سؤال های امتحان هماهنگ درس تعلیمات اجتماعی

1)              دادگاه ها از دادگستری تبعیت می کنند.    ص    غ

    پاسخ: صحیح

2)              همه ی انسان ها یکسان فکر می کنند .   ص    غ

   پاسخ:غلط

3)              مردم با رهبری رابطه ی معنوی عمیقی دارند.      ص    غ

   پاسخ:صحیح

4)              همه ی مؤ سسات باید هماهنگ و یکپارچه عمل کنند.   ص    غ

   پاسخ:صحیح

5)              هنجاری که توسط حکومت به وجود می آید قانون نام دارد.   ص   غ

   پاسخ:صحیح

6)              مهم ترین رکن حکومت اسلامی رهبری است .   ص     غ

    پاسخ:صحیح

7)              انتخاب مجدّد رئیس جمهور به صورت متوالی برای دو دوره بلامانع است.  ص   غ

  پاسخ:غلط

8)              پاسخ مناسب از سمت چپ انتخاب نموده ودر داخل ( ) بنویسید.

(......................................) 1-قانون گذاری                                     الف) قوه ی قضائیه

(........................................)2- فرماندهی کلّ نیرو های مسلّح              ب) رئیس جمهور

      (......................................)3- اجرای قانون اساسی                           ج) مجلس

                                                                            د) رهبر

   پاسخ: ج) مجلس  د) رهبر  ب) رئیس جمهور

(........................................) 1) سؤال از رئیس جمهور                            الف)رئیس جمهور

(...................................... ) 2) تعیین جهت کلی نظام جمهوری                   ب)رئیس قوه قضائیه

(...................................... ) 3) تعیین نماینده ویژه                                   ج) نمایندگان مجلس

                                                                                    د) رهبر

                                                                                   هـ ) رئیس تسخیص مصلحت نظام  

   پاسخ:ج)نمایندگان مجلس   د)رهبر   الف)رئیس جمهور        

9)          رهبر پس از پیشنهاد چه کسی می تواند محکومان را عفو یا از مجازات آن ها بکاهد؟

الف) رئیس جمهور             ب) رئیس مجلس

ج) رئیس قوه قضائیه       د) رئیس تشخیص مصلحت نظام

پاسخ: ج) رئیس قوه ی قضائیه        

10)مردم با کدام یک از مؤسسات زیر به طور غیر مستقیم ارتباط دارند؟

الف) انژی اتمی                 ب) بانک

ج) شهرداری                  د) پست

پاسخ: الف) انرژی اتمی        

11)      کدام یک از سازمان های زیر مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور قرار دارند؟

الف) آموزش و پرورش                 ب) تربیت بدنی

ج)جهاد کشاورزی                  د)بهداشت و درمان

پاسخ:ب) تربیت بدنی        

12)     

/ 0 نظر / 45 بازدید