سوالات کشوری جامعه شناسی 2 سوم دبیرستان همراه با پاسخ سال تحصیلی 92-91

درس اول
۱
) معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی چیست؟     سوال خرداد
پاسخ:ارتباط داشتن با زندگی اجتماعی انسان ها ص۴

 
۲)کدامیک از پدیده های زیر با کنش اجتماعی انسان ها به وجود نمی آید؟ سوال خرداد
الف) احترام به قانون            ب) خانواده          ج) زلزله            د) امنیت

پاسخ: ج ) زلزله   ص ۴
۳) کدامیک ، درون جهان  اجتماعی قرار می گیرد؟         دی ماه ۹۲
الف) خورشید   ب) فلزات          ج) خانواده     د) رودخانه
پاسخ: ج) خانواده        ص۳
۴) پدیده ی زلزله به کدام جهان تعلق دارد :
جهان طبیعی یا جهان اجتماعی ؟چرا؟    سوال شهریور

پاسخ:پدیده زلزله به جهان طبیعی تعلق دارد  ولی از جهت ارتباطی که بازندگی اجتماعی پیدامی کند درون جهان اجتماعی قرار می گیرد.       ص۴
درس دوم
۵) ساختار اجتماعی را تعریف کنید.
پاسخ: از ارتباط و پیوندی که بین  پدیده های جهان اجتماعی روجود دارد با نام ساختار اجتماعی یاد می شود.  ص۹
۶)به خرده نظام هایی که نقش تعیین کننده درنظام اجتماعی کل داشته باشند،..........می گویند. سوال خرداد
پاسخ:نهاد اجتماعی ص ۱۳
۷
) مهم ترین نهاد های اجتماعی رانام ببرید؟ دی ماه ۹۲
پاسخ: سیاست ، اقتصاد، آموزش وپرورش و خانواده ص۱۳
۸) مجموعه پدیده های جهان اجتماعی را از جهت ساختار و ارتباط آن ها با یکدیگر چه می نامند؟ سوال خرداد
الف) نظام اجتماعی             ب) جهان اجتماعی       ج) ساختار اجتماعی            د) نظام اجتماعی کل

پاسخ: نظام اجتماعی         ص۱۰
۹) هر یک از تعاریف (ستون اول ) با کدام یک ازمفاهیم (ستون دوم) اشاره دارد.
(یک مورد اضافی است) شهریور۹۲

                           تعاریف

      مفاهیم

الف) نوع ارتباط و چینش پدیده هایی است که جهان اجتماعی
را می سازند

۱- جهان اجتماعی

ب)مجموعه پدیده های جهان اجتماعی را باتوجه به
ساختار آنها مورد توجه قرار می دهد.

۲- نهاد اجتماعی

ج)خرده نظام هایی که نقش مهم و تعیین کننده در
نظام اجتماعی کل داشته باشند.

۳-ساختار اجتماعی           

د)مجموعه پدیده هایی است که در گستره ی زندگی
اجتماعی انسان ها قرار می گیرد.

4-ساختار ساختمان

5- نظام اجتماعی            

پاسخ: الف) ساختاراجتماعی   ص۱۰     ب) نظام اجتماعی  ص۱۱
  ج) نهاد اجتماعی  ص۱۳          د) جهان اجتماعی  ص ۱۰
         
۱۰
) به مجموعه پدیده هایی که در گستره ی زندگی اجتماعی انسان
قرار می گیرند ........... می گویند.    سوال دی ماه ۹۲
پاسخ: جهان اجتماعی  ص ۱۰
                      
درس سوم
۱۱
) فرهنگ ، شیوه زندگی گروهی از انسان ها است که با یکدیگر زندگی می کنند.  ص      غ          دی ماه ۹۲
پاسخ: صحیح     ص۱۵
۱۲
) فرهنگ پدیده ای آمو ختنی است و از راه آموزش  از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد.   ص     غ     سوال خرداد
پاسخ: صحیح ص ۱۶ 
۱۳) درچه صورت یک خرده فرهنگ را «ضد فرهنگ» می نامند؟ دو مثال بنویسید.       سوال شهریور
پاسخ: اگر عقاید ، ارزشها ،قواعد ، هنجارها و مهارت های درون یک خرده فرهنگ، مخالف با ارزشها ،عقاید ،قواعد و هنجارهای فرهنگ عمومی باشد ، به آن ضد فرهنگ می گویند. مانند بزهکاران،سارقان       ص۱۸
۱۴) بخش هایی از فرهنگ که مربوط به قشر و گروه خاصی است ، فرهنگ عمومی نام دارد. ص غ    سوال خرداد
پاسخ:غلط  ص۱۸
  
۱۵
) خرده فرهنگ های سازگار با فرهنگ عمومی ،خرده فرهنگ موافق گفته می شود. ص غ      سوال خرداد
پاسخ: صحیح   ص۱۹
۱۶) در نظام سرمایه داری ، افزایش ثروت از ارزش های اصلی نهاد اقتصادی است.  ص     غ          سوال خرداد
پاسخ: صحیح   ص۲۰
درس چهارم
۱۷)هر یک از تعاریف (ستون اول ) با کدام یک ازمفاهیم (ستون دوم) اشاره دارد.(یک مورد اضافی است) دی ماه ۹۲

تعاریف

مفاهیم

الف) بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند.
ب) بخشی از فرهنگ که مردم رعایت آن را لازم می دانند ولی
در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند
ج) بخشی از فرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد و
بر اساس خرافات شکل گرفته باشد.

