)مهم ترین حق همه ی انسان ها کدام است؟
پاسخ :حق حیات  یا زندگی     ص۲
۴) از حقوق انسان ها چند مثال بنویسید.
پاسخ : حق حیات  یا زندگی ، حق برخورداری از نعمت های الهی ، برای تأمین نیازهای خود کار و تلاش کنند ، ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، یاد بگیرندراه زندگی خود را انتخاب کنند ، حق دارند آزادباشندیعنی برده وبنده انسان های دیگر نباشند.   ص۲
۵) چرا انسان هاحق دارند آزادباشندیعنی برده وبنده انسان های دیگر نباشند؟
پاسخ: زیراخداوند آن ها را آزاد آفریده است.             ص۲
۶) انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق ............  می شوند.  ص    غ
پاسخ: طبیعی    ص۲
۷) چندمورد از نعمت های الهی و حق برخورداری از آن ها را توضیح دهید.
پاسخ:پدر و مادر ، عقل و فکر و استعداد ، معلم ، خوراک و پوشاک، تندرستی و....     ص۲و۷
۸) آیا همه ی انسان ها صرف نظراز قوم ، نژاد ، زبان ،اعتقادات ، ثروت ،فقرو... دارای حقوق طبیعی هستند؟ چرا؟
پاسخ:بله ،چون خداوند همة انسان ها را آزاد و از حقوق یکسان آفریده است.   ص۲
۹) از حقوق خود در خانواده چندمثال ذکر کنید.
پاسخ:هر فردحق دارد نام ونام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد ، فرزندان حق دارندازمحبت پدرومادر برخوردار باشند.
همه حق دارند با سواد شوند وتحصیل کنند واستعداد های خود را شکوفا کنند ، حق دارند غذا و لباس ومسکن داشته باشند.
هیچ کس حق ندارد دیگری را مسخره کند یا به او صدمه بزند. د رصورت مریض امکانات درمان برایم فراهم کنند، و..... ص۳و۴
۱۰) مسخره کردن انسان ها از نظر قرآن گناهی بزرگ است.   ص      غ   و کامل کردنی
پاسخ: صحیح      ص۴

11) دانش آموزان در مدرسه از چه حقوقی برخوردارند؟
پاسخ:الف)هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به او به اندازۀ سایردانش آموزان توجّه کنند.
ب )مسئولان یا معلمان مدرسه در این باره تبعیضی بین او و دیگران قائل نشوند.
ج )هردانش
آموزی حق دارد نظرش را دربارۀ مشکلات درسی یا روش های آموزشی در مدرسه،مؤدبانه و محترمانه بیان کند
د) هیچکس
نباید در مدرسه مورد تمسخر یا تنبیه بدنی قرار بگیرد.

هـ )
مسئولان و معلمان مدرسهٔ ما با همهٔ دانش آموزان با اخلاق نیکو و مهربانیو عدالت رفتار می کنند. ص۴و۵
۱۲)ما درمحیط زندگی و کشور از چه حقوقی برخورداریم؟
پاسخ: الف)هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند.
ب) هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند.
ج)همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند.
  ص۵
فصل اول درس دوم
۱۳) ما در روابطی که بادیگران برقرار می کنیم دارای« حقوق متقابل» هستیم.   ص    غ و کامل کردنی
پاسخ: صحیح         ص۶
۱۴) همان طورکه ما حق داریم، پدرومادر ومعلم و همسایگان ودوستان نیز حقّی بر ما دارند.
ص       غ  - کامل کردنی
پاسخ: صحیح         ص۶
۱۵) مسئولیت یعنی چه؟
پاسخ: مسئولیت یعنی وظایفی که هر یک از ما به عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم.  ص۶

۱۶)وقتی فردی وظایف و تکالیف خود را خوب انجام می دهد می گویند او فردمسئولی است. ص    غ – کامل کردنی
پاسخ: صحیح        ص۶
۱۷) جدول زیررا کامل کنید.                 ۶6

آقای مسعودی پزشک است

نقش

            مسئولیت  

به عنوان پدر

۱) تأمین نیازهای مادی ومعنوی فرزندان

به عنوان فرزند پدر ومادر خود

۱) محبت به پدرومادر،سر زدن به پدر ومادر

به عنوان همسایه

۱) توصیه  مسایل بهداشتی به دیگران

به عنوان  پزشک

۱)مداوای بیماران


۱۸) ما به عنوان عضوی از افراد این جامعه در برابر چه چیزوچه کسانی مسئول هستیم؟
پاسخ:دربرابر خدا ، خانواده ، جامعه و بدن خود

