سؤالات مطالعات اجتماعی متوسطه اول قسمت سوم فصل ششم

 ۱) بهمنطقهٔبزرگیکهدرآنمجموعهایازگیاهانوجانورانخاصزندگی می کنند،............میگویند.
پاسخ: زیستگاه (زیست بوم)
۲) مهم ترین عامل وجود زیست بوم های مختلف چیست؟

پاسخ: وجود آب و هوای گوناگون
۳) مهم ترینعناصرآبوهواکدامند؟
پاسخ:دماوبارشاست
.
۴) چهارناحیهٔآبوهوایی ایران کدامند؟

پاسخ: ۱ - ناحیۀمعتدلومرطوبخزری  
۲-ناحیۀمعتدلونیمه خشک
کوهستانی  ۳ -ناحیۀگرموخشکداخلی
  
۴- ناحیۀگرم وشرجیسواحلجنوب
  
۵) مرطوب ترین ناحیهٔ آب و هوایی ایران ناحیۀ معتدل و مرطوب خزری است.   ص-غ   کامل کردنی و پاسخ کوتاه
پاسخ:صحیح
۶) چرا ناحیهٔ ساحلی جنوب ایران، جزء نواحی خشک
است؟
پاسخ:
زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است.
۷) به دلیل وجود دریا و تبخیرآب های سواحل جنوب ایران آن نم هوا زیاد است، حالت شرجی به وجود می آید.
ص غ   کامل کردنی
پاسخ:صحیح
۸) علت بارندگی زیاد درناحیه ناحیۀ معتدل و مرطوب
خزری چیست؟
پاسخ:تبخیر آب های دریای خزر ووزش بادهای باران آور و وجود کوه های البرز که مانند دیواری بلند مانع عبور بادهای باران آور می شود. 
۹) جدول زیر را کامل کنید.

         ناحیه آب وهوایی

          ویژگی ها

۱)

تابستان هایگرموخشکدارد.

۲) معتدل خزری

 

۳)

تابستان هایبسیارگرم و زمستان های ملایم

۴) معتدلونیمه خشککوهستانی

 

پاسخ:۱) ناحیۀگرموخشکداخلی  ۲) تابستانهاوزمستانهایمعتدل     ۳)ناحیۀگرموشرجیسواحلجنوب  
 
۴)زمستانهایسردوتابستان های
معتدل
۱۰) ناحیه ناحیۀگرموخشکداخلی ازنظرپوششگیاهیفقیراستوتنهاگیاهانخشکی پسند
ماننددرختان تاغ وگزوبوته های خارداردرآنجاقادربهرشدونموهستند.  ص-غ  وکامل کردنی وپاسخ کوتاه
پاسخ:صحیح
فصل ششم درس دوازدهم
۱۱)مهم ترین عاملی که موجب تخریب یا نابودی بعضی از گونه های گیاهی و جانوری شده است چیست؟
پاسخ: فعّالیّت هاینادرستانسان ها
۱۲) انسان ها چگونه
بعضی از گونه های گیاهی و جانوری تخریب یا نابود می کند؟
پاسخ:۱- کشیدنراهوساختنخانههایاشهرها،بدونتفکرو
برنامه ریزی
۲- قطع درختان برای تأمین سوخت و زغال
۳- شکار
بیشازحدوصیدبیرویهنیزباعثکاهشبعضیگونههایجانوریشدهاست.
۴- تولید زباله
 ۵- هرچه
جمعیتبیشترمیشود،فعّالیّتهایکارخانهایوحملونقلوتولیدموادسمیهمبیشترمی شود.

۱۳) مهم تریندلایلحفاظتاززیستگاه ها کدامند؟ نام ببرید.
پاسخ: ۱-سپاسگزاریازنعمتهایخداوند۲- لذتبردناززیباییهاوتفکردرآفرینش۳- حق
حیات۴- وابستگیموجوداتزندهبهیکدیگر ۵-فوایدگیاهانوجانوران
۱۴) نام دو گیاه دارویی را بنویسید.
پاسخ:آویشن و گل گاوزبان
۱۵) مهم ترینوظیفهٔسازمانحفاظتازمحیط زیست چیست؟
پاسخ:مراقبتاززیستگاه هایطبیعیکشوروجلوگیریازتخریبوآلودگیآنهااست.
۱۶)یکیازمشاغلمهمدرسازمانحفاظتازمحیط زیست
«محیط بانی
»است.
  ص غ   و کامل کردنی
پاسخ:صحیح
۱۷) وظیفه محیط بان ها چیست؟
پاسخ:محیطبانهامسئولاجرایقوانینومقرراتمحیط زیستدریکمنطقههستند.

۱۸) ما برای حفاظتازمحیط زیست چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟ سه مورد.
پاسخ: ۱-هرگزگل هارانچینید. گل هایوحشیرادرمسیرراه هاوجاده هالگدمالنکنید.
۲
- درصورتی کهمی توانید،درمحلزندگیخودتاندرختوگلبکاریدتازیستگاهطبیعیکوچکیبرایحیواناتدرستکنید.
۳
-پرنده هادرزمستانکهآب هایمناطقسردیخ  می زنند،مأیوسانهبهدنبالآبمی گردند می توانباگذاشتنیکظرفآبدرحیاطخانهبهصدهاپرندهکمککرد. درهنگامریزشبرف،بایدبرایحیواناتغذاریختتاازمرگآن هاجلوگیریشود.
۴-ته ماندهٔسفرهراباحفظنظافتدرگوشه ایازبالکنیاباغچهبریزیمتابهتغذیهٔپرندگانکمککنیم.
۵
- استفادهازکاغذمساویاستبابریدندرختانجنگلی! درمصرفکاغذودستمالکاغذی بسیاردقتکنید. کاغذهاوروزنامه هایباطلهراجداکنیمتابازیافتشوند.
۶
- تصمیمبگیریمحیواناتخشکشدهیاوسایلتزئینیکهازاعضایبدنحیواناتدرستشده (مثلعاجفیل) نخریم.
۷
-اگربهمنطقهٔجنگلی  می رویم،تاحدممکن(امکان) آتشروشننکنیمواگراینکارراکردیم درهنگامترکمحلآنراکاملاخاموشکنیم.
۸
- اگرآلودگیمهمیدرمحلزندگیشمارخدادبامسئولانسازمانحفاظتمحیط زیستیاشهرداریمنطقهتماسبگیریدوبهآنهااطلاعدهید.
۱۹) سازمانحفاظتمحیط زیست،برخیازمناطقکشورراکهدرآنجاحفظوتکثیرنسلجانورانیاگیاهاناهمیتخاصیدارد،بهعنوانمنطقۀ حفاظت شدهاعلام می کند. ص غ     کامل کردنی
پاسخ:صحیح

۲۰) نام سه منطقه حفاظت  ایران را بنویسید.
پاسخ: منطقةجنگل هایحَرادرآبهایخلیجفارسودشتارژندرفارسواُشترانکوهدرلرستان

/ 0 نظر / 65 بازدید