سؤال های امتحان هماهنگ جغرافیا سوم راهنمایی خرداد،شهریور و دی استان گیلان۱۳۹۱

سؤال های امتحان هماهنگ درس جغرافیا سوم راهنمایی نوبت خرداد،شهریور و دی ماه۱۳۹۱
۱- صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید.

۱-۱)برای مشاهده ی دقیق تر موضوعات جغرافیایی از نقشه استفاده می کنند.
پاسخ : صحیح
۱-۲)مدارها را معمولاً از صفر تا 90 درجه تقسیم بندی می کنند.
پاسخ : صحیح
۱-۳)درّه های تنگ به شک V
  را درهّ های پیر می گویند.
پاسخ : غلط
۱-۴)
کره ی جغرافیایی شکل زمین را نشان می دهد امّا جزئیات را نمایش نمی دهد. 
پاسخ : صحیح
۱-۵)
به خمیدگی یا چین خوردگی به سمت بالا، ناودیس می گویند .  
پاسخ : غلط
۱-۶) یکی از نتایج حرکت انتقالی زمین ، پیدایش سال شمسی است.
پاسخ : صحیح
۱-۷) منبع اصلی آب رود های دائمی ، آب های زیر زمینی (چشمه ها) است.

پاسخ : صحیح
۱-۸) در مقیاس کسری ،،هرچه عدد مخرج کسر بزرگتر باشد ،آن کسر کوچکتر است.
پاسخ : صحیح
۱-۹)پایین رفتن آب دریاها واقیانوس ها را مد گویند.
پاسخ : غلط
 
۲) برای عبارت های سمت راست پاسخ مناسبی از سمت چپ انتخاب کرده و حرف مربوط به آن را داخل پرانتز بنویسید.
       )۲-۱) به وجود آمدن سال شمسی                           الف) عرض جغرافیایی
(         )۲-۲) فاصله هر نقطه از زمین تا نصف النهار مبدأ        ب) حرکت وضعی زمین
(         )۲-۳) اختلاف ساعت                                                ج) طول جغرافیایی
                                                                                       د) حرکت انتقالی زمین
پاسخ : ۱-۲) د          ۲-۲) ج      ۳-۲)د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(          ) ۲-۴) وجود آب                           الف) مشهد
(          ) ۲-۵) موقعیت ارتباطی              ب) تهران
(          ) ۲-۶) مذهب                               ج) کرمانشاه
(          ) ۲-۷) سیاسی – اداری               د) بندر عباس
                                                                هـ ) اصفهان

پاسخ : ۴-۲) هـ            ۵-۲) ج      ۶-۲) الف         ۷-۲)ب 
۳) پاسخ درست را با علامت ×مشخص نمایید.
۳-۱) کدام عامل  سبب وزش بادهای شدید وتخریب سنگ ها در نواحی بیابانی می شود؟

الف) گیاهان             ب) اختلاف دما        ج) جانوران             د) آب های جاری
پاسخ: ب
۲-۳) به مقدار آبی که درمدت یک ثانیه از جایی معین در مسیر رود عبور می کند ، چه می گویند؟
الف) حوضه ی رود        ب) بستر رود         ج) آبدهی رود (دبی رود)         د) دهانه ی رود

پاسخ: ج
۳-۳) لبه ی رنگی عقربه ی قطب نما کدام سمت را نشان می دهد؟
الف) شمال            ب) غرب           ج ) جنوب           د) شرق

پاسخ: الف
۳-۴) اختلافات مرزی و جنگ جزء کدام یک از دلایل مهاجرت است؟
الف) اقتصادی         ب) اجتماعی      ج) طبیعی            د) سیاسی

پاسخ: د
۳-۵) کدامیک از اطلاعات زیر از نقشه بهتر بدست می آید؟
الف) چرخش زمین                 ب) شکل واقعی قارّه ها           
 ج محل دقیق پدیده ها        د) کروی بودن زمین
پاسخ: ج

۳-۶) منشأ پیدایش قلّه ی دماوند در رشته کوه البرز چیست؟
الف) آتشفشان      ب) گسل      ج) چین خوردگی       د) بالا آمدن مواد مذاب
پاسخ: الف
۳-۷) به توده ای از مواد مذاب انباشته شده که راهی به خارج از زمینندارند ، چه می گویند؟
الف) لایه های موازی           ب) مخروط جانبی          ج) لایه های متقاطع       د) باتولیت
پاسخ: د
۳-۸) در مناطقی که دورازدریا هستند چه نوع آب وهوایی حاکم است؟

