سوالات کشوری جامعه شناسی 2 سوم دبیرستان همراه با پاسخ سال تحصیلی 92-91(خرداد ،شهریور و دی ماه 92)


درس اول
۱
) معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی چیست؟     سوال خرداد
پاسخ:ارتباط داشتن با زندگی اجتماعی انسان ها ص۴

 
۲)کدامیک از پدیده های زیر با کنش اجتماعی انسان ها به وجود نمی آید؟ سوال خرداد
الف) احترام به قانون            ب) خانواده          ج) زلزله            د) امنیت

پاسخ: ج ) زلزله   ص ۴
۳) کدامیک ، درون جهان  اجتماعی قرار می گیرد؟         دی ماه ۹۲
الف) خورشید   ب) فلزات          ج) خانواده     د) رودخانه
پاسخ: ج) خانواده        ص۳
۴) پدیده ی زلزله به کدام جهان تعلق دارد :
جهان طبیعی یا جهان اجتماعی ؟چرا؟    سوال شهریور

پاسخ:پدیده زلزله به جهان طبیعی تعلق دارد  ولی از جهت ارتباطی که بازندگی اجتماعی پیدامی کند درون جهان اجتماعی قرار می گیرد.       ص۴
درس دوم
۵) ساختار اجتماعی را تعریف کنید.
پاسخ: از ارتباط و پیوندی که بین  پدیده های جهان اجتماعی روجود دارد با نام ساختار اجتماعی یاد می شود.  ص۹
۶)به خرده نظام هایی که نقش تعیین کننده درنظام اجتماعی کل داشته باشند،..........می گویند. سوال خرداد
پاسخ:نهاد اجتماعی ص ۱۳
۷
) مهم ترین نهاد های اجتماعی رانام ببرید؟ دی ماه ۹۲
پاسخ: سیاست ، اقتصاد، آموزش وپرورش و خانواده ص۱۳
۸) مجموعه پدیده های جهان اجتماعی را از جهت ساختار و ارتباط آن ها با یکدیگر چه می نامند؟ سوال خرداد
الف) نظام اجتماعی             ب) جهان اجتماعی       ج) ساختار اجتماعی            د) نظام اجتماعی کل

پاسخ: نظام اجتماعی         ص۱۰
۹) هر یک از تعاریف (ستون اول ) با کدام یک ازمفاهیم (ستون دوم) اشاره دارد.
(یک مورد اضافی است) شهریور۹۲

                           تعاریف

      مفاهیم

الف) نوع ارتباط و چینش پدیده هایی است که جهان اجتماعی
را می سازند

۱- جهان اجتماعی

ب)مجموعه پدیده های جهان اجتماعی را باتوجه به
ساختار آنها مورد توجه قرار می دهد.

۲- نهاد اجتماعی

ج)خرده نظام هایی که نقش مهم و تعیین کننده در
نظام اجتماعی کل داشته باشند.

۳-ساختار اجتماعی           

د)مجموعه پدیده هایی است که در گستره ی زندگی
اجتماعی انسان ها قرار می گیرد.

4-ساختار ساختمان

5- نظام اجتماعی            

پاسخ: الف) ساختاراجتماعی   ص۱۰     ب) نظام اجتماعی  ص۱۱
  ج) نهاد اجتماعی  ص۱۳          د) جهان اجتماعی  ص ۱۰
         
۱۰
) به مجموعه پدیده هایی که در گستره ی زندگی اجتماعی انسان
قرار می گیرند ........... می گویند.    سوال دی ماه ۹۲
پاسخ: جهان اجتماعی  ص ۱۰
                      
