سؤالات درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم دورة اوّل متوسطه فصل یک ودو(قسمت اول)

۱) تعاون یعنی چه؟ ( ص غ – پاسخ کوتاه- چهارجوابی – جاخالی)
پاسخ:تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر    ص۲
۲) قران کریم در باره ی تعاون چه فرموده است؟(ترجمه آیه)
پاسخ: در کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر را یاری کنید؛ و در گناه وستمکاری همکاری نکنید.
سورۀ مائده، آیۀ ۲ص۴
۳) جلوه ها وشکل هایی از تعاون را نام ببرید.
پاسخ:
اظهار دوستی و محبت، همدلی و خوشحال کردن یکدیگر، هدیه
دادن،کوشش برای ایجاد صلح و آشتی میان مؤمنان، عیادت از بیمار، قرض دادن، رفع مشکلات مردم و یاری رساندن به آنها درگرفتاری ها، مشارکت کردن برای رفع نیازهای مالی فقرا، امر به معروف و نهی از منکر و......ص۴
۴) همکاری و همدلی در خانواده باعث صمیمیت و محبت بیشتر بین اعضای خانواده می شود.
  ص  غ
پاسخ:صحیح       ص۵
۵) تقسیم وظایف و مسئولیت ها در خانواده چه فایده هایی دارد؟

پاسخ: با تقسیم وظایف و مسئولیت ها، هر عضوی از خانواده احساس می کند که مفید است
وهمه کارهای خانه بر دوش یک نفر قرار نمی گیرد.  ص۵
۶) پیامبر اکرم (ص)و امامان بزرگوار(ع)درچه کارهایی در خانواده همکاری می کردند؟
پاسخ: درکارهایی مانند دوشیدن شیرچارپایان،آسیاب کردن گندم وجو و نظافت خانه، همکاری می کردند.
 ص۵
۷) آیا صحیح است که درخانه همهٔ کارها بردوش یک نفر گذاشته شود؟
چرا؟
پاسخ: خیر ، اگر همه ی کارها بر دوش یک نفر مثلاٌ مادر گذاشته شود او زود فرسوده و ناتوان و مریض می شود و صمیمیت ومحبت در خانواده کم
می شود.      ص۶
۸) شما درچه مواردی با اعضای خانواده تان همکاری
می کنید؟
پاسخ:  دراختیار دانش آموز    ص  ۶

۹) چه نمونه هایی از همکاری در بین همسایه ها یا افراد محلّه خود سراغ دارید؟ بیان کنید.
پاسخ:  
دراختیار دانش آموز    ص  ۶
۱۰) کدام مکان ها درمحله می تواند به همبستگی و همکاری بیشتر بین افراد آن محله کمک
کند؟
پاسخ:مسجد،حسینیه،پایگاه بسیج،امامزاده ها،مدارس،شورای محل و..ص۶
۱۱) چه عواملی مانع ازهمکاری وتعاون می شود؟ مثال بزنید.

پاسخ: خود خواهی و خودرای بودن – وجوداختلاف بین افراد –

نبودن روحیه تعاون و همکاری بین افراد  
ص۶
فصل اوّل  - درس دوم
۱) انفاق را تعریف کنید؟
پاسخ: افراد ازطریق بخشش مال،علم، توانایی ها، وزمان عمرخود به کسانی که نیازمند هستند،
یاری می رسانند. به این بخشش«انفاق» می گویند.     ص۷
۲) انفاق کردن چه اثراتی درزندگی فرد انفاق کننده دارد؟

پاسخ:موجب ازدیاد نعمت های الهی می شود-  بلا و عذاب الهی دور می شود-ذخیر ه  آخرت برای فرد انفاق کننده می شود و ......              ص۷
۳) به اموال ودارایی هایی که وقف می شود،......... می گویند.
(ص غ- پاسخ کوتاه- چهار جوابی)  
پاسخ:موقوفات           ص۱۰
۴) هدف شرکت های تعاونی چیست؟ (فایده های مادی ومعنوی شرکت های تعاونی کدامند؟)
پاسخ: هدف شرکت های تعاونی معمولاً حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه
وزندگی بهتر برای اعضای آن است و منافعی نیز که از همکاری وفعّالیت گروهی (جمع)حاصل می شود، به طور عادلانه بین همهٔ اعضا، توزیع می شود.  ص۱۰
فصل دوم  - درس سوم
۱)حکومت کشور ما  از نوع........... است.( ص غ- پاسخ کوتاه- چهار جوابی)
پاسخ: جمهوری اسلامی   ص ۱۴
۲) قوای حاکم درایران کدامند ؟
(جاخالی)
پاسخ:
قوّهٔ مقننه، قضائیه و مجریّه
    ص۱۴
۳) قوای حاکم درایران زیرنظر مقام .....ادراه می شوند.( ص غ –
چهارجوابی) پاسخ:رهبری   ص ۱۴
4) رئیس قوة مجریه ............... است.( ص غ –پاسخ کوتاه – چهار جوابی)

