سوال های امتحان هماهنگ درس تاریخ سوم راهنمایی استان گیلان 1391

۱-درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.  
۱-۱) در ابتدای سلطنت فتحعلی شاه ، فرانسه تحت رهبری ناپلئون بود.     
پاسخ:صحیح  
 ۱-۲) افغانستان به موجب عهدنامه ی گلستان از ایران جدا شد.          
 پاسخ:غلط  
۱-۳
) در دوران رضاشاه ، نمایندگان مجلس شورای ملی از استقلال کامل برخورداربودند. 
پاسخ:غلط           
۱-۴
)جمعیت فداییان اسلام در تصویب قانون ملی شدن نفت مؤثربودند. 
پاسخ:صحیح  
     
۱-۵)قزلباش ها مهم ترین طرفداران قاجارها بودند.
  پاسخ:غلط  
۱-۶)کشورهای انگلستان وشوروی،با ملی شدن نفت ایران موافق بودند.
پاسخ:غلط  
۱-۷)برای اجرای اصلاحات آمریکایی درایران ،امیر عباس هویدا نخست وزیر شد.
پاسخ:غلط 
۱-۸)آیت ا... مدرس به دستور رضاخان به شهادت رسید.
پاسخ:صحیح  
۱-۹)در رأس رهبران مسیحیان کاتولیک ، پاپ قرار داشت.
پاسخ:صحیح  
۱-۱۰) آیت ا... میرزا حسن شیرازی با قرار داد تالبوت به مبارزه پرداخت.
پاسخ:غلط
۱-۱۱)فضای باز سیاسی در زمان نخست وزیری جمشید آموزگار به وجود آمد.
پاسخ:صحیح  
 
۲)برای هر یک ار عبارت های سمت راست ، پاسخ مناسبی از سمت چپ انتخاب کنید.
۲-۱)(............)بیرون راندن پرتغالی ها از هرمز             الف)شاه عباس
۲-۲)(............)فتح هند وتصرف دهلی                        ب) آقا محمد خان
۲-۳)(............) بنا نهادن بازار و مسجد وکیل                 ج)کریم خان
                                                                                د) نادر شاه افشار
پاسخ:۱-۲)الف     ۲-۲)د           ۳-۲)ج
۲-۴) (.......) رضاخان                     الف)فرمان مشروطیت
۲-۵)(........) احمد شاه                    ب) جنگ جهانی دوم
۲-۶)(........)مظفرالدین شاه            ج) جنگ جهانی اول       
                                                     د)حمله روسیه به مرزهای شمالی
پاسخ:۴-۲) ب   ۵-۲) ج        ۶-۲)الف
۲-۷)(......) جنگ با حاکم هرات                     الف)احمدشاه
۲-۸)(......) وقوع جنگ جهانی اول                ب)مظفرالدین شاه
۲-۹)(......) صدور فرمان مشروطیت               ج)محمد شاه
                                                                   د)ناصرالدین شاه
پاسخ:۷-۲)ج           ۸-۲)الف         ۹-۲)ج

