با همکاری حاج اسماعیل علی اکبری دستک


تصاویر ی از ساحل روستا وفعالیت صیادان ماهی سفید