19)ما دربرابرنعمت های بی شمار خداوند چه وظیفه ای داریم؟
پاسخ:وظیفهٔ من این است این است که خداوند را عبادت کنم، شکرگزار نعمت هایش باشم و از دستورات او که برای سعادت و خوشبختی من است پیروی کنم.  ص۷
۲۰)شکر گزار بودن یعنی چه؟
پاسخ:شکرگزار بودن یعنی استفادهٔ صحیح از نعمت ها، قدر نعمت ها را دانستن و به هدر ندادن آنها.ص۷
۲۱)مانسبت به خود چه مسئولیت هایی داریم؟
پاسخ:الف)یکی از مسئولیت های مهّم من مراقبت از خودم است.
ب)من باید تلاش کنم استعدادهای خودم را بشناسم و آنها را شکوفا کنم.
ج)تلاش
می کنم با زبانم دروغ نگویم یا غیبت نکنم.
د)با
دست و پایم کار خطا یا گناه انجام ندهم و مراقب اعمال و رفتار خود باشم.ص۷
۲۲)ما چگونه می توانیم از بدن خود مراقبت و محافظت کنیم؟
پاسخ:من با خوردن غذای مناسب و پرهیز از غذاها یا مواد مضر، رعایت بهداشت و نظافت،
خواب کافی و ورزش از بدنم مراقبت می کنم. من از بدن خودم در مقابل موقعیت های خطرناک مثل ترقه بازی،عبور از خیابان و جاده با بی احتیاطی و نظایر آن محافظت می کنم.ص۷
۲۳) ما نسبت به اعضای خانواده چه مسئولیت هایی داریم؟
پاسخ:الف)من در کار های خانه با پدر و مادرم همکاری می
کنم.
ب)
وظایف شخصی خودم را بر دوش دیگران نمی گذارم.
 
ج)از
پدر و مادرم اطاعت می کنم و به نصیحت هایشان گوش می
دهم.
د) من
به خواهران و برادرانم کمک و از آنها مراقبت می نمایم.

هـ) باید
به اعضای خانواده ام احترام بگذارم
.
و)
هرگز نباید با پدر و مادر با تندی و گستاخی صحبت کنم.
 
ز)از
هر تصمیم یا کاری که باعث ناراحتی آنها می شود خودداری می کنم.      ص۸
۲۴) ما نسبت معلمان و همکلاسی های خود چه مسئولیت هایی داریم؟
پاسخ:الف)مقررات و نظم کلاس و مدرسه را رعایت می کنم.

ب)
با معلمان و دیگر مسئولان مدرسه باادب و احترام برخورد می کنم.

ج) به
توصیه های معلم گوش می کنم .
د)
سعی می کنم درس ها را خوب یاد بگیرم و تکالیفم را به موقع انجام دهم.
 
هـ)با
هم کلاسی هایم مهربان هستم و به آنها کمک می کنم.

د) از
اموال عمومی مدرسه که متعلق به همه است محافظت می کنم.  ص۸
۲۵) مانسبت به اعضای جامعه خودچه مسئولیت هایی داریم؟
پاسخ:الف)در محل زندگی ام طوری رفتار می کنم که همسایگان آزرده نشوند.

ب)برای
حفظ امنیت با اهالی محل و مسئولان همکاری می کنم.
ج)من
در برابر خون شهیدانی که برای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن جان دادند مسئول هستم .
د)من
وظیفه دارم به همراه هم وطنانم برای پیشرفت و آبادانی کشورم تلاش کنم.
هـ)وظیفه
دارم از وحدت و استقلال میهن دفاع کنم.
و)من
علاوه بر کشورم در برابر مسلمانان جهان )امت اسلامی ( مسئول هستم.ص۸
فصل دوم درس سوم
۲۶)یکی از مهم ترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه، برقراری نظم و حفظ حقوق افراد بوده است.ص    غ
پاسخ:صحیح ص۱۲
۲۷)قانون مقررات به چند دلیل به وجود آمده است؟
پاسخ:1- حفظ حقوق افراد   2- برقراری نظم و امنیت ص۱۴
فصل دوم درس چهارم
۲۸) مقررات و قوانین به چند صورت در جامعه به وجود می آید؟
پاسخ:۱-گاهی مقررات به صورت دستور های مذهبی و اخلاقی است.
برای
مثال، هیچ کس نباید با کفش وارد نمازخانه و مسجد شود.
۲- قاعده های اجتماعی که به صورت توافق یا عادت ورسم به وجود می آیند
 برای
مثال، ایستادن در صف اتوبوس ونانوایی
۳- هرگاه
مقررات به وسیلهٔ یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود، نام«قانون » به خود می
گیرد؛ برای مثال،
ممنوعیت عیور از چراغ قرمز.
هیچ کس نمی تواند بدون داشتن صلاحیت ومدرک پزشکی به درمان مردم بپردازد. 
ص۱۵
۲۹)قانون چیست؟
پاسخ:هرگاه مقررات به وسیلهٔ یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود، نام«قانون » به خود می گیرد. ص۱۵

۳۰)همۀ افراد در برابر قانون مساوی اند. ص       غ
 پاسخ:صحیح ص۱۵
۳۱)مهم ترین قانون هر کشور قانوناساسی آن کشور است. ص غ – کامل کردنی
پاسخ:صحیح            ص۱۵
۳۲) پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، مجلسخبرگان برای نوشتن قانون اساسی
جمهوری اسلامی
ایران تشکیل شد.   ص      غ   - کامل کردنی
پاسخ:صحیح    ص۱۵
۳۳) مجلس خبرگان از سویمردم انتخاب شده بودندوقانون اساسی کشور تصویب کردند .
ص غ – کامل ک
/ 0 نظر / 1355 بازدید