سوال های امتحانی هماهنگ درس تاریخ سوم راهنمایی استان گیلان

نوبت خرداد وشهریور1388

(همراه با پاسخ)


1)     آیت الله مدرس به دستور رضاخان به شهادت رسید.   ص      غ

پاسخ: صحیح

2)    سپاه شاه اسماعیل در جنگ چالدران برابر سلطان سلیم به پیروزی رسید.    ص    غ

  پاسخ: غلط

3)   ژاپن در جنگ جهانی دوم به دولتهای متفق پیوست .   ص      غ

پاسخ: غلط

4)   فضای باز سیاسی در زمان نخست وزیری جمشید آموزگار به وجود آمد .   ص   غ

پاسخ: صحیح

5)    ارتباط میان عبارت های سمت راست را با سمت چپ مشخص کنید؟

    ١ (       ) نادر شاه                             الف) حکومت قاجاریه

   ٢  (       ) آقا محمد خان                        ب) حکومت صفویه

    ٣(        ) شاه اسماعیل                       ج) حکومت زندیه

                                                             د) حکومت افشاریه

      پاسخ:1) افشاریه   2) قاجاریه 3) صفویه

6)   از وقایع مهم زمان پادشاهی شاه عباس کدام یک از موارد زیر است؟

الف) صلح با ازبکان                        ب) جنگ با استعمار گران انگلیس   

ج) جنگ با استعمارگران پرتغال      د) صلح با پرتغالی ها

  پاسخ: ج) جنگ با استعمارگران پرتغالی

7)   شهر های باکووگنجه بر اساس کدام عهدنامه به روس ها واگذار شد؟

الف) گلستان            ب) ترکمان چای 

ج)مفصل                   د) پاریس

پاسخ: الف) گلستان

8)   سقوط حکومت صفوی در زمان کدام شاه اتفاق افتاد؟

الف) سلطان حسین            ب) عباس 

ج)تهماسب                   د) اسماعیل

پاسخ:سلطان حسین

9)   نقش اصلی در کودتای 28مرداد 1332را کدام کشور بر عهده داشت؟

الف) شوروی         ب) آمریکا 

ج)انگلیس                   د) فرانسه

پاسخ: الف) آمریکا

10)کریم خان به جای عنوان پادشاه برای خود لقب...................................... را برگزید.

پاسخ:وکیل الرعایا

11)بر اساس قرار داد رویتر چهامتیازاتی از ایران به انگلیسی ها واگذار شد؟

پاسخ:احداث راه آهن – بهره برداریاز معادن و جنگل ها – احداث قنات- ادراه گمرک

12)جنگ جهانی دوم با حمله ی غافلگیرانه..................................................  به لهستان آغاز شد .

پاسخ: آلمان

13)        لایحه کاپیتولاسیون در زمان نخست وزیری................................................ به مجلس برده شد.

پاسخ:حسنعلی منصور

14)        منصور چرا و توسط چه کسی به قتل رسید؟

پاسخ: منصور لایحه کاپیتولاسیون را به تصویب مجلس رساند.به دنبال چنین خیانت آشکاری شهید    

محمد بخارایی که یکی از افراد جمعیت هیئت های مؤتلفه ی اسلامی بود ، منصور را به قتل رسانید.

15)        نادر در جنگ......................................... اشرف افغان را شکست داد .

پاسخ:مهماندوست

16)        انگلیسی ها برای تثبیت موقعیت رضاخان او را چگونه معرفی کردند؟

پاسخ:مردی وطن پرست ،اصلاح طلب ، ضد بیگانه

17)        مظفرالدین شاه چه کسی را به عنوان صدر اعظم خود انتخاب کرد؟

پاسخ:عین الدوله

18)        فرمان مشروطیت توسط کدام پادشاه قاجار امضا شد؟

الف)ناصرالدین شاه      ب) مظفردین شاه

ج)محمد شاه                  د) احمد شاه

پاسخ: مظفرالدین شاه

19)        امام خمینی (ره) در باره ی چه مسائلی اسدالله علم را مورد باز خواست قرار داد؟

پاسخ:حمله ی مأموران دولتی به مردم- برگزاری همه پرسی- حمله به مدرسه فیضیه در قم

20)دستاورد های مهم نهضت پانزده خرداد را بنویسید؟

پاسخ:بسیاری از گروه ها خواستار لغو حکومت سلطنتی بودند- همکاری روحانیون و دانشگاه برای برقراری حکومت اسلامی

21)چه عواملی زمینه را برای تغییر سلطنت توسط رضاخان فراهم کرد؟

پاسخ: حمایت انگلستان از رضاخان- سرکوبی مخالفان آگاه

22)رضا شاه برای تغییر سلطنت مجلس................................................................ را تشکیل داد.