۳)گزینه صحیح را انتخاب کنید وبا علامت
× مشخص کنید.
۳-۱) امتیاز انحصاری توتون و تنباکو ،با فتوای کدام شخصیت زیر لغو شد؟
الف)آیت ا... بروجردی   ب) آیت ا.... میرزای شیرازی  
  ج) آیت ا... مدرس        د) حاج ملا علی کنی 
پاسخ: ب
۳-۲)به توپ بستن مجلس در دوران حکومت کدام شاه قاجار روی داده است؟
الف) احمدشاه      ب) ناصرالدین شاه    ب)محمدعلی شاه   ج)مظفرالدین شاه
پاسخ: ب
۳-۳)نخستین مرجع تقلیدی که با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی مخالفت نمود ،کدام شخصیت زیر بود؟
الف) امام خمینی(ره)         ب) آیت ا...بروجردی
ب)آیت ا...کاشانی              ج)آیت ا...میرزای شیرازی
پاسخ: الف
۳-۴)تشکیل کدام نهاد با هدف سازندگی کشور و خدمت به روستاییان صورت گرفت؟
الف)کمیته انقلاب اسلامی       ب) نهضت سواد آموزی
ج) جهادسازندگی                     د) کمیته امدادامام خمینی
پاسخ:ج
۳-۵)سقوط حکومت صفوی در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد؟ شاه ...
الف) سلطان حسین          ب)عباس          ج) تهماسب               د) اسماعیل
پاسخ:الف
۳-۶)فرمان مشروطیت توسط کدام پادشاه قاجار امضا شد؟
الف) ناصرالدین شاه        ب) مظفرالدین شاه    ج) محمد شاه      د) احمد شاه
پاسخ:ب
۳-۷) مهم ترین فتح نادر ،کجا بود؟
الف)هند               ب) بخارا            ج)بحرین             د) خوارزم
پاسخ:الف
۳-۸)جنگ جهانی دوم با حمله ی برق آسای آلمان به کدام کشور آغاز شد؟
الف) اتریش         ب)انگلستان       ج)لهستان             د) فرانسه
پاسخ:ج
۳-۹)در نتیجه ی حمایت کدام شخصیت ، دکتر مصدق بار دیگر به نخست وزیری رسید؟
الف)آیت ا...بروجردی      ب) آیت ا... مدرس    
ج) آیت ا.. کاشانی     د) آیت ا... میرزای شیرازی
پاسخ:ج
۳-۱۰)چه کسی ناصرالدین شاه را به قتل رساند؟
الف) خلیل طهماسبی     ب) میرزا رضای کرمانی   
  ج) محمد بخارایی    د)صفار هرندی
پاسخ: ب

۴)جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.
۴-۱) مهم ترین خواسته ی مردم در آغاز انقلاب مشروطه ..................... بود.
پاسخ:تأسیس عدالت خانه
۴-۲)در جنگ جهانی دوم کشورهای انگلستان ، فرانسه،آمریکا و شوروری،
دولت های ............ خوانده می شدند.