ا
لف) معتدل اقیانوسی            ب) معتدل بری      
 ج) معتدل مدیترانه ای           د) معتدل کوهستانی
پاسخ: ب
۳-۹) نامطلوب شدن شرایط آب وهوا جزء کدامیک ازدلایل مهاجرت است؟
الف) سیاسی         ب) اقتصادی        ج) طبیعی         د) فرهنگی
پاسخ:ج
۳-۱۰)به سرزمین که یک رود و شاخه هایش در آن جاری است، چه می گویند؟
الف) بستر رود    ب) حوضه ی رود        ج) سرچشمه ی رود         د) دهانه ی رود
پاسخ: ب
۴)
جمله های زیر را با کلمه های مناسب کامل کنید.
۱-۴) به شرایط غالب از وضعیت جو(اتمسفر) در طول چند سال ....... گفته می شود.
پاسخ: آب وهوا

۲-۴) یکی از  معروفترین مدل ها در آموزش جغرافیا ............. نام دارد.
پاسخ:میز شن
۳-۴) به شکستگی های لایه های رسوبی که با اختلاف ارتفاع همراه اند ......... می گویند.
پاسخ: گسل
۴-۴) هر نقطه از زمین ، روی یک مدار و یک نصف النهارمشخص قرار دارد که به آن ...... می گویند.
پاسخ: مختصات جغرافیایی
۴-۵) ما مسلمانان در ایران به سمت .............نماز می خوانیم.
پاسخ: جنوب غربی
۴-۶) به پستی و بلندی های سطح زمین، ......... می گویند.
پاسخ:ناهمواری
۴-۷)در طبیعت به مقدار آبی که به درون توده ی خاک نفوذ می کند .......... می گویند.

پاسخ:آب های فرورو
۴-۸) جریان آب گرم ............... از شدت سرمای کشور انگلستان در زمستان
 کاسته و باعث اعتدال می شود.
پاسخ: گلف استریم
۴-۹) زمین در مداری بیضی شکل به دور کره خورشید می گردد . به این حرکت ..... می گویند.
پاسخ:انتقالی
۵) به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.
۵-۱) مهاجرانی که قصد بازگشت به محل اولیه زندگی خود را ندارند، چه نوع
مهاجرتی می گویند؟
پاسخ:دایمی
۵-۲) به روستاهایی که در آن خانه های روستایی ،قنات و چشمه دور یک میدان باشند ، چه می گویند؟
پاسخ: روستای متمرکز
۵-۳) به آب هایی که به درون توده ی خاک نفوذ می کند، چه می گویند؟
پاسخ: آب های فرورو
۵-۴)پیدایش و توسعه شهر کرمانشاه تحت تأثیرچه عاملی بوده است؟
پاسخ: موقعیت ارتباطی
۵-۵)انواع مقیاس رانام ببرید.

پاسخ: خطی(ترسیمی) ، عددی(کسری)

۵-۶) چه زمانی فرسایش خاک شدید تر است؟
پاسخ: وقتی که در روی زمین گیاهان کم تری وجود داشته باشد.
۵-۷)انسان چگونه ناهمواری را تغییر می دهد؟ دو مورد.
پاسخ:تغییر دادن مسیر رود ها ، ایجاد نهر های جدید، احداث سد بر روی
رود ها ، ساختن دیوار های ساحلی برا ی مقابله با امواج دریا

۵-۸)حرکت زمین  به مدت ۳۶۵ روز و ۶ساعت چه نوع حرکتی است؟
پاسخ:حرکت انتقالی
۵-۹) به میزان کوچک شدن نقشه نسبت به اندازه واقعی آن چه می گویند؟
پاسخ: مقیاس نقشه
۵-۱۰) بر اثر آزاد شدن انرژی های درون زمین ، چه چیزی  ایجاد می شود؟
پاسخ: زمین لرزه
۵-۱۱) به محل ورود رود  به دریا ودریاچه ، چه می گویند؟

پاسخ: مصب رود یا دهانه ی رود
۵-۱۲) پیدایش و توسعه هر یک از شهر های زیر  تحت تأثیر چه عاملی بوده است؟
الف) قم  (              )         ب) اهواز(               )        ج) تهران(           )
پاسخ:الف) نقش مذهب             ب) وجود آب        ج) سیاسی –اداری
۵-۱۳) منشأ پیدایش رشته کوه های زیر را بنویسید.
الف) شیر کوه  (            )  ب) قله ی دماوند(         )   ج) کوههای شرق آفریقا(           )
پاسخ: الف) بالا آمدنمواد مذاب     ب) بیرون ریختن مواد مذاب ( آتشفشان)
ج) شکست در زمین (گسل)

۶) به سؤال های زیر پاسخ تشریحی (کامل) دهید.
۶-۱) در قطب نما جهت های اصلی با چه حروفی نمایش داده  می شوند؟
پاسخ: شمالN  - جنوب S – مشرقE – مغربW
۶-۲) بیشتر زمین لرزه ها در کجا اتفاق می افتند؟
پاسخ:در کناره های صفحات پوسته زمین
۶-۳) امروزه چگونه زیست بوم ها مورد تجاوز انسان هاقرار گرفته است؟
پاسخ:افزایش جمعیت – استفاده نامناسب از گیاهان- شکار بی رویه ی جانوران
۶-۴)
علت اصلی گرم و سرد شدن زمین در فصول مختلف سال چیست؟
پاسخ:تغییر زاویه ی تابش آفتاب
۶-۵
) عوامل جذب جمعیت را نام ببرید.(سه مورد)
پاسخ:سرزمین های هموار مانند جلگه ها، آب وهوار معتدل، خاک غنی ،آب کافی
وجود معادن با ارزش زیر مینی و بنادر

