سؤال های امتحان هماهنگ تعلیمات اجتماعی سوم راهنمایی نوبت خرداد ،شهریور ودی ماه91

سؤال های امتحان هماهنگ درس تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی تحصیلی نوبت خرداد ،شهریور و دی ماه ۱۳۹۱  استان گیلان
۱
)صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را با علامت × مشخص کنید.
۱-۱
) در جامعه همه ی مؤسسات روابط نسبتاً پایداری با یک دیگر دارند.
پاسخ: صحیح
۱-۲)برای ایجاد نظم و هماهنگی ، هر کس باید به وظایف خود عمل کند.
پاسخ: صحیح
۱-۳
) سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شده است.
پاسخ: غلط
۱-۴)
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مردم تشکیل شده است.
پاسخ: صحیح
۱-۵) امروزه بسیاری از نیازهای اساسی انسان تنها در خانواده رفع می شود.
پاسخ: صحیح
۱-۶) در حکومت الهی ،فرد یا گروه حاکم براساس تشخیص خود عمل می کند.
پاسخ: غلط
۱-۷) امام جمعه ی هر منطقه از جانب رئیس جمهور منصوب می شود.
پاسخ: غلط 
۱-۸
)قانون اساسی کشور ما بر اساس  احکام قرآن  نوشته شده است.
پاسخ: صحیح
۱-۹) مردم با بانک به طورغیر مستقیم ارتباط دارند.
پاسخ: غلط 
۱-۱۰) رئیس جمهور بالاترین مقام قضایی کشور است.
پاسخ: غلط 
۱-۱۱) نیاز جامعه به حکومت،نیازاساسی است.
پاسخ: صحیح
۱-۱۲) اعضای مجلس خبرگان را مردم انتخاب می کنند.
پاسخ: صحیح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲) پاسخ مناسبی از سمت چپ انتخاب نموده و حرف مربوط به آن را
در داخل () بنویسید.

۲-۱)تفسیر قانون اساسی                           الف)
مجلس شورای اسلامی
۲-۲)نظارت بر اجرای قانون اساسی               ب) قوه قضاییه
۲-۳) استیضاح                                             ج) شورای نگهبان
۲-۴) عفو یا تخفیف مجازات مجرمان                د) رهبر
                                                                 هـ)
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
پاسخ: ۱-۲) ج   ۲-۲) ب    ۳-۲) الف       ۴-۲) د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲-۵)عزل ونصب رئیس قوه قضاییه                          الف)
رئیس جمهور      
۲-۶) قانون گذاری
                                                  
ب) قوه قضاییه
۲-۷) نظارت بر اجرای قوانین                                    
ج) نمایندگان مجلس
                                                                            د)
رهبر
                                                                           هـ) رئیس تشخیص مصلحت نظام
 
پاسخ: ۵-۲) د           ۶-۲) ج      ۷-۲) ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲-۸) قوه قضاییه                                                 الف) قانون گذاری
    
۲-۹) قوه مجریه                                                  ب) اجرای قانون
۲-۱۰) قوه مقننه                                                 ج)نظارت بر اجرای قانون
 
                                                                         د)
تفسیر قانون اساسی 
پاسخ: ۸-۲) ج         ۹-۲) ب    ۱۰-۲) الف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳)
 پاسخ درست را با علامت ×مشخص نمایید.
۳-۱) رعایت عفت عمومی از کدام نوع هنجار می باشد؟
الف) اجتماعی         ب) حکومتی             ج) رسمی            د) دینی      
پاسخ: د
۳-۲) انتخابات  مجلس شورای اسلامی هر چند سال یک بار بر گزار می شود؟ ...... سال
الف) ۴              ب) ۵            ج) ۶                     د) ۷
پاسخ:الف
۳-۳) اقلیت های مذهبی  کدام کشورهای زیر  در مجلس نماینده دارند؟
الف) فرانسه    ب) انگلیس           ج) ایران            د) آمریکا

پاسخ: ج
۳-۴) مسئولیت اجرای قانون اساسی  بر عهده ی چه کسی است؟
الف) رهبر      ب) رئیس جمهور         ج)رئیس خبرگان        د) رئیس مجلس
پاسخ: ب
۳-۵) ریاست قوه ی مجریه برعهده  چه کسی است؟
الف)رئیس جمهور                ب) رئیس مجلس  
ج)رئیس قوه قضائیه              د) رئیس تشخیص مصلحت نظام
 
پاسخ:الف  
۳-۶) مردم با کدام یک از مؤسسات زیر رابطه مستقیم ندارند؟
الف
) دانشگاه        ب) بانک       ج) هلال احمر          د) انرژی اتمی
پاسخ: د
۳-۷) چه کسانی بر فعالیت های  دولت نظارت دارند؟
الف)مجلس خبرگان          ب) شورای نگهبان 
ج) نمایندگان مجلس                  د)
تشخیص مصلحت
پاسخ: ج
۳-۸) فرماندهی کل نیروهای مسلح بر عهده ی چه کسی است؟
الف)رئیس جمهور     ب)نمایندگان مجلس   ج) شورای نگهبان  
   د)رهبر 
 