پاسخ: متفق یا متفقین
۴-۳)در ابتدای انقلاب ، مزدوران بیگانه که مردم آنها را ................ می نامیدند، ایجاد ناامنی و اغتشاش می کردند.
پاسخ:گروهک
۴-۴) در عملیات فتح المبین،بخش وسیعی از سرزمین های اشغالی ......آزاد گردید.
پاسخ:خوزستان
۴-۵)عهدنامه ی ترکمانچای میان ایران و ................. به امضای رسید.
پاسخ:روسیه
۴-۶)جنگ جهانی دوم با حمله ی برق آسای ...................  به لهستان آغاز شد.
پاسخ:آلمان
۴-۷)لایحه کاپیتولاسیون در زمان نخست وزیری ............... به مجلس برده شد.
پاسخ: حسنعلی منصور
۴-۸)امام خمینی (ره)درنجف با تدریس بحث  ............ به مبارزه فرهنگی با رژیم شاه پرداخت.
پاسخ:حکومت اسلامی
۴-۹)امام خمینی بعد از هجرت به پاریس در محله ................. اقامت گزید. 
پاسخ:نوفل لوشاتو
۴-۱۰)شهر خرمشهر توسط رزمندگان اسلام در عملیات ................. آزاد شد.
پاسخ:بیت المقدس
۵) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.
۵-۱)دو مورد ازتحولات سیاسی واجتماعی جهان بعد از انقلاب صنعتی را نام ببرید.
پاسخ :۱-
تبدیل سلطنت استبدادی به مشروطه درانگلستان۲-استقلال آمریکا از انگلستان   ۳-انقلاب کبیر فرانسه ۴-تضعیف امپراتوری مسلمان عثمانی بر اثر توطئه وتهاجم نظامی دولت های اروپایی
۵-۲) از مذهب های دروغین وساختگی بیگانگان در دوران قاجار،دو مورد ذکر کنید.
پاسخ :بابیگری و بهاییگری
۵-۳)مردم قهرمان تبریز به رهبری چه کسانی بر علیه استبداد محمد علی شاه قیام کردند؟
پاسخ :ستار خان وباقر خان
۵-۴)دو مورد از عوامل مؤثر در ایجاد اختلاف میان رهبران نهضت ملی شدن نفت را بنویسید.
پاسخ :۱-توطئه های بیگانگان وفتنه جویی عوامل داخلی آنان مانند شاه ، درباریان،خاندان سلطنتی و حزب توده ۲- اشتباهات رهبران نهضت ۳- سستی یا ناتوانی آنان در جلوگیریاز تشدید اختلافات درونی نهضت۴-جاه طلبی و خود خواهی های سیاسی برخی از دست اندر کاران نهضت
۵-۵) نام دو تن از  شخصیت های مهم در مبارزه فرهنگی با حکومت پهلوی را بنویسید.
پاسخ :آیت ا... مرتضی مطهری ،علامه محمد حسین طباطبایی ، دکتر علی شریعتی
۵-۶) از اقدامات امیر کبیر دوموردرا بنویسید. 
پاسخ:۱-ایجاد مدرسه دارالفنون۲- ،اعزام افرادی به اروپا برای آموختن حرفه وصنعت 
 ۳-انتشار روز نامه ی وقایع واتفاقیه و....
۵-۷)دو شخصیت سیاسی و مذهبی که رهبری نهضت ملی نفت را بر عهده داشتند ، چه کسانی بودند؟  
پاسخ:آیت ا... کاشانی و دکتر محمد مصدق
۵-۸)پس از پانزده خرداد سال ۴۲ ، شکل های مبارزات مردم به چند دسته تقسیم می شد؟دو مورد را نام ببرید.
پاسخ:۱- سیاسی ۲- فرهنگی ۳- مسلحانه
۵-۹)کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹هـ . ش با حمایت کدام کشور در ایران انجام گرفت؟
پاسخ:انگلستان
۵-۱۰)تنگستانی ها ودشتستانی ها به رهبری چه کسی بر علیه نیروهای انگلیسی دست به قیام زدند؟
پاسخ:رئیسعلی دلواری
۵-۱۱)هدف اصلی متفقین از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ، چه بود؟
پاسخ:استفاده از موقعیت ،منابع و امکانات سرزمین ما،برای شکست متحدین
۵-۱۲)نخستین مرجع تقلیدی که باتصویب لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی به مبارزه پرداخت ،چه کسی بود؟
پاسخ:امام خمینی
۶) به سؤال های تشریحی زیر پاسخ دهید.
۶-۱)چراروسیه با انقلاب مشروطه مخالف بود؟یک موردذکر کنید.
پاسخ:۱- وابستگی محمد علی شاه ودربار به روسیه ۲- نگرانی روسیه از وابستگی مشروطه خواهان ونمایندگان مجلس به انگلستان
۶-۲)به طور خلاصه سیاست مذهبی رضاخان قبل وبعد از رسیدن به سلطنت چه تفاوت هایی داشت؟
پاسخ:رضا خان قبل از رسیدن به پادشاهی ، سعی در جلب حمایت روحانیت داشت و حتی به دیدار روحانیون قم  می رفت و خود را در نظر آنان فردی دیندار معرفی می کرد. وی با این کار توانست حمایت گروهایی از مردم را به سوی خود جلب کند .اما زمانی که به سلطنت رسید ، دین را مانع پیشرفت کار خود دانست.
۶-۳)از پیامد های جنگ جهانی دوم برای مردم دنیا ، دو مورد را بنویسید.
پاسخ:۱-میلیون ها نفر بر اثر این جنگ کشته ، مجروح یا آواره شدند.۲-اوج کشتار و  ویرانی در جنگ جهانی دوم ، بمباران اتمی شهر های هیروشیما و ناکازاکی ژاپن از سوی هواپیماهای آمریکایی است.
۶-۴)دو مورد از هدف های آمریکا از اجرای اصلاحات اجتماعی در ایران را
بنویسید.
پاسخ:۱-جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران ۲- ممانعت از شکل گرفتن نهضت های مردمی  ۳- وابستگی کامل اقتصادی و فرهنگی ایران به آمریکا
۶-۵)دلایل دشمنی و توطئه های آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران چیست؟
پاسخ: چون انقلاب اسلامی ایران دست ابرقدرت ها و دولت های استعمار گر  را از ایران کوتاه کرد و با آگاه ساختن سایر مسلمانان از قدرت اسلام ، منافع استعمارگران و زور گویان را در بسیاری از نقاط جهان و مخصوصاَ در کشورهای اسلامی به خطر انداخت.
۶-۶) سه مورد از ویژگی های حکومت پهلوی را بنویسید.
پاسخ: ۱- وابستگی سیاسی به بیگانگان ۲-اسلام زدایی و رواج غرب گرایی
۳-وابستگی اقتصادی به خارج۴-استبداد و سرکوب
۶-۷) بی اعتنایی محمد علی شاه نسبت به مشروطیت در چه مواردی آشکار شد؟
پاسخ:۱-نخست در مراسم تاجگذاری از هیچ یک نمایندگان مجلس دعوت نشده بود۲- همچنین محمد علی شاه نمی خواست متمم قانون اساسی را امضا کند ولی مجبور به امضا شد.
۶-۸)علت شکست خوردن سپاه شاه اسماعیل در جنگ چالدران چه بود؟
پاسخ: ۱-انتخاب شیوه ی رزمی نامناسب توسط فرماندهان سپاه صفوی 
۲- استفاده ارتش عثمانی از توپ و تفنگ که ایرانیان فاقد آن بودند.
 
