سوالات مطالعات اجتماعی پایه اول دوره اول متوسطه قسمت چهارم فصل هفتم

فصل هفتم درس سیزدهم
۱) اگرتعدادافرادیکهمتولدمیشوندبیشترازافرادیکهمی میرند
باشدجمعیت
.......... می یابد .
پاسخ:افزایش         ص۷۳
۲) اگرتعدادافرادیکهمتولدمیشوندکمترازافرادیکهمی میرندباشد،جمعیت .......می یابد.
پاسخ:کاهش ص۷۳
۳) منظور ازرشدمنفی جمعیت چیست؟
پاسخ: دربرخیکشورهامانندسویسودانمارکتعدادزادوولدهاکمترازمرگومیرهاشدهاست.
بهاینرشد،رشدمنفیهممیگویند. ص۷۳
۴) وقتیرشدجمعیتمنفیمیشودکشورهابا چهمشکلاتمهمیروبرومی
شوند؟
پاسخ: جمعیتجوانکاهشوتعدادسالمندانافزایشمییابدوجامعهازنیرویجوانکهمیتواند
کارکندوبافعّالیّتهایاقتصادیوآموختنعلمبهپیشرفتکشورکمککند،محروممیشود. ص۷۴
۵) درکشورمامرکز..........مسئولیتسرشماری جمعیترابهعهدهدارد.
پاسخ:آمار ایران     ص۷۴
۶) منظور ازتراکم جمعیت چیست؟ص  غ پاسخ کوتاه کامل کردنی

پاسخ:به
نسبتافرادیکهدریکمکانزندگیمی کنند،تراکمجمعیتآن
 مکانمیگویند.
        ص۷۴
۷) چهعواملیرویپراکندگیجمعیتتأثیرمیگذارد؟

پاسخ: ۱- کمبودبارندگی،آبوهوایگرموخشکوخاکهای
 نامساعدو
شورمانند دشت لوت ودشت کویر
۲- وجودسازمان های
مهمدولتی،دانشگاه ها،بیمارستان ها
وصنایع 
 ۳- باران
کافیوآبفراوانوهوایمعتدلوخاک
حاصلخیزکشاورزی
۴- داشتن
معادنوذخایر،جمعیتزیادیرابهخودجذبکرده اند
مانند
 ناحیهٔخوزستانبهدلیلداشتنمنابعنفتو
گاز      ص۷۵-۷۶
۸) پرجمعیت ترینوپرتراکم ترینناحیهٔکشورما.....است.  ص غ- پاسخ کوتاه
پاسخ:منطقۀشهریتهران     ص۷۶
۹)چرا ناحیه خوزستان جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است؟
پاسخ:
بهدلیلداشتنمنابعنفتوگاز      ص۷۶
فصل هفتم درس چهاردهم
۱۰)دومنبع حیاتی انسان را نام ببرید؟  کامل کردنی
پاسخ: آب و خاک   ص۷۷
۱۱) آب مورد نیاز انسان ها چگونه تأ مین می شود؟
پاسخ:بهطورکلیآبموردنیازانسانازآب هایسطحی(رودها)یاآب هایزیرزمینی (چاه،چشمهوقنات) تأمین می شود. ص۷۷
۱۲) کشورماایراندارایمنابعآب محدوداست.
   ص   غ
پاسخ:صحیح ص۷۸
۱۳) یکیازمنابعمهمتأمینآب شهرنشینانوروستاییان،...........هستند.

پاسخ: رود ها ص۷۹
۱۴) اغلب رود های دائمی و پرآب ایران ازکدام کوهها سرچشمه
می گیرند؟
پاسخ: کوه های البرز و زاگرس   ص۷۹
۱۵)
چرا بیشتررودهای پر آب ایران قابل کشتیرانی نیستند؟
پاسخ: چونازشیب هایتندکوهستانیجاریمی
شوند.      ص۷۹
۱۶)
تنها رود قابل کشتیرانی در ایران کدام است؟
پاسخ:کارون  ص۷۹
۱۷) نام سه حوضة آبریز ایران را بنویسید.

پاسخ:حوضۀآبریزدریایخزر:رودهایپرآبیکهازکوه هایالبرزسرچشمهمی گیرندوبهدریایخزرمیریزند.
حوضۀآبریزخلیج فارسودریایعمان: رودهاییکهازکوههایزاگرسیاکوههایپراکندهداخلیسرچشمهمیگیرندوبهخلیج فارسودریای عمانمیریزند.
حوضۀآبریزداخلی: رودهاییکهبهدریاچههاوباتلاق هایداخلییازمین هایاطرافخودنفوذمی کنندومعمولاًموقتیافصلی هستند.  ص۷۹
۱۸)چراباآنکهکشورایرانازشمالوجنوببهدریاهایبزرگیراهداردبامشکلکمبودآبمواجه است؟
پاسخ: چون آب دریاها شمال و جنوب ایران شور است وقابل آشامیدن ویا استفاده برای مزارع نیست .      ص۷۹
۱۹) انسان ها از خاک به چه منظور هایی استفاده می کند؟ 
پاسخ:انسان علاوهبرغذادرطیسالیاندرازازخاکبرایساختنظروفو
وسایل زندگی،جادههاوخانه هااستفادهکردهاست.     ص۸۳
۲۰)
خاک چگونه تشکیل می شود؟
پاسخ:خاکطیزمانطولانیباتوجهبهعواملیمانندسنگ ها،آب،دمایهوا
و موجوداتزندهیکمنطقهتشکیلمیشود.  ص۸۴
۲۱) چهعواملیموجبازبینرفتنخاکمی
شود؟
پاسخ:۱) مصرفبیشازحدموادّغذاییوکشتپیدرپییکمحصولدرزمینواستراحتندادنبهخاک.
۲)قطعبوته هاوکندندرختانکهموجبمیشودخاکدراثربادوبارانبهراحتیشستهشود.
۳
)استفادهٔنامناسبوبیرویهازکودهایشیمیایی.
۴)
ایجادساختمانوجادهوکارخانهرویخاکهایقابلکشت.
۵
) دفنزباله هادرخاک.     ص۸۵
۲۲)  درکشورماکدام سازمان مسئولیتحفاظتازخاکرابهعهده
دارد؟
پاسخ:سازمانجنگلهامراتع و
آبخیزداری ص۸۵

 

 


/ 1 نظر / 82 بازدید
جعفر

سلام همکار محترم قالب وبلاک ویرایش قالب ذخیره کنید نه انتخاب قالب مشخصات را بده قالب انتخاب کنم. بنده هم دبیر علوم اجتماعی از شهرستان پارس آباد مشغول به کار هستم. متشکر