الف) درستی یا نادرستی جمله های زیرراباعلامت(× ) مشخص کنید. 


1) سیاره زمین یک قمر به نام ماه دارد.
 پاسخ:درست ص3 
2) مدار استوا 90 درجه است.
پاسخ: نادرست ص5 
3) زمین روشنایی خود را از کره ماه می گیرد.
پاسخ:نادرست  ص9   
ب)پاسخ درست را باعلامت ×مشخص کنید.
4) سال کبیسه چند روزه است؟
الف) 365روز                  ب) 366 روز             
  ج) 355روز            د) 365روز و 6ساعت 
 پاسخ: ب) 366 روز  ص12           
5) پهناور ترین اقیانوس زمین کدام است؟
الف) اطلس                                   ب) آرام         
ج) هند                           د) منجمد شمالی
ب) آرام    ص21    
  ج)جمله های زیر را کامل کنید .
6
)سرچشمه اصلی نور وگرما وانرژی بر روی زمین  .........  است.
پاسخ: خورشید
7)
 نصف النهار صفر درجه از رصدخانه  ........ در شهر لندن عبور می کند.
پاسخ:گرینویج
8
) هرنقطه ازکرهٔ زمین روی یک مدار و یک نصف النهارمشخص
 قرارداردکه به آنها «.........جغرافیایی » آن نقطه می گویند.
پاسخ:مختصات
د) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.
9) در ایران ما به کدام سمت نماز می خوانیم؟
پاسخ:جنوب غربی
10
) پدید آمدن شب و روز واختلاف ساعت ، از نتایج کدام حرکت زمین است؟
پاسخ:حرکت وضعی
1
1) در زندگی روزانه ازساعت رسمی استفاده می شود یا ساعت واقعی؟
پاسخ:ساعت رسمی
12)دراز گودال مارایانا  در کدام اقیانوس قرار دارد؟
پاسخ: اقیانوس آرام
13)
 دو نوع از انواع کوه زایی زمین را نام ببرید.
پاسخ: چین خوردگی – گسل- کوه های آتشفشانی – گنبدی حاصل از با آمدن مواد مذاب
1
4)فلات قاره از چه نظر اهمیت دارد ؟ دومورد.
پاسخ:
از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزایر و ماهیگیری اهمیت زیادی دارند.
ﻫ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1
5) منظور از سیاره ها ی بیرونی و درونی چیست؟
پاسخ: چهار
سیارهٔ نزدیک به خورشید، که سطوح سنگی و جامد دارند

و به آنها «سیاره های درونی » می گویند.
چهار
سیارهٔ دورتراز خورشید که از گازهای مختلف تشکیل شده اند
 و«سیاره های بیرونی » نامیده می شوند. ص2
16) مدار راتعریف کنید.
پاسخ:
دایره هایی در هر دو نیمکره به موازات استوا رسم شده اند
که
به آنها مدار می گویند.    ص5

17) طول جغرافیا یی را تعریف کنید.
پاسخ:
«طول جغرافیایی » هر مکان عبارت است از فاصلهٔ آن
 مکان با نصف النهار مبدأ
برحسب درجه .        ص6
18
) حرکت انتقالی زمین را تعریف کنید.
پاسخ:
زمین در همان هنگام که به دور محور خود می چرخد، به دور
 
خورشید نیز م یگردد. یک دور کامل زمین به گرد خورشید، یک سال
طول می کشد که به آن «حرکت انتقالی » می گویند.
       ص12
19)  منظور از اعتدالین چیست؟
پاسخ:
در دو موقع از سال یعنی اوّل بهار و اوّل پاییز، درازی روز و شب
 برابر می شود؛ یعنی مسیری که منطقهٔ روشن زمین می پیماید با مسیر
 
منطقهٔ تاریک برابر است. به این دو زمان، اعتدالین (اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی) می گویند.       ص 13
20) چهار محیط اطراف زمین را نام ببرید.
 پاسخ:
سنگ کره (لیتوسفر) - آب کره(هیدروسفر)-
هواکره
(اتمسفر)-زیست کره (بیوسفر)
ص16
21) عوامل بیرونی که چهره ناهمواری زمین را تغییر می دهند کدامند؟
پاسخ:
عواملی چون هوازدگی، فرسایش آبی، فرسایش بادی و فرسایش یخچالی تغییرات زیادی در چهرهٔ این ناهمواری ها پدید می آورد.      ص19
22) چرا انسان نا همواری های  زمین را تغییر می دهد؟
پاسخ:
انسان همواره برای رفع نیازهای خود و بهره برداری از
 
محیط طبیعی، چهرهٔ ناهمواری ها را تغییر داده است.       ص19

23) چرا کاوش های علمی  دربارة اقیانوس ها وبستر آنها با دشواری های زیادی همراه است؟
پاسخ:
فشار زیاد آب، تاریکی و دمای کم در اعماق آب،کاوش های
 علمی را با دشواری های زیادی روبه رو می کند
ص21
24
)فلات قاره را تعریف کنید.
پاسخ:
در جاهایی که اقیانوس ها با خشکی تماس دارند،اغلب ناحیه ای
 کم عمق با ژرفایی کمتر از 200 متر دیده می شود که به آن فلات
قاره(ایوان خشکی) می گویند.  ص22