درس سوم
۱۱
) فرهنگ ، شیوه زندگی گروهی از انسان ها است که با یکدیگر زندگی می کنند.  ص      غ          دی ماه ۹۲
پاسخ: صحیح     ص۱۵
۱۲
) فرهنگ پدیده ای آمو ختنی است و از راه آموزش  از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد.   ص     غ     سوال خرداد
پاسخ: صحیح ص ۱۶ 
۱۳) درچه صورت یک خرده فرهنگ را «ضد فرهنگ» می نامند؟ دو مثال بنویسید.       سوال شهریور
پاسخ: اگر عقاید ، ارزشها ،قواعد ، هنجارها و مهارت های درون یک خرده فرهنگ، مخالف با ارزشها ،عقاید ،قواعد و هنجارهای فرهنگ عمومی باشد ، به آن ضد فرهنگ می گویند. مانند بزهکاران،سارقان       ص۱۸
۱۴) بخش هایی از فرهنگ که مربوط به قشر و گروه خاصی است ، فرهنگ عمومی نام دارد. ص غ    سوال خرداد
پاسخ:غلط  ص۱۸
  
۱۵
) خرده فرهنگ های سازگار با فرهنگ عمومی ،خرده فرهنگ موافق گفته می شود. ص غ      سوال خرداد
پاسخ: صحیح   ص۱۹
۱۶) در نظام سرمایه داری ، افزایش ثروت از ارزش های اصلی نهاد اقتصادی است.  ص     غ          سوال خرداد
پاسخ: صحیح   ص۲۰
درس چهارم
۱۷)هر یک از تعاریف (ستون اول ) با کدام یک ازمفاهیم (ستون دوم) اشاره دارد.(یک مورد اضافی است) دی ماه ۹۲

تعاریف

مفاهیم

الف) بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند.
ب) بخشی از فرهنگ که مردم رعایت آن را لازم می دانند ولی
در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند
ج) بخشی از فرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد و
بر اساس خرافات شکل گرفته باشد.

۱- فرهنگ آرمانی
۲
- خرده فرهنگ موافق
۳
- فرهنگ واقعی         
۴
-فرهنگ باطل 

پاسخ:الف) ۳- فرهنگ واقعی    ب) ۱-فرهنگ آرمانی ج)   
   ۴-فرهنگ باطل       ص ۲۵-۲۳
۱۸
) به بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه از آن جانبداری  می کنند ،اما در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند چه می گویند؟   سوال خرداد
الف) فرهنگ واقعی                 ب) فرهنگ آرمانی
ج)  فرهنگ عمومی                 د) خرده فرهنگ
پاسخ: ب) فرهنگ آرمانی  ص۲۳
۱۹) برنامه ریزان فرهنگی می کوشند تعلیم و تربیت لازم را برای ورود فرهنگ واقعی به عرصه ی فرهنگ آرمانی فراهم آورند. سوال شهریور
پاسخ:غلط ص۲۳
۲۰) علوم اجتماعی، اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکند ، می توانددر باره حق وباطل بودن فرهنگ ها داوری کند. ص  غ سوال خرداد و شهریور
پاسخ:صحیح ص۲۶
۲۱)حق یا باطل بودن عقاید و ارزشها بر اساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تعیین می شود.      ص      غ     سوال خرداد
پاسخ:غلط ص۲۶ و۲۷
۲۲) بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی صحیح و مطابق با فطرت انسان
باشد ، فرهنگ باطل است.  ص    غ           سوال شهریور

پاسخ:غلط            ص۲۵
۲۳)عقل و وحی دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزش ها هستند.
  سوال شهریور

پاسخ:صحیح    ص ۲۶
۲۴) فارابی ، جامعه ای را که از فرهنگ حق برخوردار باشد ، مدینه فاضله می داند.   ص   غ     دی ماه ۹۲
پاسخ: صحیح  ص۲۹
درس پنجم
۲۵)خصوصیات انتسابی راتعریف کنید؟  سوال خرداد
پاسخ:ویژگی هایی را که انسانها در پیدایش آنها تأثیری نداشته باشند ،خصوصیات انتسابی گویند. ص ۳۴
 ۲۶) در جدول زیر ، نوع ویژگی های هویتی را مشخص کنید.  سوال شهریور

ویژگی های هویتی

فردی

اجتماعی

انتسابی

اکتسابی

ثابت

متغیر

الف) موقعیت اجتماعی

 

 

 

 

 

 

ب) مکان تولد

 