۱- فرهنگ آرمانی
۲
- خرده فرهنگ موافق
۳
- فرهنگ واقعی         
۴
-فرهنگ باطل 

پاسخ:الف) ۳- فرهنگ واقعی    ب) ۱-فرهنگ آرمانی ج)   
   ۴-فرهنگ باطل       ص ۲۵-۲۳
۱۸
) به بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه از آن جانبداری  می کنند ،اما در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند چه می گویند؟   سوال خرداد
الف) فرهنگ واقعی                 ب) فرهنگ آرمانی
ج)  فرهنگ عمومی                 د) خرده فرهنگ
پاسخ: ب) فرهنگ آرمانی  ص۲۳
۱۹) برنامه ریزان فرهنگی می کوشند تعلیم و تربیت لازم را برای ورود فرهنگ واقعی به عرصه ی فرهنگ آرمانی فراهم آورند. سوال شهریور
پاسخ:غلط ص۲۳
۲۰) علوم اجتماعی، اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکند ، می توانددر باره حق وباطل بودن فرهنگ ها داوری کند. ص  غ سوال خرداد و شهریور
پاسخ:صحیح ص۲۶
۲۱)حق یا باطل بودن عقاید و ارزشها بر اساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تعیین می شود.      ص      غ     سوال خرداد
پاسخ:غلط ص۲۶ و۲۷
۲۲) بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی صحیح و مطابق با فطرت انسان
باشد ، فرهنگ باطل است.  ص    غ           سوال شهریور

پاسخ:غلط            ص۲۵
۲۳)عقل و وحی دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزش ها هستند.
  سوال شهریور

پاسخ:صحیح    ص ۲۶
۲۴) فارابی ، جامعه ای را که از فرهنگ حق برخوردار باشد ، مدینه فاضله می داند.   ص   غ     دی ماه ۹۲
پاسخ: صحیح  ص۲۹
درس پنجم
۲۵)خصوصیات انتسابی راتعریف کنید؟  سوال خرداد
پاسخ:ویژگی هایی را که انسانها در پیدایش آنها تأثیری نداشته باشند ،خصوصیات انتسابی گویند. ص ۳۴
 ۲۶) در جدول زیر ، نوع ویژگی های هویتی را مشخص کنید.  سوال شهریور

ویژگی های هویتی

فردی

اجتماعی

انتسابی

اکتسابی

ثابت

متغیر

الف) موقعیت اجتماعی

 

 

 

 

 

 

ب) مکان تولد

 

 

 

 

 

 

پاسخ:الف) اجتماعی  ، اکتسابی ،متغیر 
ب) فردی ، انتسابی  ، ثابت   صفحات ۳۴ و۳۵
۲۷
)در جدول زیر ، نوع ویژگی های هویتی را مشخص کنید.      دی ماه ۹۲     

خصوصیت

فردی

اجتماعی

ثابت

متغیر

انتسابی

اکتسابی

الف) دختر یا پسر بودن

 

 

 

 

 

 

ب) کارمند بودن

 

 

 

 

 

 

پاسخ:الف)فردی   ، ثابت ،انتسابی 
ب) اجتماعی ، متغیر  ، اکتسابی   صفحات ۳۴ و۳۵
۲۸
)کدام یک از مواردزیر جزء «هویت اجتماعی» است؟ دی ماه ۹۲
الف) نام و نام خانوادگی            ب) مؤدب بودن  
 ج) ایرانی بودن                         د) باهوش بودن
پاسخ: ج) ایرانی بودن   ص۳۵
۲۹)ایرانی بودن از ویژگی های هویت فردی است یا اجتماعی ؟ سوال خرداد
پاسخ:الف) اجتماعی  ص۳۵
۳۰) در چه صورتی هویت فرد استمرار نخواهد داشت؟   سوال خرداد
پاسخ:در صورتی که همه ابعاد هویتی انسان تغییر پیداکنند.  ص۳۵
درس ششم
۳۱) چه رابطه ای بین نفس  و  بدن وجود دارد؟یک مثال بنویسید. سوال خرداد و دی ماه۹۲

پاسخ:ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیات روحی آنها اثر می گذارد.
ابعاد روحی و روانی انسانی نیز در وضعیت وخصوصیات جسمانی افراد اثر می گذارد.
مثال : ترشحات زیاد غده ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می گردد.ص۳۹
۳۲) چه رابطه ای بین طبیعت وبدن  با  جامعه وفرهنگ وجود دارد؟
سوال شهریور
پاسخ:همان گونه که جهان طبیعت و خصوصیات بدنی انسانها در فرهنگ و جهان اجتماعی آنها اثر می گذارد، جهان اجتماعی نیز در جهان طبیعت و خصوصیات جسمانی افراد جامعه اثر گذار است.       ص۴۱
۳۳)نگاه ................. جهان متجدد به گونه ای است که به طبیعت به عنوان یک ماده بی جان برای تصرف و به خدمت گرفتن آن نگاه می شود. 
سوال شهریور
پاسخ: دنیوی    ص۴۴