پاسخ: رئیس
جمهور ۱۵
5) پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور...................
است.
پاسخ: رئیس
جمهور ۱۵
۶) دو مسئولیت رئیس جمهور را بنویسید.
پاسخ: اجرای قانون اساسی و ریاست قوّهٔ مجریه   ص۱۵

۷) رئیس جمهور چگونه انتخاب می شود؟
پاسخ: رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود.  ص۱۵
۸) پس از آنکه رئیس جمهور با حداکثر آرای مردم انتخاب شد، برای شروع به کار،
حکم وی توسط  .............امضا و تنفیذ می شود.
پاسخ: رهبر  ص۱۶
9) تحلیف یا سوگند رئیس جمهور چگونه صورت می گیرد؟
پاسخ:
رئیس جمهوردرمجلس شورای اسلامی با حضورنمایندگان مجلس و شورای نگهبان
ورئیس قوّهٔ قضائیه در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد می کند که وظایف خود را به درستی انجام دهد. ص۱۶
۱۰)رئیس جمهورو دولتی که تشکیل می دهد در برابر چه کسانی مسئول هستند؟
پاسخ:
در برابر ملت ایران، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
   ص۱۶
۱۱) هیئت دولت ازچه کسانی تشکیل می شود؟
پاسخ:هیئت دولت از رئیس جمهور،معاونان و وزیران تشکیل می شود. 
ص۱۶
۱۲) در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس به وزیرپیشنهادی رئیس جمهور ...................
بدهند،او می تواند به عنوان وزیر، کار خود را شروع کند.
پاسخ:رأی اعتماد  ص۱۶

۱۳) ساختمانی که دفتر وزیر در آنجا قرار دارد،........... نامیده می شود.

پاسخ:وزارتخانه   ص۱۶
۱۴)
هیئت دولت در بارة چه مسائلی بحث و گفتگو می کند؟
پاسخ: هیئت دولت در طی سال، جلسات متعددی برگزار می کند و رئیس جمهور و وزیراندر مورد مسائل مهم کشور و جهان به گفت وگو می پردازند و با مشورت یکدیگر، به راه حل هایی می رسند و درمورد مسائل تصمیم گیری می کنند.    ص۱۷
۱۵) مقرّ هیئت دولت و وزارتخانه ها درتهران پایتخت کشور است.
    ص غ
پاسخ: صحیح     ص۱۷
۱۶) بنویسید هر یک از موضوعات زیر که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارید،
بهکدام وزارتخانه مربوط می شود:
درس خواندن در مدرسه ← (وزارت آموزش و پرورش)
استفاده از اتوبان، بزرگرا ه ها و جاده های
بین شهرهادرمسافرت            (وزارت راه وشهر سازی   )
رفتن به سینما و کتابخانه           ( وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی   )
مراجعه به پزشک و بیمارستا ن ( وزارت  بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)مصرف آب و برق        ( وزارت نیرو     )   ص۱۷
فصل دوم  - درس چهارم
۱) منظور از شهروند چیست؟
پاسخ: منظور از شهروندان، اَتباع یک کشوراند.    ص۱۸
۲) چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند؟
پاسخ:همهٔ کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را دارند، چه شهری باشند،چه روستایی و عشایر، چه در داخل کشور زندگی کنند و چه در خارج ازکشور، شهروند ایران محسوب می شوند.   ص۱۸
۳) شهروندان در رابطه با دولت،چه حقوقی
دارند؟(دومورد)
پاسخ:آنها حق دارند از خدمات دولت در زمینه های مختلف بهره مند شوند، و حق
دارندآزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد داشته باشند.ص۱۸
۴) شهروندان در رابطه با دولت،چه مسئولیت هایی
دارند؟(سه مورد)
پاسخ:۱- شهروندان وظیفه دارند به قوانین و مقررات کشور احترام بگذارند و آنها را رعایت
کنند،۲-با دولتمشارکت و همکاری صمیمانه داشته باشند، مالیات خود را بپردازند ۳-در هنگام جنگ از کشور دفاع کنند. ص۱۸
۵) وظایف واختیارات رئیس جمهور کدامند؟(چهار مورد)
پاسخ:۱- وزیران را هدایت و بین آنها هماهنگی ایجاد 
می کند
۲-امضای قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگر بسته می
شود.
۳-اجرای قوانین و مصوبات مجلس (پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی)
۴-امضای استوارنامهٔ سفیران کشور ما و پذیرش استوارنامهٔ سفیران سایر کشورها۵
- اعطای نشان های دولتی      ص۱۸
۶)  دولت درآمدهای خود را از چه راه هایی به دست می
آورد؟
پاسخ: درآمدهای حاصل از صادرات نفت
درآمدهای حاصل از مالیات
سایر درآمد ها     ص۲۰
۷) منظور ازبودجه چیست؟

پاسخ: بودجه سندی است که دولت در آن درآمدها و هزینه های یک کشور را
برای یک سال، معین  می کند.
  ص۲۱
۸) یکی
از وظایف مهم دولت ها، تنظیم «لایحهٔ بودجه » است .
( ص  غ -  جا خالی )
پاسخ: صحیح     ص۲۱

/ 0 نظر / 935 بازدید