پاسخ: د
۳-۹)کدام یک از هنجارهای زیر هنجار حکومتی است است؟
الف) عفت عمومی   ب)لباس پوشیدن   ج)قانون  د)سه وعده غذاخوردن
پاسخ:ج
۳-۱۰) استیضاح وزیران و رییس جمهور از وظایف چه کسانی است؟
الف)رهبر      ب)نمایندگان مجلس        ج) شورای نگهبان 
    د) مجلس خبرگان
 پاسخ: ب

۴) جمله های زیر را کامل کنید.
۴-۱) قانون اساسی ایران بر اساس  احکام  ............... نوشته شده است.  
پاسخ:اسلام
۴-۲) رهبری جمهوری اسلامی بر پایه ی ........... است.
پاسخ:ولایت فقیه
۴-۳) جامعه برای ادامه ی بقای خود به ................ نیاز دارد.
 
پاسخ: وحدت
۴-۴)ولایت به معنای ................. است.
پاسخ: سرپرستی
۴-۵) استیضاح به معنی ................ است.
پاسخ: توضیح خواستن
۴-۶) رئیس قوه قضاییه به مدت ........  سال منصوب می شود.
پاسخ: پنج
۴-۷)
هدف مشترک همه ی مؤسسات یک جامعه ،...............  است.
پاسخ:رفع نیاز های جامعه

۴-۸) تایید وزیران بر عهده  ................... می باشد.
پاسخ:
نمایندگان مجلس
۴-۹) در غیاب رییس جمهور .............. مسئولیت تشکیل جلسات هیئت وزیران را برعهده دارد.
پاسخ: معاون اول رییس جمهور
۴-۱۰) تفاوت در حکومت ها به تفاوت در دین،  ................ وتاریخ هر کشور بستگی دارد.
پاسخ: فرهنگ
۴-۱۱) نوع هنجار زیر را مشخص کنید؟

الف) شرکت در نماز جمعه (               )        ب) سه وعده غذا خوردن (        )
ج) حضور به موقع در مدرسه(              )

پاسخ:الف- دینی                ب- اجتماعی              ج- حکومتی یا قانون
۵
) به سؤالهای زیر پاسخ کوتاه دهید.
۵-۱) در غیاب رئیس جمهور ، مسئولیت تشکیل جلسات هیئت وزیران بر عهده چه کسی است؟
 
پاسخ: معاون اول رییس جمهور
۵-۲)
امام جمعه ی هر منطقه از طرف چه کسی منصوب می شود؟
پاسخ: رهبر
۵-۳)
مردم از چه طریق بر کارهای وزیران نظارت می کنند؟
پاسخ:نمایندگان مجلس
۵-۴
) صفات قاضی را دکر کنید؟ سه مورد.
پاسخ:عاقل،مؤمن،عادل و عالم به قوانین حقوقی واسلامی باشد .
۵-۵) هدف اصلی در حکومت الهی  چیست؟
پاسخ: رشد وسعادت مردم
۵-۶) چه کسی جلسات مجلس شورای اسلامی را اداره می کند؟
پاسخ: رئیس مجلس
۵-۷)اقلیت های مذهبی کشور ما را ذکر کنید؟
پاسخ:ارمنی – آشوری – کلیمی – زردشتی
۵-۸)  
حکومت به چه وسیله ای میان مؤسسات مختلف هماهنگی ایجاد می کند؟
 پاسخ:قانون ومقررات
۵-۹)  رییس جمهور در کشور ما چگونه و برای چه مدت انتخاب می شود؟ 
پاسخ:با رأی مستقیم مردم و برای مدت چهار سال
۵-۱۰) تعداد نمایندگان هر شهر به چه عاملی بستگی دارد؟
پاسخ: به جمعیت آن شهر و روستاهای اطراف آن
۵-۱۱) مردم مشکل یا پیشنهاد های  خود را از چه راه هایی به اطلاع رییس جمهور می رسانند؟
پاسخ:۱- مراجعه مستقیم به دفتر رئیس جمهور واقع در خیابان پاستور تهران
۲- مکاتبه با دفتر رئیس جمهور 3- تماس تلفنی با دفتر رئیس جمهور
۶) به سؤالهای زیر پاسخ کامل دهید.
 ۶-۱) دو وظیفه  از وظایف حکومت ها را بنویسید.
پاسخ:۱-وضع قانون ومقررات براداره ی امور جامعه 
 ۲ - تعیین مسئولان برا ی اجرای قانون
۳- نظلرت براجرای قانون وجلوگیری از قانون شکنی
۶-۲
) دو نمونه ازقوانین ومقرراتی را که درمدرسه رعایت می کنید نام ببرید.
 پاسخ:باید سر ساعت در مدرسه حاضر شد، هنگامی که در کلاس نشسته ایم،
حتماً به معلم توجه کنیم ، بدون اجازه از کلاس خارج نشویم.

