سؤال های امتحان هماهنگ درس تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی تحصیلی سال1390

سؤال های امتحان هماهنگ درس تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی تحصیلی نوبت خرداد وشهریور1390 استان گیلان

1)صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را با علامت × مشخص کنید.

 1-1) وظیفه ی اصلی مجلس ، وضع قوانین است.
پاسخ: صحیح
2-1) کلیه ی توافق نامه های بین المللی باید به امضای رهبر برسد.
پاسخ: غلط 
3-1) دادگستری ها از دادگاه ها تبعیت می کنند.
پاسخ: غلط
4-1)مهم ترین بخش دولت ، کابینه یا هیئت وزیران است.
پاسخ: صحیح
5-1)مردم با سازمان انرژی اتمی ایران به طور مستقیم ارتباط دارند.
پاسخ: غلط
6-1) یک جامعه زمانی می تواند به هدف های خود دست یابد که همه ی
مؤسسات 
به طورهماهنگ عمل کنند.
پاسخ: صحیح
7-1) وکیل به دادگاه کمک می کند تا حکم عادلانه راصادر کند.
پاسخ: صحیح
8-1)خداوند همه ی انسان ها را به یک شکل آفریده است.
پاسخ: غلط
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2) پاسخ مناسبی از سمت چپ انتخاب نموده و حرف مربوط به آن را در داخل
( ) بنویسید.
1-2) دادن رأی اعتماد به وزیران                            الف) رئیس جمهور      
2-2) ریاست قوه مجریه                                        ب)  قوه قضاییه
3-2) پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمان         ج) مجلس شورای اسلامی
4-2) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه      د) رهب
  