درس هفتم
۳۴)مفهوم جامعه پذیری رابنویسید. دی ماه ۹۲
پاسخ:
به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند و مسیری که برای تکوین وشکل گیری هویت اجتماعی افراد طی می شودجامعه پذیری می گویند.    ص۴۸
۳۵) به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند ، چه می گویند؟ خرداد و شهریور
الف) کنترل اجتماعی     ب) هویت اجتماعی
ج) امر به معروف                د) جامعه پذیری

پاسخ:د- جامعه پذیری  ص۴۸
۳۶) منظور از ................. روشی است که به واسطه ی آن فرهنگ در افراد درونی می شود.   سوال خرداد
پاسخ: اقناع     ص ۴۹
۳۷)روش های پیشگیری  از کجروی های اجتماعی عبارتند از :...............،
تشویق وپاداش ،تنبیه ومجازات.               سوال شهریور

پاسخ:تبلیغ واقناع  ص۴۹
۳۸) شکل غیر رسمی تشویق وتنبیه ، بیشتر  توسط چه کسانی انجام
می شود؟            سوال خرداد
پاسخ: خانواده ،همسالان و عموم افراد جامعه  ص۵۰
۳۹ )کدام شکل تشویق وتنبیه آثار عمیق تری دارد؟  سوال شهریور
پاسخ:روش های غیر رسمی ص۵۰
 
۴۰) دو عنصر فرهنگی در آموزههای اسلامی کدامند؟ دی ماه ۹۲
الف) تنبیه ومجازات           ب) تشویق وتنبیه
ج) تبلیغ واقناع                   د) امر به معروف و نهی از منکر
پاسخ: د) امر به معروف و نهی از منکر
  ص۵۰
درس هشتم
۴۱) سه نوع از انواع تحرک اجتماعی را نام ببریدومثال بزنید.   دیماه ۹۲
پاسخ:صعودی مثل کارمند یک اداره هنگامی که مدیر بخش اداره می شود.
نزولی مثل مدیر اداره هنگامی که از مدیریت عزل می شودو یک کارمند عادی می شود.
افقی مثل کارمندی از یک بخش اداره به بخش دیگر انتقال پیدا می کند.
 ص۵۳

۴۲) برای هر یک از تحرک های اجتماعی زیر یک مثال بنویسید. سوال شهریور
الف)تحرک افقی             ب) تحرک نزولی      پ) تحرک صعودی

پاسخ:الف-کارمندی از یک بخش اداره به بخش دیگر انتقال پیدا می کند.
ب-
مدیر اداره هنگامی که از مدیریت عزل می شود و
یک کارمند عادی می شود.
پ) کارمند یک اداره که مدیر بخش می شودص۵۳
۴۳) تحرک اجتماعی را تعریف کنید؟        سوال خرداد

پاسخ:جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی
دیگر را تحرک اجتماعی می گویند.  ص۵۳

۴۴) مفهوم تعارض فرهنگی را توضیح دهید. سوال خرداد
پاسخ:اگر تغییرات هویتی در خارج از مرزهای مقبول فرهنگی جامعه
 واقع شود و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزشهای اجتماعی
در تقابل هستند به دنبال بیاورد به تعارض فرهنگی منجر می شود . ص۵۵
درس نهم
۴۵)هویت فرهنگی جامعه چگونه شکل می گیرد؟توضیح دهید.   دی ماه ۹۲
پاسخ:هویت فرهنگی جامعه بر مدار عقاید و ارزش های اجتماعی شکل می گیرد.هویت فرهنگی هنگامی محقق می شود که عقاید و ارزش های مشترکی درجامعه شکل می گیرد . ص۵۷
۴۶) تزلزل فرهنگی با ............ همراه است که در آن جامعه توان حفظ و دفاع از ارزش های خود را ندارد. سوال خرداد
پاسخ:  بحران هویت ص ۵۸
۴۷)تحول جامعه ی جاهلی به جامعه نبوی ، تحول مثبت است یا منفی؟ سوال خرداد
پاسخ: تحول مثبت      ص۵۹
۴۸) در چه صورتی تغییرات و تحولات فرهنگی یک جامعه مثبت است؟یک مثال بنویسید. سوال شهریور
پاسخ:اگر فرهنگی که گرفتار تزلزل ، بحران و تحول می شود ، اولا فرهنگی باطل باشد ، ثانیا جهت تغیرات نیز به سوی فرهنگ حق باشد ،تحولات فرهنگی مثبت است.مانند تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی ص۵۹
۴۹) کدام دسته از علل تحولات فرهنگی ، به مواجهات و ارتباطات بین فرهنگی باز می گردد؟ سوال خرداد
پاسخ:علل بیرو

/ 0 نظر / 404 بازدید