دسته های کفن پوش و اطعام و پذیرایی از عزاداران


تعزیه خوانان و کفن پوشان عزادار در مسیررسیدن به حسینیه آقا سید رضا

هیئت کفن پوش عزادار در مسیر راه تا محوطه حسینیه

تعزیه خوانی درمحوطه حسینیه آقاسید رضا

تعزیه خوانی در محوطه حسینیه آقا سید رضا

پذیرایی و اطعام مهمانان و عزاداران حسینی به همت مردم مؤمن روستا

و باز نمونه ای دیگر ازپذیرایی ازعزاداران

جوانان روستا در حال پذیرایی از مهمانان

پخت برنج حاصل دست رنج مردم هرسال بیش از یک تن

جوانان  عاشق امام حسین (ع)در حال شستن ظروف برای پذایرایی

کوچک وبزرگ در حال دریافت غذا با آرامش و صبوری

فرزند در کنار پدر در حال صرف غذا و در آینده نیز چون بزرگان در عزای امام حسین (ع) نیز حضور خواهد داشت ، سر بند او راببینید .