فصل هفتم درس سیزدهم


فصل هفتم درس سیزدهم
۱) اگر تعداد افرادی که متولد می شوند بیشتر از افرادی که می میرند
باشد جمعیت
.......... می یابد .
پاسخ:افزایش         ص۷۳
۲) اگر تعداد افرادی که متولد می شوند کمتر از افرادی که می میرند باشد، جمعیت .......می یابد.
پاسخ:کاهش ص۷۳
۳) منظور ازرشدمنفی جمعیت چیست؟
پاسخ: در برخی کشورها مانند سویس و دانمارک تعداد زاد و ولد ها کمتراز مرگ و میر ها شده است.
به این رشد، رشد منفی هم می گویند. ص۷۳
۴) وقتی رشد جمعیت منفی می شود کشور ها با چه مشکلات مهمی روبرو می
شوند؟
پاسخ: جمعیت جوان کاهش و تعداد سالمندان افزایش می یابد و جامعه از نیروی جوان که می تواند
کارکند و با فعّالیّت های اقتصادی و آموختن علم به پیشرفت کشور کمک کند، محروم می شود. ص۷۴
۵) در کشور ما مرکز .......... مسئولیت سرشماری جمعیت را به عهده دارد.
پاسخ:آمار ایران     ص۷۴
۶) منظور ازتراکم جمعیت چیست؟ ص  غ پاسخ کوتاه کامل کردنی

پاسخ:به
نسبت افرادی که در یک مکان زندگی می کنند، تراکم جمعیت آن
 مکان می گویند.
        ص۷۴
۷) چه عواملی روی پراکندگی جمعیت تأثیر می گذارد؟

پاسخ: ۱- کمبود بارندگی،آب وهوای گرم و خشک و خاک های
 نامساعد و
شورمانند دشت لوت ودشت کویر
۲- وجودسازمان های
مهم دولتی، دانشگا ه ها، بیمارستان ها
وصنایع 
 ۳- باران
کافی وآب فراوان وهوای معتدل وخاک
حاصلخیزکشاورزی
۴- داشتن
معادن وذخایر، جمعیت زیادی را به خودجذب کرده اند
مانند
 ناحیهٔ خوزستان به دلیل داشتن منابع نفت و
گاز      ص۷۵-۷۶
۸) پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیهٔ کشور ما.....است.  ص غ- پاسخ کوتاه
پاسخ: منطقۀ شهری تهران     ص۷۶
۹)چرا ناحیه خوزستان جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است؟
پاسخ:
به دلیل داشتن منابع نفت و گاز      ص۷۶
فصل هفتم درس چهاردهم
۱۰)دومنبع حیاتی انسان را نام ببرید؟  کامل کردنی
پاسخ: آب و خاک   ص۷۷
۱۱) آب مورد نیاز انسان ها چگونه تأ مین می شود؟
پاسخ: به طور کلی آب مورد نیاز انسان ازآب های سطحی(رود ها) یا آ ب های زیرزمینی (چاه، چشمه و قنات) تأمین می شود. ص۷۷
۱۲) کشورما ایران دارای منابع آب محدود است.
   ص   غ
پاسخ:صحیح ص۷۸
۱۳) یکی از منابع مهم تأمین آب شهرنشینان و روستاییان، ........... هستند.

پاسخ: رود ها ص۷۹
۱۴) اغلب رود های دائمی و پرآب ایران ازکدام کوهها سرچشمه
می گیرند؟
پاسخ: کوه های البرز و زاگرس   ص۷۹
۱۵)
چرا بیشتررودهای پر آب ایران قابل کشتیرانی نیستند؟
پاسخ: چون از شیب های تندکوهستانی جاری می
شوند.      ص۷۹
۱۶)
تنها رود قابل کشتیرانی در ایران کدام است؟
پاسخ:کارون  ص۷۹
۱۷) نام سه حوضة آبریز ایران را بنویسید.

پاسخ: حوضۀ آبریز دریای خزر:رودهای پرآبی که از کوه های البرز سرچشمه می گیرند و به دریای خزر می ریزند.
حوضۀ آبریز خلیج فارس و دریای عمان: رودهایی که از کوه های زاگرس یا کوه های پراکنده داخلی سرچشمه می گیرند وبه خلیج فارس ودریای عمان می ریزند.
حوضۀ آبریز داخلی: رود هایی که به دریاچه ها و باتلا ق های داخلی یا زمین های اطراف خود نفوذ می کنند و معمولاً موقت یافصلی هستند.  ص۷۹
۱۸)چرا با آنکه کشور ایران از شمال و جنوب به دریا های بزرگی راه دارد با مشکل کمبود آب مواجه است؟
پاسخ: چون آب دریاها شمال و جنوب ایران شور است وقابل آشامیدن ویا استفاده برای مزارع نیست .      ص۷۹
۱۹) انسان ها از خاک به چه منظور هایی استفاده می کند؟ 
پاسخ: انسان علاوه برغذا در طی سالیان دراز از خاک برای ساختن ظروف و
وسایل زندگی، جاده ها وخانه ها استفاده کرده است.     ص۸۳
۲۰)
خاک چگونه تشکیل می شود؟
پاسخ: خاک طی زمان طولانی با توجه به عواملی مانند سنگ ها، آب، دمای هوا
و موجودات زنده یک منطقه تشکیل می شود.  ص۸۴
۲۱) چه عواملی موجب از بین رفتن خاک می
شود؟
پاسخ:۱) مصرف بیش از حد موادّغذایی و کشت پی در پی یک محصول در زمین و استراحت ندادن به خاک.
۲)قطع بوته ها وکندن درختان که موجب می شودخاک دراثر باد وباران به راحتی شسته شود.
۳
)استفادهٔ نامناسب و بی رویه از کودهای شیمیایی.
۴)
ایجاد ساختمان وجاده وکارخانه روی خاک های قابل کشت.
۵
) دفن زباله ها در خاک.     ص۸۵
۲۲)  در کشور ماکدام سازمان مسئولیت حفاظت از خاک را به عهده
دارد؟
پاسخ:سازمان جنگل ها مراتع و
آبخیزداری ص۸۵