فصل دوازدهم درس بیست وسوم  ودرس بیست وچهارم


1) قارهٔ آمریکا بین کدام اقیانوس ها قرار گرفته است؟
پاسخ: اقیانوس اطلس ،اقیانوس آرام و اقیانوس منجمد شمالی ص152
2) اهمیت حفر کانال پاناما را ینویسید.
پاسخ: تا قبل از ساختن کانال پاناما، کشتی ها برای عبور ازاقیانوس اطلس به اقیانوس آرام، مجبور بودند آمریکای جنوبی رادور بزنند. اما بعدها با حفر این کانال، دو اقیانوس به هم مرتبط شدند.      ص152
3) به طور کلی چند  نوع ناهمواری در قارهٔ آمریکا مشاهده می شود؟
پاسخ: سه نوع:
 الف)چین خوردگی های جوان و مرتفع
 ب) کو ههای کم ارتفاع قدیمی
ج) سرزمین های پست و جلگ های ص153و152   
4) چین خوردگی های جوان قاره آمریکا کدامند؟
پاسخ: در آمریکای شمالی، رشته کوه های راکی(روشوز)و در آمریکای جنوبی،رشته کوه های آند، چین خوردگی های جوان آمریکا را تشکیل می دهند. ص152
5) رشته کوه های جوان قاره آمریکا در کدام سمت قارهٔ و درامتداد کناره های کدام اقیانوس کشیده شده اند؟
پاسخ:  در سمت غرب ودر امتداد اقیانوس آرام ص152
6) آمریکای مرکزی و جزایر آنتیل نیز سرزمین .......... و ........است.
پاسخ: آتشفشان ها و زمین لرزه ها ص152
7) دوتوده کوهستانی قدیمی آمریکا نام ببرید.
پاسخ: در شرق آمریکای شمالی، تودهٔ کوهستانی قدیمی«آپالاش» و
 در شرق آمریکای جنوبی، تودهٔ قدیمی«برزیل »قرار دارند.  ص 153
8) جلگه های مهم (سرزمینهای پست و هموار)  قاره آمریکا کدامند؟
پاسخ: درآمریکای شمالی، جلگه پهناوری از آبرفت های
 رود«می سی سی پی»  به وجود آمده است.  
درآمریکای جنوبی نیز جلگه های «آمازون » و«پارانا» از آبرفت های
این دو رود تشکیل شده است.  ص 153
9) جنگل های انبوه آمازون در کدام نواحی قاره آمریکا به وجود آمده است ؟ چرا؟
پاسخ: نواحی نزدیک به مدار استوا درآمریکای مرکزی و جنوبی، آب و هوای گرم ومرطوب دارند. به همین سبب جنگل های انبوه آمازون در این ناحیه به وجود آمده است. ص 153 
10) دو بیابان آمریکا را نام برده وبگویید در کدام  تکه آمریکا قرار دارند؟
پاسخ: در آمریکای شمالی، بیابان«نوادا» و در آمریکای جنوبی بیابان«آتاکاما» ص154
11) رود می سی پی به کجا می ریزد؟
پاسخ: خلیج مکزیک ص154
12) پر آب ترین رود جهان رود ............ است.   ص – غ  ، چهار جوابی
پاسخ: آمازون  ص154
13) کدام بخش از آب و هوا و پوشش گیاهی قاره آمریکا عیناً مانند افریقا است؟ چرا؟
پاسخ: نواحی نزدیک به مدار استوا درآمریکای مرکزی و جنوبی، آب و هوای گرم ومرطوب دارند. ص153
14) مردم قارهٔ آمریکا ازچه نژادها و تیر ه هایی تشکیل شده اند؟
پاسخ:1- بومیان که  به بومیان قارهٔ آمریکا، سرخ پوست گفته می شود.
2- سیاه پوستان: 3- سفید پوستان4 – دورگه ها ص155
15) کریستف کلمب وقتی به قار هٔ آمریکا رسید بو میان
(سرخ پوست ها) را ..... نامید.

پاسخ: هندی ص155
16) منشأ سیاپوستان آمریکا کجاست ؟چگونه؟
پاسخ: سیاه پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان افریقایی اند که در دوران استعمار توسط اروپاییان به اجبار و برای کار در مزارع کشاورزی و معادن به این قاره آورده شدند . ص155
17) فرهنگ آنگلوساکسون در کدام قسمت قاره آمریکا وجود دارد چرا؟
پاسخ: زبان غالب مردم در آمریکای شمالی انگلیسی
 است (مانند دو کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا) و به سبب
 مهاجرت انگلیس یها به این بخش، فرهنگ آنگلوساکسون غلبه دارد. ص156
18) به کدام قسمت قاره آمریکا، آمریکای لاتین هم گفته می شود؟چرا؟
پاسخ: در آمریکای مرکزی و جنوبی به سبب مهاجرت اسپانیایی ها وپرتغالی ها، زبان های اسپانیولی و پرتغالی غلبه دارد وچون ریشه این دو زبان لاتین است به آمریکای مرکزی و جنوبی، آمریکای لاتین هم گفته می شود. ص156
19) بیشتر مردم قارهٔ آمریکا پیرو دین ................ هستند.
پاسخ: مسیح )ع( ص156
20) بزرگ ترین تولیدکننده )صادرکننده( گندم و ذرت در جهان کدام کشور است؟
پاسخ: آمریکا ص156
21) مهم ترین عوامل پیشرفت و توسعه آمریکای شمالی کدامند؟
پاسخ: 1- اروپاییان مهاجر که به این سرزمین وارد شدند با خود دانش ها و مهارت ها و سرمایه هایی را به همراه آوردند وتوانستند از منابع طبیعی
 و سرزمین های نو، به خوبی استفاده و پیشرفت کنند.
2
-آمریکای شمالی معادن زیرزمینی و منابع طبیعی فراوان، زمین های وسیع قابل کشت، رودهای پرآب و آب و هوای مناسب برای فعّالیت های اقتصادی داشته است.
3- در جنگ جهانی دوم، اغلب کشورهای اروپایی ویران شدند اما ایالات متحده آمریکااز جنگ دور بود و چندان آسیب ندید و توانست از رقیبان خود جلو بیفتد.
4
- پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا بر قدرت های اروپایی پیشی گرفت و جانشین آنها در تسلط و غارت منابع کشورهایی شد که قبلاً مستعمره اروپا بودند.
5-
آمریکا و کانادا طی سال های طولانی نیروهای متخصص و دانشمندان سایر کشورها را به کشور خود برای تحصیل و کار جذب کردند و از این راه توانستند

