سؤالهای امتحان هماهنگ درس جغرافیا پایه ی سوم راهنمایی سال1390

 1-صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید.                                    
1-1
) کره ی جغرافیایی مدل کوچک شده ی کره ی زمین است. 
پاسخ: صحیح     
2-1) یکی از ساده ترین روش ها برای جهت یابی استفاده از قطب نما است. پاسخ: صحیح    
3-1)به بالا آمدن آب دریاها واقیانوس ها ، جزر می گویند.    
 پاسخ: غلط
4-1) به سال 366روزی سال رسمی می گویند.
پاسخ: غلط
5-1) عرض جغرافیایی همه نقاطی که روی خط استوا هستند صفر درجه است.
پاسخ: صحیح
 6-1)جزئیات پدیده های روی زمین از طریق کره بهتر بدست می آید.
پاسخ: غلط
7-1)علت اصلی گرم شدن یا سرد شدن زمین ، فاصله ی آن از خورشید است.
پاسخ: غلط
8-1) یکی از آشکار ترین تفاوت ها در شهر و روستا نوع فعالیت مردم است.
پاسخ: صحیح
 2-برای عبارت های سمت راست پاسخ مناسبی از سمت چپ انتخاب کنید.
1-2
) دلایل اقتصادی            الف) جنگ
2-2) دلایل سیاسی            ب) کم شدن آب
3-2
)دلایل طبیعی                 ج) کاهش درآمد خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-2) پیدایش شب و روز                               الف) طول جغرافیایی
5-2) فاصله ی هر نقطه از زمین تا مدار استوا ب) حرکت انتقالی زمین
6-2
) به وجود آمدن فصل ها                              ج)حرکت وضعی
                                                                
