کفن پوشان و تعزیه خوانان


گروهی از عزاداران و کفن پوشان سینه زن روستای دستک

تعزیه خوانان وکجاوه ها وهودج ها در مسیر راه و درحسینیه آقاسید رضا روستای دستک