 

 

 

 

 

پاسخ:الف) اجتماعی  ، اکتسابی ،متغیر 
ب) فردی ، انتسابی  ، ثابت   صفحات ۳۴ و۳۵
۲۷
)در جدول زیر ، نوع ویژگی های هویتی را مشخص کنید.      دی ماه ۹۲     

خصوصیت

فردی

اجتماعی

ثابت

متغیر

انتسابی

اکتسابی

الف) دختر یا پسر بودن

 

 

 

 

 

 

ب) کارمند بودن

 

 

 

 

 

 

پاسخ:الف)فردی   ، ثابت ،انتسابی 
ب) اجتماعی ، متغیر  ، اکتسابی   صفحات ۳۴ و۳۵
۲۸
)کدام یک از مواردزیر جزء «هویت اجتماعی» است؟ دی ماه ۹۲
الف) نام و نام خانوادگی            ب) مؤدب بودن  
 ج) ایرانی بودن                         د) باهوش بودن
پاسخ: ج) ایرانی بودن   ص۳۵
۲۹)ایرانی بودن از ویژگی های هویت فردی است یا اجتماعی ؟ سوال خرداد
پاسخ:الف) اجتماعی  ص۳۵
۳۰) در چه صورتی هویت فرد استمرار نخواهد داشت؟   سوال خرداد
پاسخ:در صورتی که همه ابعاد هویتی انسان تغییر پیداکنند.  ص۳۵
درس ششم
۳۱) چه رابطه ای بین نفس  و  بدن وجود دارد؟یک مثال بنویسید. سوال خرداد و دی ماه۹۲

پاسخ:ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیات روحی آنها اثر می گذارد.
ابعاد روحی و روانی انسانی نیز در وضعیت وخصوصیات جسمانی افراد اثر می گذارد.
مثال : ترشحات زیاد غده ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می گردد.ص۳۹
۳۲) چه رابطه ای بین طبیعت وبدن  با  جامعه وفرهنگ وجود دارد؟
سوال شهریور
پاسخ:همان گونه که جهان طبیعت و خصوصیات بدنی انسانها در فرهنگ و جهان اجتماعی آنها اثر می گذارد، جهان اجتماعی نیز در جهان طبیعت و خصوصیات جسمانی افراد جامعه اثر گذار است.       ص۴۱
۳۳)نگاه ................. جهان متجدد به گونه ای است که به طبیعت به عنوان یک ماده بی جان برای تصرف و به خدمت گرفتن آن نگاه می شود. 
سوال شهریور
پاسخ: دنیوی    ص۴۴

درس هفتم
۳۴)مفهوم جامعه پذیری رابنویسید. دی ماه ۹۲
پاسخ:
به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند و مسیری که برای تکوین وشکل گیری هویت اجتماعی افراد طی می شودجامعه پذیری می گویند.    ص۴۸
۳۵) به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند ، چه می گویند؟ خرداد و شهریور
الف) کنترل اجتماعی     ب) هویت اجتماعی
ج) امر به معروف                د) جامعه پذیری

پاسخ:د- جامعه پذیری  ص۴۸
۳۶) منظور از ................. روشی است که به واسطه ی آن فرهنگ در افراد درونی می شود.   سوال خرداد
پاسخ: اقناع     ص ۴۹
۳۷)روش های پیشگیری  از کجروی های اجتماعی عبارتند از :...............،
تشویق وپاداش ،تنبیه ومجازات.               سوال شهریور

پاسخ:تبلیغ واقناع  ص۴۹
۳۸) شکل غیر رسمی تشویق وتنبیه ، بیشتر  توسط چه کسانی انجام
می شود؟            سوال خرداد
پاسخ: خانواده ،همسالان و عموم افراد جامعه  ص۵۰
۳۹ )کدام شکل تشویق وتنبیه آثار عمیق تری دارد؟  سوال شهریور
پاسخ:روش های غیر رسمی ص۵۰
 