به پیشرفت اقتصاد و صنعت خود کمک کنند. ص157
22) پر جمعیت ترین شهر کشور آمریکا .............. است.
پاسخ: نیویورک ص158
23) چرا کشور های  آمریکای لاتین به پیشرفت هایی صنعتی دست نیافتند؟
پاسخ: استعمار از یک سو و وجود عقاید و باورهای غلط بین مردم و
حکومت های وابسته به بیگانه و استبدادی در کشورهای آمریکای لاتین از مهم ترین این دلایل هستند.  ص158

24) بزرگترین تولیدکننده و صادرکنندهٔ محصولات استوایی نظیر قهوه و نیشکر در آمریکای لاتین،کدامند؟
پاسخ:  آرژانتین، برزیل و کوبا ص158  طرح سؤال به شکل های مختلف
25) چرا گردشگری درقاره آمریکا پر رونق است؟
پاسخ: قارهٔ آمریکا به دلیل تنوع بسیار زیاد محیطی و داشتن غارها،
 آبشارها، سواحل، جنگل ها و رودها، جاذبه های گردشگری طبیعی بسیار زیادی دارد و مراکز تفریحی، پارک ها و موزه های حیات وحش در کشورهای این قاره، فراوان اند. ص159
26) دو کشور وسیع قاره آمریکای شمالی کدامند؟
پاسخ: دو کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا ص156
فصل دوازدهم درس بیست وچهارم
1) اقیانوسیه کوچک ترین قارهٔ کره زمین است.
سؤال به شکل های مختلف مانند ص غ – چهار جوابی – پاسخ کوتاه و...
2) قارّه استرالیا و اقیانوسیه در کدام نیمکره قرار دارد؟
پاسخ: جنوبی ص160
3) استرالیا از اطراف به کدام اقیانو سها مربوط می شود؟
پاسخ: آرام وهند ص 160
4) در شمال شرقی استرالیا در آب های اقیانوس آرام  کدام عامل طبیعی قراردارد؟

 پاسخ:بزرگ ترین صخرهٔ مرجانی دنیا، به شکل دیواری از آب های اقیانوس آرام سر برآورده است. ص161
5) رشته کو ه های نسبتاً مرتفع در کدام سمت استرالیا و به موازات ساحل کدام اقیانوس، کشیده شده اند؟
پاسخ: در شرق این کشور، رشته کوه هایی به موازات ساحل اقیانوس آرام کشیده شده است. ص161
6) در نیمه غربی استرالیا چه نوع ناهمواری وجود دارد؟
پاسخ: بیابان ص 161
7) جلگه مرکزی استرالیا از آبرفت های کدام رود، پدید آمده است؟
 این رود به کجا می ریزد؟
پاسخ: دارلینگ – خلیج بزرگ استرالیا ص 162
8) پهناورترین بیابان استرالیا چه نام دارد؟
پاسخ: ویکتوریا ص162

9) نیو زیلند (زلاند نو) از نظر ناهمواری کشوری ............ است.
پاسخ: کوهستانی ص163
10) مهم ترین کوه و بلندترین قلهٔ نیوزیلند چه نام دارد؟
پاسخ: مهم ترین کوه آلپ جنوبی – بلند ترین قله کوک ص163
11) اکثریت جمعیت استرالیا و نیوزیلند را مهاجران .......... تشکیل می دهند.
پاسخ: مهاجران اروپایی(انگلیسی و ایرلندی ) ص164
12)  زبان رسمی استرالیا،......... است.

پاسخ: انگلیسی ص164
13) استرالیا ونیوزیلند هر دو از مراکز مهم ................. در جهان اند.
پاسخ: پرورش دام ص165
14) دوبندرمهم استرالیا رانام ببرید.
پاسخ: سیدنی و ملبورن ص165
15) چرا نام رشته کوه های آلپ جنوبی یا برخی شهرها و مناطق استرالیا و نیوزیلند با مکان ها و نواحی اروپا هم نام است؟
پاسخ: چون این دوکشور به وسیله مهاجران اروپایی کشف شده اند و امروزه اکثریت جمعیت این دو کشور را مهاجران اروپایی تشکیل می دهند ص165
پایان فصل دوازدهم