پاسخ:مجلس مؤسسان

23)        عواملی که باعث شد تا محمد علی شاه به ناچار متمّم قانون اساسی  را امضا کند چه بود؟

پاسخ:اعتراضات مردم _ ارسال نامه هایی از علمای نجف به شاه

24)        مهم ترین توطئه هایی که دشمنان علیه ایران بعد از پیروزی انقلاب ایجاد کردند را بنویسید؟

پاسخ:آتش کشیدن گندم های روستاییان _ انفجار لوله های نفت_ شهادت بزرگان مانند مطهری و بهشتی_ حمله به صحرای طبس _ جنگ ایران و عراق

25)        شاه تهماسب سلسله ی صفوی را تأسیس کرد .             ص          غ

پاسخ:غلط

26)        در جنگ جهانی اول ایران مورد حمله ی بیگانگان قرار گرفت.    ص     غ

پاسخ:صحیح

27)        چرا معاهده صلح ورسای پایدار نماند؟(یک مورد)

پاسخ:معاهده ورسای غرامت هاومحدودیت های سنگینی را بر کشورهای شکست خورده به 

خصوص آلمان تحمیل کرد، واین کار خشم آنان را بر انگیخت.

28)        کشورهای انگلستان و شوروی با ملی شدن نفت ایران موافق بودند .    ص     غ

پاسخ:غلط

29)        در اوایل نهضتملی مهم ترین عاملی که آیت الله کاشانی و دکتر مصدق را به هم نزدیک می کرد چه بود؟

پاسخ: مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت ایران

30)        شخصیت های مذهبی و سیاسی که رهبری نهضت ملی نفت را بر عهده داشتند، نام ببرید؟

پاسخ:آیت الله کاشانی – دکتر محمد مصدق

31)        کدام افراد در مبارزات فرهنگی با حکومت پهلوی نقش فعالی داشتند؟

پاسخ:امام خمینی – دکتر شریعتی – آیت الله مطهری

32)        دولت های محور چه راهی را برای رسیدن به اهداف خود مناسب می دانستد؟

پاسخ:جنگ با دشمنان

33)       پیش از شروع جنگ جهانی اول اختلاف اصلی دولت های اروپایی بر سر چه چیز هایی بود؟

پاسخ:توسعه طلبی ارضی – رقابت های صنعتی و تجاری

34)       انقلاب صنعتی چیست؟

پاسخ: اختراعات صنعتی رشد یافت – ابزارهای جدید جای کارگاه های دستی را گرفت- میزان تولید زیاد شد- تجارت گسترش یافت.

35)       دو مورد از تحولات سیاسی و اجتماعی جهان بعد از انقلاب صنعتی را نام ببرید؟

پاسخ: تبدیل سلطنت استبدادی به مشروطه در انگلستان- استقلال آمریکا از انگلستان-

انقلاب کبیر فرانسه – تضعیف دولت مسلمان عثمانی

36)       روز 12فروردین روز............................................................... نامیده می شود.

پاسخ: جمهوری اسلامی

37)       انقلاب اسلامی ایران در 22بهمن 1357به پیروزی رسید.      ص    غ

پاسخ:صحیح

38)       ارتباط میان عبارت های سمت راست را با سمت چپ مشخص کنید؟

       1) تهران (...................................)                       الف) کریم خان

       2)مشهد(...................................)                        ب)شاه عباس

       3) شیراز(...................................)                       ج) آقا محمد خان

                                                              د)نادر افشار

پاسخ:1) آقا محمد خان 2) نادر  3) کریم خان

39)       فضای باز سیاسی در زمان نخست وزیری چه کسی مطرح شد؟

الف) اسدالله علم         ب) جمشید آموزگار

ج) امیر عباس هویدا      ج) حسن علی منصور

پاسخ: ب) جمشید آموزگار

40)        نام قدیم بندر عباس............................................. بود .

پاسخ:گمبرون

41)        فرقه سازی استعمارگران در دوره ی قاجار با چه هدفی صورت گرفت؟

پاسخ:تفرقه اندازی و از بین بردن یگانگی میان مردم ایران

42)         مردم قهرمان تبریز به رهبری چه کسانی بر علیه استبداد محمد علی شاه قیام کردند؟

پاسخ:ستارخان – باقر خان

43)    دو مورد از اقدامات رضاشاه را بیان کنید؟

پاسخ: وادار کردن زنان به کنار گذاشتن حجاب – ایجاد دانشگاه – احداث راه آهن

44)    خلیج فارس از چند نظر دارای اهمیت است؟

پاسخ: از نظر نظامی  - از نظراقتصادی

45)       اهداف آمریکایی ها از انجام اصلاحات اجتماعی در کشور های وابسته چه بود؟

پاسخ: جلوگیری از به وجود آمدن نهضت های مردمی - حفظ بازار کشور های وابسته به آمریکا برای فروش کالاهای آمریکایی

46)       تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران چه نتایجی مثبتی برای کشور ما داشته است؟

پاسخ: نظرپیشنهادی به دانش آموز : ملت ایران قدم در راه خودکفایی برداشت و هم اکنون بسیاری از کالاها در داخل کشور تولید

می شود – تحریم ایران باعث پیشرفت علمی ایران شد . دست یابی ایران به انرژی هسته ای یکی از نمونه های پیشرفت علمی و فنی ایران است.