۶-۹) چرا مهاجرت امام(ره) به پاریس ، به سود انقلاب تمام شد؟
پاسخ:زیرا با حضورامام در آن شهر بسیاری از مبارزان توانستند با ایشان ملاقات و گفت وگو کنند  - همچنین این امکان برای خبر نگاران از سراسر جهان فراهم آمد تا پیام امام را به گوش مردم ایران وجهان برسانند.
۶-۱۰)ساواک برای برگزاری سخنرانی در سال ۱۳۴۲چه شرایطی را تعیین کرد؟
پاسخ:علیه شخص اول مملکت یعنی شاه سخنی نگویند. ۲- علیه اسرائیل مطلبی نگویند.
۳- مرتب به گوش مردم نخوانند که اسلام در خطر است.
۶-۱۱) به چه دلایلی دانشجویان پیرو خط امام ، سفارت آمریکا را تسخیر کردند؟
پاسخ:۱-زیرا سفارت آمریکا در ایران ، در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به پایگاه جاسوسی و حمایت از گروهگ های ضد انقلابی تبدیل شده بود.۲- همچنین برای جلوگیری از دخالت آمریکا
 در امور داخلی ایران۳- و تحویل شاه فراری به ایران
۶-۱۲)دومورد از آثار و نتایج قیام نهضت پانزده خرداد را بیان کنید.
پاسخ:۱-اتحاد اقشار مختلف مردم به ویژه دانشجویان و روحانیان در مبارزه با حکومت پهلوی  ۲- حضور پر شور ومؤثر تر روحانیان در مبارزه با رژیم ۳- عزم راسخ مبارزان برای نابودی نظام شاهنشاهی و ایجاد حکومت اسلامی
۶-۱۳) علت همکاری انگلیسی ها با ایران علیه پرتغالی ها را بیان کنید؟
پاسخ: الف)رقابت سیاسی ، نظامی و تجاری انگلستان با پرتغال ب) تمایل انگلستان برای گرفتن امتیاز تجاری از ایران
۶-۱۴) هدف اصلی نهضت اسلامی در بعد معنوی آن به رهبری امام خمینی (ره) ، چه بود؟
پاسخ:۱- احیای ارزش های اسلامی و نجات انسان ها از فساد و بی بند وباری۲- تقویت فرهنگ اسلامی و اجرای کامل احکام اسلام ۳- ایجاد حکومت اسلامی برای تحقق این فرهنگی

 

 

/ 3 نظر / 69 بازدید

خیلی خوب بود استفاده کردم

pegah

mamnoooooooooooooooooooooooooon[قلب]

ارغوان

ممنون .