۶-۳
) قوه قضاییه در مورد اجرای عدالت چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: وظیفه دارد قوانین را در مورد همه به طور یکساناجرا کند نا قدرتمندان نتوانند با استفاده از امکانات خود از قانون سوء استفاده کنند . این قوه با اجرای عدالت،محرومان را از ز یر بار ظلم ستمگران نجات می دهد.
۶-۴) اگر رهبر جامعه اسلامی ، فقیه وبا تقوا نباشد، در جامعه چه مشکلاتی به وجود می آید؟
پاسخ:اگر حاکم جامعه اسلامی فقیه نباشد ، قوانین اسلام در جامعه اجرا نخواهد شدودر نتیجه ، جامعه از مسیر تکامل وسعادت خارج می گرددو به فسادوتباهی کشیده می شود.      
۶-۵) مردم از چه راه هایی بر تصمیمات مجلس شورای اسلامی نظارت می کنند؟ سه مورد.
پاسخ:حضور مردم درمجلس – گزارش مذاکرات مجلس در صدا وسیما ومطبوعات– دیداربا نمایندگان در محل مجلس- تماس تلفنی و مکاتبه
۶-۶) جلوه هایی از رابطه ی عمیق مردم با رهبری را ذکر کنید.(دو مورد)
پاسخ: ۱- مردم ازسراسر کشوربه تهران آمدند وبا اندوه فراوان در مراسم تشییع و تدفین بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) شرکت کردند.۲- حضور گسترده مردم در دیدارهای عمومی و سخنرانی های رهبر معظم انقلاب
۶-۷
) در یک جامعه اسلامی ، مردم چه ویژگی هایی دارند؟(سه مورد)
پاسخ:۱-آزاد می اندیشند. ۲- نظریات مخالف خود را ابراز می کنند. 
 ۳- نسبت به یکدیگر احساس برادری ومحبت می کنند. و...
۶-۸) چه زمانی انتخابات خوب وسالم برگزار می شود؟ (سه مورد)
پاسخ:۱- مردم نمایندگان مورد علاقه خود را آزادانه انتخاب کنند.
۲-با یکدیگر مدارا کنند.   ۳- نظریات مخالف خود را تحمل کنند.
۴- نسبت به هم احساس دشمنی نداشته باشند.
۵
- با یکدیگر با اخلاق و رفتار اسلامی رو به روشوند.
۶-۹) اگر درجامعه ای حکومت نباشد ، چه مشکلاتی اتفاق می افتد؟
 
پاسخ: کار همه ی بخش ها مختل می شود و مردم قادر نخواهند بود نیاز های روز مره ی خود را بر طرف کنند.
۶-۱۰)  برای ایجاد نظم وهماهنگی در جامعه ، مردم و مؤسسات چه وظایفی دارند؟
پاسخ:۱-همه ی مؤسسات به طورهماهنگ با یک دیگر کار کنند
۲– مردم و مؤسسات قوانین و مقررات را رعایت کنند
۳– هر کس به وظایف خود عمل کند
.

۶-۱۱)  چرا تنها خدا وندمی تواند بر انسان ولایت داشته باشد؟
پاسخ:زیرا آفریننده ی انسان و مالک حقیقی هستی است و از همه ی امور آگاهی دارد.
۶-۱۲) مردم از چه راه هایی پیشنهاد ها یا سؤالات خودرا به اطلاع رییس جمهور می رسانند؟
پاسخ:۱- مراجعه مستقیم به دفتر رئیس جمهور واقع در خیابان پاستور تهران
۲
- مکاتبه با دفتر رئیس جمهور 3- تماس تلفنی با دفتر رئیس جمهور
۶-۱۳) رئیس جمهور در انجام وظایف خود ، در برابر چه کسانی مسئول است؟

پاسخ:ملت ،رهبر و مجلس شورای اسلامی
۶-۱۴) تعداد نمایندگان هر شهر به چه عاملی بستگی دارد؟
پاسخ:به جمعیت آن شهر و روستاهای اطراف آن
۶-۱۵) هنجار چیست؟
پاسخ: به باید ها و نباید های روزمره که به رفتار ما جهت می دهند هنجار می گویند.
۶-۱۶) اگر بین مؤسسات جامعه هماهنگی نباشد ، مردم با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟
پاسخ: مردم با مشکلات زیادی رو به رو می شوند . زندگی در چنین وضع آشفته ای برای مردم بسیار دشوار است.
۶-۱۷) حفظ و ترویج ارزش های دینی و ملّی در کشور مااز چه راه هایی صورت می گیرد؟
پاسخ:آموزش در مدارس – رسانه های گروهی – قوانین حکومتی        

 

/ 2 نظر / 36 بازدید
مریم

خوب بود

نت