                                                                            هـ ) شورای نگهبان
پاسخ: 1-2) ج   2-2) الف    3-2) ب        4-2) د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
3)پاسخ درست را با علامت ×مشخص نمایید.
1-3) مهم ترین رکن حکومت اسلامی کدام است؟
الف) قوه مقننه       ب) قوه مجریه
ج) قوه قضاییه           د) رهبری
پاسخ: د
2-3) انتخاب رهبر و تشخیص عدم صلاحیت رهبری از وظایف چه کسانی به
شمار می آید؟
الف)مجلس شورای اسلامی       ب)شورای نگهبان
ج) مجلس خبرگان                       د) قوه قضاییه
پاسخ: ج
3-3) کدام یک از سازمان های زیر مستقیماً زیر نظررئیس جمهور قرار دارند؟
الف) آموزش وپرورش                ب) حفاظت از محیط زیست
ج) جهاد کشاورزی                     د) بهداشت ودرمان
پاسخ: ب
4-3)رهبر در جهت گیری های نظام ، با چه کسانی مشورت می کند؟
الف) مجمع تشخیص مصلحت نظام            ب) نمایندگان مجلس
ج) کارشناسان و صاحب نظران                       د) شورای نگهبان
پاسخ:الف  
5-3)نظارت بر خوب اجرا شدن قانون کار اصلی کدام یک از ارکان حکومت
است؟
الف) قوه مقننه                 ب) قوه مجریه
ج)قوه قضائیه                    د) مجلس خبرگان
پاسخ:ج
6-3) تعیین جهت کلی نظام جمهوری اسلامی بر عهده چه کسی است؟
الف)رئیس جمهور             ب)رهبر
ج)رئیس قوه قضائیه             د) رئیس مجلس
پاسخ:ب
7-3) در کدام یک از کشورهای زیر اقلیت های مذهبی برای دفاع از حقوق
مردم خود در مجلس نماینده دارند؟
الف) آمریکا                      ب) انگلیس
ج)فرانسه                        د) ایران
پاسخ:د
8-3) رهبر پس از پیشنهاد چه کسی می تواند محکومان را عفو یا از مجازات
آن ها بکاهد؟
الف) رئیس قوه قضائیه                           ب) رئیس جمهور
ج) رئیس تشخیص مصلحت                     د) رئیس مجلس
پاسخ:الف  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4) جمله های زیر را کامل کنید.
1-4) همه ی مؤسسات به دنبال یک هدف مشترک هستند وآن ، ......... است.
پاسخ: رفع نیازهای مردم
2-4) قوه مجریه وظیفه ی .......................... را بر عهده دارد.
پاسخ: اجرای قوانین
3-4)مؤسسات علاوه بر اینکه باید روابط متقابل داشته باشند ، لازم است با
یکدیگر ........................  نیز باشند.
پاسخ: هماهنگ
4-4)رهبری جمهوری اسلامی بر پایه ی ........... است.
پاسخ:ولایت فقیه  
5-4) مهم ترین بخش دولت که رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده
دارد،......است.
پاسخ:کابینه یا هیئت دولت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5) نوع هنجار های زیر را  مشخص کنید.
1-5) رعایت عفت عمومی             2-5) سه وعده غذا خوردن
3-5) سر ساعت در مدرسه حاضر شدن
پاسخ:1-5) دینی 2-5)اجتماعی     3-5) قانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6) به سؤالهای زیر پاسخ کوتاه دهید.
1-6) به گروه هایی که در مجلس برای مشورت بهتر نمایندگان،تشکیل می شود ، چه می گویند؟
پاسخ:کمیسیون
2-6) مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل شده است؟
پاسخ:نمایندگان مردم
3-6)کار اصلی قوه قضاییه چست؟
پاسخ:نظارت بر خوب اجرا شدن قانون
4-6) از نظر معتقدان به دین، تنها چه کسی می تواند بر انسان ولایت داشته
باشد؟
پاسخ:خدا
5-6)حکومت به چه وسیله ای میان مؤسسات مختلف هماهنگی ایجاد می
کند؟
پاسخ:قانون ومقررات
6-6)دورکن اصلی قوه مقننه کدامند؟
پاسخ:مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
 6-7)انتخابات مجلس هر چند سال یک بار صورت می گیرد؟
پاسخ:چهار سال
8-6) تعداد نمایندگان هر شهر به چه عاملی بستگی دارد؟
پاسخ: به جمعیت آن شهر و روستاهای اطراف آن
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7)
 به سؤالهای زیر پاسخ کامل دهید.
1-7) دو وظیفه  از وظایف حکومت ها را بنویسید.
پاسخ:1-وضع قانون ومقررات بر اداره ی امور جامعه 
 2 - تعیین مسئولان برا ی اجرای قانون
 3- نظلرت براجرای قانون وجلوگیری از قانون شکنی
2-7) قوه قضاییه در مورد اجرای عدالت چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: وظیفه دارد قوانین را در مورد همه به طور یکسان اجرا کند تاقدرتمندان
نتوانند با  استفاده از امکانات خود
 از قانون سوء استفاده کنند . این قوه با
اجرای عدالت
،محرومان را از ز یر بار ظلم ستمگران نجات می دهد.
3-7) رهبر چگونه مجازات محکومان را عفویا تخفیف می دهد؟
پاسخ:رهبر با رعایت دستورهای اسلامی و پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه
می تواند محکومان را عفو یا از مجازات آن ها بکاهد.
4-7)انتخاب رئیس جمهور چگونه انجام می شود؟
پاسخ:با رأی مستقیم مردم و برای مدت چهار سال
5-7) کدام اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند؟
پاسخ: ارمنی ،آشوری ، کلیمی ،زردشتی          
6-7) چگونه در یک جامعه اسلامی با وجود اندیشه های متفاوت می توان
وحدت به وجود آورد؟
پاسخ: ازتصمیمات ولی فقیه پیروی کنندو دستورهای او را به کار بندند.        
7-7) چه زمانی در یک جامعه اسلامی انتخابات خوب وسالم برگزار می شود؟(سه مورد)
پاسخ:1- مردم نمایندگان مورد علاقه خود را آزادانه انتخاب کنند.
 2-با یکدیگر مدارا کنند.                                  
3
- نظریات مخالف خود را تحمل کنند.
4
- نسبت به هم احساس دشمنی نداشته باشند.
5- با یکدیگر با اخلاق و رفتار اسلامی رو به روشوند.
8-7) هنجار چیست؟
پاسخ: به باید ها و نباید های روزمره که به رفتار ما جهت می دهند هنجار می
گویند.
9-7)هیئت دولت از چه کسانی تشکیل می شود؟
پاسخ:رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ،وزیران
10-7)قوه قضائیه در مورد شکایت های مردم چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ:در گذشته مردم برای حل اختلاف و دعواهای خود به یک نفر بزرگ تر که
مورد پذیرش طرفین دعوا بود ، مراجعه می کردند.امروزه این کار را قوه ی
قضاییه انجام می دهد.
11-7) اگر رهبر جامعه اسلامی ، فقیه وبا تقوا نباشد، در جامعه چه مشکلاتی
به وجود می آید؟
 پاسخ:اگر حاکم جامعه اسلامی فقیه نباشد ، قوانین اسلام در جامعه اجرا
نخواهد شد ودر نتیجه ، جامعه از مسیر تکامل
وسعادت خارج می گرددو به
فسادوتباهی کشیده می شود.      
12-7)  مردم از چه راه هایی می توانند با رهبرجمهوری اسلامی ارتباط بر قرار
می کنند؟(دو مورد)
پاسخ: 1-سفرهای استانی رهبر
2- از طریق امام جمعه هر منطقه که وسیله ی ارتباطی دیگر بین مردم و
رهبری است.
3
– از طریق نمایندگان رهبر در سازمان های مختلف که رابطه رهبر با مردم  و سازمان ها را تسهیل می کنند.
13-7) در یک جامعه اسلامی ، مردم دارای چه ویژگی هایی هستند؟(ذکر دو مورد)
پاسخ:1-آزاد می اندیشند. 2- نظریات مخالف خود را ابراز می کنند.  3- نسبت به یکدیگر احساس برادری ومحبت می کنند. و....
 14-7)یک نامزد انتخاباتی که دارای اخلاق مناسبی است، چه صفاتی دارد؟(سه مورد)     
پاسخ: 1-خود را همان طور که هست معرفی کند
2- در معرفی خوبی های خود اغراق نکند
3-سعی نکند خود را بی عیب و ایراد نشان دهد
4- به مردم وعده های دروغین ندهد و....

 

/ 1 نظر / 74 بازدید
بلال

خوبه آفرین بر تو