الف) درستی یا نادرستی جمله های زیرراباعلامت(× ) مشخص کنید.  


  1)درایران ما به سمت جنوب شرقی نمازمی خوانیم.
پاسخ: نادرست ص8  
  2)
 در زندگی روزانه از ساعت واقعی استفاده می شود.
پاسخ: نادرست ص10
3
) زمین روشنایی خود را از خورشید می گیرد.      
    
پاسخ: نادرست ص 9
ب)پاسخ درست را باعلامت ×مشخص کنید.
4
 ) سال خورشیدی چند روزه است؟
الف) 365روز                             ب) 366 روز       
 ج) 355روز            د) 365روز و 6ساعت   

 پاسخ: د) 365روز و 6ساعت ص12  
 
5) عمیق ترین اقیانوس زمین کدام است؟
الف) اطلس                                   ب) هند  
   ج) آرام                           د) منجمد شمالی

پاسخ:ج) آرام ص21   
 
ج)جمله های زیر را کامل کنید . 

6) خورشیدسرچشمه اصلی نور وگرما و........ بر روی زمین است.   
   
پاسخ: انرژی ص3
7
) نصف النهاری که از رصدخانةگرینویچ در شهر لندن عبور می کند
به عنوان نصف النهار...... انتخاب کرده اند.   
 
پاسخ: مبدأ  ص5
8
) فاصله هر مکان بامدار استوابرحسب درجه را ......... گویند.
پاسخ:عرض جغرافیایی ص6
د
) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

9)  تنها قمرسیاره زمین چه نام دارد؟
پاسخ:  ماه ص3
10
)جابه جایی یاحرکت خورشید را درآسمان چه می گویند ؟    

 پاسخ: حرکت ظاهری ص9 
 
 11) مدار صفردرجه کدام است؟  

 پاسخ:استوا ص5
12)دراز گودال مارایانا در کدام اقیانوس قرار دارد؟   

پاسخ:آرام ص21
13
) رشته کوههای هیمالیا از چه نوع کوه زایی است؟
 
پاسخ: چین خوردگی ص18  
14
)فلات قاره از چه نظر اهمیت دارد ؟ دومورد.
پاسخ: ازنظروجودمنابع سرشارنفت وگازو
جزایر و
ماهیگیری اهمیت زیادی دارند.  ص22
ﻫ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .  

15) زمین  وسه سیارهٔ دیگردرونی منظومهٔ خورشیدی
 )تیر،زهره،بهرام( چه تفاوتهایی دارند؟ دو مورد.
پاسخ: 1-درمیان چهارسیارهٔ نزدیک به خورشید،زمین بزرگترین است.
2- در زمین حیات و زندگی وجود دارد.
3- در زمین اُکسیژن وجود دارد. پاسخ های دانش آموزان
  
16
) مدار راتعریف کنید.

پاسخ:پاسخ:دایره هایی درهردونیم کره به موازات استوارسم شده اند
که
به آنهامدارمی گویند.    ص5
17) مختصات جغرافیایی را تعریف کنید.

پاسخ:هرنقطه ازکرهٔ زمین روی یک مدارویک نصفالنهارمشخص قرارداردکه به آنها «مختصات جغرافیایی » آن نقطه می گویند. ص 16   

18) حرکت وضعی زمین را تعریف کنید.
پاسخ: زمین درهر24ساعت یک باربه دورمحورخود
می چرخد،که
به آن حرکت وضعی می گویند.  ص9 

19) نتایج حرکت وضعی و انتقالی  زمین را بنویسید.
الف- حرکت انتقالی = 1-.........2 - .......
ب- حرکت وضعی=1-..........2 - ......  

پاسخ:الف- حرکت انتقالی = 1-درازی شب و روزنامساوی می شو د  
2
-  فصل های مختلف به وجودمی آید.ص12

ب
- حرکت وضعی=1- پدیدآمدن شب وروز2-وجوداختلاف ساعتص10
20) منظور ازانقلاب تابستانی چیست؟

پاسخ: دراوّل تیرماه،خورشیددرنیمکرهٔ شمالی به مداررأس السرطان به طورعمودی می تابد.دراین هنگام که طولانی ترین روزدراین نیمکره است وبه آن انقلاب تابستانی می گویند،فصل تابستان آغاز  می شود. ص13
21)نام دیگر چهار محیط اطراف زمین را بنویسید .
الف) بیوسفر (
........)   ب)لیتوسفر(.........)     
   ج) اتمسفر( ........)     د)هیدروسفر (........)

پاسخ: الف) بیوسفر (زیست کره)   ب)لیتوسفر(سنگ کره)     
   ج) اتمسفر( هواکره)     د)هیدروسفر (آب کره)
ص16

22
) عوامل بیرونی که چهره ناهمواری زمین را تغییر می دهند کدامند؟
پاسخ: عواملی چون هوازدگی،فرسایش آبی،فرسایش بادی وفرسایش یخچالی تغییرات زیادی درچهرهٔ این ناهمواری ها پدیدمی آورد.      ص19
23) چرا انسان نا همواری های  زمین را تغییر می دهد؟

پاسخ:انسان همواره برای رفع نیازهای خودو بهره برداری از
 
محیط طبیعی،چهرهٔ ناهمواری هاراتغییرداده است.       ص19
24) چرا کاوش های علمی  دربارة اقیانوس ها وبستر آنها
با دشواری های زیادی همراه است؟

پاسخ:پاسخ: فشارزیادآب،تاریکی ودمای کم دراعماق آب،کاوشهای علمی رابادشواری های زیادی روبه رومی کند.  ص21
25
)فلات را تعریف کنید.
پاسخ:فلات هاسرزمین هایی نسبتاًهموار امامرتفع اندکه از
 
اطراف به سرزمین های کم ارتفاع وپست منتهی می شوند. ص17