 د) عرض جغرافیایی
پاسخ: 2-1 – ج      2-2- الف         2-3-ب
4-2
- ج               2-5- د                    2-6– ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-پاسخ درست را با علامت (×) مشخص کنید.
1-3)به مجموعه  نقشه هایی که در یک کتاب جمع آوری شده باشند چه می گویند؟
الف) نمودار            ب) فرهنگ جغرافیایی 
ج) اطلس               د) مدل جغرافیایی
پاسخ: ج      
2-3) سرزمینی که یک رود با شاخه هایش در آن جاری است چه می نامند؟
الف) بستر رود             ب) دهانه رود
ج) سرچشمه رود          د) حوضه رود
پاسخ: د        
3-3) کاهش درآمد خانواده جزء کدام یک از دلایل مهاجرت است؟
الف) طبیعی              ب) اقتصادی          
ج) سیاسی                 د) اجتماعی
پاسخ: ب
4-3) در ایران ما مسلمانان به کدام سمت نماز می خوانیم؟
الف) جنوب غربی                  ب) جنوب
ج) جنوب شرقی                    د) شمال
پاسخ: الف          
5-3) مطالعه ناهمواری ها بر عهده چه کسانی  است؟
الف) جغرافی دانان          ب) پیکر شناسان
ج)دانشمندان                    د) زمین شناسان
پاسخ: ب       
6-3) معروف ترین مدل در آموزش جغرافیا چه نام دارد؟
الف) افلاک نما         ب) باد نما
ج) میز شن                د) نمایش گرداب
پاسخ:ج
7-3) عامل پیدایش کوه های شرق آفریقا چیست؟
الف) چین خوردگی           ب) بالا آمدن مواد مذاب
ج) شکست در زمین           د)آتشفشان
پاسخ: ج           
8-3) یکی از ساده ترین روش ها برای پیدا کردن جهت جغرافیایی چیست؟
الف) ستاره قطبی            ب) قطب نما
ج) جهت های اصلی         د) جهت های فرعی
پاسخ:ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4) جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
1-4) درمناطق قطبی نور خورشید به طور .............می تابد.
پاسخ: مایل      
2-4) علت توسعه وگسترش شهر قم تحت تأثیر عامل ........بوده است.
پاسخ: مذهب 
3-4) به حالت گذرا ومحلی جوّ در یک جای معین ، ........گفته می شود.
پاسخ: هوا
4-4) میزان کوچک شدن نقشه را نسبت به اندازه واقعی........ می گویند.
پاسخ: مقیاس    
5-4) به مجموع پوشش گیاهی و جانوری خاصی که در یک منطقه وسیع وعمده دیده می شود ..........می گویند.
پاسخ: زیست بوم   
6-4) دمای هوا با هر 1000متر ارتفاع حدود .......درجه سانتی گراد کاهش پیدا می کند.
پاسخ: 6درجه
7-4) وجود چشمه های آب گرم در اطراف کوه های آتشفشانی نشان دهنده آتشفشان ........ است.
پاسخ:نیمه فعال  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5) به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.
1-5)در کدام نیمکره ی زمین جمعیّت بیشتری زندگی می کنند؟
پاسخ: نیمکره ی شمالی
2-5) دو مورد از آلودگی های شهر های بزرگ را بنویسید.
پاسخ:آلودگی آب ها ،صوتی ، هوا
3-5) از انواع عکس های جغرافیایی دو مورد نام ببرید.
پاسخ: معمولی، هوایی ، ماهواره ای
4-5) میزان نفوذ پذیری آب در زمین به چه عواملی بستگی دارد ؟
پاسخ: جنس خاک و شیب زمین
5-5)عوامل مؤثر در آب وهوای مناطق مختلف جهان کدامند؟ (دومورد)
پاسخ: فاصله از استوا(عرض جغرافیایی)، باد، ارتفاع ،
دوری یا نزدیکی به دریا،جریان های دریایی
6-5) به مجموعه ای از نقشه ها که در یک کتاب جمع آوری شده باشند چه می گویند؟
پاسخ:اطلس
7-5) بیش ترین زمین لرزه ها در کجاهای زمین اتفاق می افتد؟
پاسخ:کناره های صفحات پوسته زمین
8-5) دایره های فرضی که به موازات استوا بر روی کره ی زمین رسم
می شوندرا چه می گویند؟
پاسخ: مدار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6) به سؤال های زیر پاسخ مناسب دهید.
1-6) ناهمواری چیست؟
پاسخ: به همه ی پستی و بلندی هایی که در سطح زمین دیده می شوند ، ناهمواری می گویند .
2-6-زمین لرزه ها چگونه ایجاد می شود؟
پاسخ:بر اثر آزاد شدن انرژی درون زمین ،زمین لرزه ایجاد می شود.
3-6- اصطلاح زیست بوم راتعریف کنید.
پاسخ: به مجموع پوشش گیاهی و جانوری خاصی که در یک منطقه ی وسیع دیده می شوند زیست بوم می گویندکه با گیاهان و حیوانات زیست بوم دیگر متفاوت است .
4-6-مختصات جغرافیایی چیست؟پاسخ: هر نقطه از زمین در یک ، روی یک مدار و یک نصف النهارمشخص قرار دارد که به آن مختصات جغرافیایی آن نقطه می گویند.
5-6)کدام عوامل طبیعی در زندگی روستایی نقش مهمی دارند؟(سه مورد)پاسخ: آب کافی ،خاک مساعد، آب و هوای مناسب
6-6-سه قسمت یک سیلاب را نام ببرید.
پاسخ:آبگیر ، آبراهه، مخروط افکنه
7-6- عوامل مؤثر در آب وهوای مناطق مختلف جهان را نام ببرید.(چهار مورد)پاسخ:عرض جغرافیایی (فاصله از استوا) ،فاصله از دریا،باد،ارتفاع،جریان های دریایی
8-6-چرا خورشید کمتر از ماه بر آب های کره زمین تأثیر می گذارد؟پاسخ:به دلیل آن که بیش تر از ماه ، از زمین فاصله داردبر جزر ومد تأثیر کمی می گذارد.
9-6- مراحل فرسایش را بیان کنید.
پاسخ: عمل تخریب ناهمواری های زمین وحمل آن وبرجای گذاشتن آن ها در مناطق دیگر را فرسایش گویند.
10-6-آب وهوا را تعریف کنید.پاسخ: به حالت گذرا و محلی جوّ در یک جای معیّن ،هوا گفته می شود .به شرایط غالب از وضعیت جو (آتمسفر) در طول یک یاچند سال آب وهوا گفته می شود.
11-6- روانه چیست؟
پاسخ:مواد مذابی که از دهانه ی آتش فشان در سطح زمین جاری می شود،روانه گویند.
12-6-آب های فرو رو را تعریف کنید.پاسخ:آب هایی که به درون زمین نفوذ می کند به آب های فرو رو  موسومند.
13-6- جزر ومد را تعریف کنید.پاسخ:بالا آمدن آب دریا ها و اقیانوس ها را مد می گویند.
پایین رفتن آب دریا ها واقیانوس ها را جزر گویند.
14-6- از دهانه آتشفشان های فعال چه موادی خارج می گردد؟ ( سه مورد)پاسخ:بمب های آتش فشانی – خاکستر – ابر های غلیظ گوگردی – همراه با بخار آب

 

 

 

/ 2 نظر / 73 بازدید
محدثه 77

سوال های بسیار خوبی بود ممنون از شما

عسل

مر30عالی بود[خجالت]