۶-۶) کدام عوامل طبیعی در زندگی روستایی نقش مهمی دارند؟
پاسخ: آب کافی ،خاک مساعد، آب و هوای مناسب
۶-۷) مهم ترین علل افزایش دما چیست؟
پاسخ:زیاد شدن تعداد خودرو ها و کارخانه هایی که از بنزین ، نفت،
گاز و زغال سنگ استفاده می کنند.

۶-۸) در ایران باستان دردوره های هخامنشی وساسانی کدام شهرها شهرت جهانی پیدا کردند؟ سه مورد.
پاسخ:هگمتانه(همدان)، تیسفون ،اصطخر( در نزدیکی شیراز) ، رگ (ری) و شوش
۶-۹) نقشه وکره جغرافیایی چه شباهتی به هم دارند؟
پاسخ:هر دو پدیده های روی زمین را نشان می دهند واز وسایل آموزش در جغرافیا هستند.
۶-۱۰) از دریاچه ها چه استفاده هایی می کنند؟
پاسخ: دریاچه ها ذخایر خوبی برای تأمین آب نواحی مجاورخود هستند و از آن ها برای
 ورزشهای آبی، قایق رانی و ماهی گیری استفاده می کنند.
۶-۱۱) اصطلاح زیست بوم راتعریف کنید؟
پاسخ:به مجموع پوشش گیاهی و جانوری خاصی که در یک منطقه ی وسیع دیده می شوند
 زیست بوم می گویندکه با گیاهان و حیوانات زیست بوم دیگر متفاوت است .

۶-۱۲)
چرا خورشید کمتر از ماه بر آب های کره زمین تأثیر می گذارد؟
پاسخ:به دلیل آن که بیش تر از ماه ، از زمین فاصله داردبر جزر ومد تأثیر کمی می گذارد.
۶-۱۳)عوامل دفع جمعیت را نام ببرید.
پاسخ:کوهای بلند ، آب و هوای سردقطبی یا بسیار گرم، کمبود آب،
کمبود منابع معدنی ،دوری از سواحل

۶-۱۴) عوامل مؤثر در تغییر شکل کوهستان ها را نام ببرید.(چهار مورد)
پاسخ:
یخچال ها ، باد، باران ، آب های جاری، تغییرات دما
۶-۱۵) مختصات جغرافیایی چیست؟
پاسخ: هر نقطه از زمین در یک ، روی یک مدار و یک نصف النهارمشخص قرار دارد
 که به آن مختصات جغرافیایی آن نقطه می گویند.

۶-۱۶) مقیاس را تعریف کنید.
پاسخ: میزان کوچک شدن نقشه را نسبت به اندازه ی واقعی آن مقیاس می گویند .

۶-۱۷) عوامل مؤثر بر آب و هوای مناطق مختلف جهان کدامند؟(3مورد)
پاسخ: عرض جغرافیایی (فاصله از استوا) –فاصله از دریا – باد – ارتفاع – جریان های دریایی
۶-۱۸) مراحل فرسایش رانام ببرید.
پاسخ:عمل تخریب ناهمواری های زمین وحمل آن وبرجای گذاشتن آن ها در مناطق
 دیگر را فرسایش گویند.

۶-۱۹) میزان نفوذ پذیری آب در زمین به چه عواملی بستگی دارد ؟
پاسخ: جنس خاک و شیب زمین
۶-۲۰
) از دهانه آتشفشان های فعال چه موادی خارج می شود؟
پاسخ: بمب های آتش فشانی – خاکستر – ابر های غلیظ گوگردی – همراه با بخار آب

 

/ 3 نظر / 42 بازدید
amirreza

khob bod [لبخند][سوال][تعجب][شیطان][فرشته][سبز][خمیازه][هیپنوتیزم][تلفن][وحشتناک][ناراحت][چشمک][نیشخند][پلک][بغل][دلشکسته][ماچ][زبان][خجالت][قلب][عصبانی][گریه][خنده][مغرور][عینک][خنثی][نگران][ابرو][شرمنده][قهقهه][خرخون][ساکت][خوشمزه][متفکر][قهر][گل][خواب][دلقک][اوه][شوخی][ابله][دست][اضطراب][هورا][بازنده][گاوچران][رویا][من نبودم][تایید][زودباش][اوغ][اوغ][افسوس][منتظر][کلافه][خداحافظ][راک][شکست][عجله][تماس][دروغگو][منتظر][کلافه][راک][سبز]

علیرضا

مـرســـــــی. [گل] خیلی خـوب بـود.

[گاوچران][هورا][قهقهه][دلشکسته][بغل][پلک][ابرو][شوخی]