۴۰) دو عنصر فرهنگی در آموزههای اسلامی کدامند؟ دی ماه ۹۲
الف) تنبیه ومجازات           ب) تشویق وتنبیه
ج) تبلیغ واقناع                   د) امر به معروف و نهی از منکر
پاسخ: د) امر به معروف و نهی از منکر
  ص۵۰
درس هشتم
۴۱) سه نوع از انواع تحرک اجتماعی را نام ببریدومثال بزنید.   دیماه ۹۲
پاسخ:صعودی مثل کارمند یک اداره هنگامی که مدیر بخش اداره می شود.
نزولی مثل مدیر اداره هنگامی که از مدیریت عزل می شودو یک کارمند عادی می شود.
افقی مثل کارمندی از یک بخش اداره به بخش دیگر انتقال پیدا می کند.
 ص۵۳

۴۲) برای هر یک از تحرک های اجتماعی زیر یک مثال بنویسید. سوال شهریور
الف)تحرک افقی             ب) تحرک نزولی      پ) تحرک صعودی

پاسخ:الف-کارمندی از یک بخش اداره به بخش دیگر انتقال پیدا می کند.
ب-
مدیر اداره هنگامی که از مدیریت عزل می شود و
یک کارمند عادی می شود.
پ) کارمند یک اداره که مدیر بخش می شودص۵۳
۴۳) تحرک اجتماعی را تعریف کنید؟        سوال خرداد

پاسخ:جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی
دیگر را تحرک اجتماعی می گویند.  ص۵۳

۴۴) مفهوم تعارض فرهنگی را توضیح دهید. سوال خرداد
پاسخ:اگر تغییرات هویتی در خارج از مرزهای مقبول فرهنگی جامعه
 واقع شود و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزشهای اجتماعی
در تقابل هستند به دنبال بیاورد به تعارض فرهنگی منجر می شود . ص۵۵
درس نهم
۴۵)هویت فرهنگی جامعه چگونه شکل می گیرد؟توضیح دهید.   دی ماه ۹۲
پاسخ:هویت فرهنگی جامعه بر مدار عقاید و ارزش های اجتماعی شکل می گیرد.هویت فرهنگی هنگامی محقق می شود که عقاید و ارزش های مشترکی درجامعه شکل می گیرد . ص۵۷
۴۶) تزلزل فرهنگی با ............ همراه است که در آن جامعه توان حفظ و دفاع از ارزش های خود را ندارد. سوال خرداد
پاسخ:  بحران هویت ص ۵۸
۴۷)تحول جامعه ی جاهلی به جامعه نبوی ، تحول مثبت است یا منفی؟ سوال خرداد
پاسخ: تحول مثبت      ص۵۹
۴۸) در چه صورتی تغییرات و تحولات فرهنگی یک جامعه مثبت است؟یک مثال بنویسید. سوال شهریور
پاسخ:اگر فرهنگی که گرفتار تزلزل ، بحران و تحول می شود ، اولا فرهنگی باطل باشد ، ثانیا جهت تغیرات نیز به سوی فرهنگ حق باشد ،تحولات فرهنگی مثبت است.مانند تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی ص۵۹
۴۹) کدام دسته از علل تحولات فرهنگی ، به مواجهات و ارتباطات بین فرهنگی باز می گردد؟ سوال خرداد
پاسخ:علل بیرونی ص۶۰

درس دهم
۵۰) کدام نوع از ارتباطات فرهنگی به بسط و توسعه یک فرهنگ منجر می شود؟ سوال خرداد
پاسخ:فرهنگی که با حفظ عقاید و آرمانها و ارزشهای خود با فرهنگ های
دیگر تعامل دارد و داد و ستد داشته باشد ، زمینه گسترش و توسعه
 خود را فراهم می آورد .     ص۶۲
۵۱) جهان اسلام در مواجهه با فرهنگ یونان و روم ، عناصر ............ این فرهنگ ها را اخذ و عناصر اساطیری آنها را نپذیرفت.          سوال خرداد
پاسخ: عناصر عقلی           ص۶۳
۵۲) جهان اسلام در مواجهه با فرهنگ یونان و روم ، عناصر عقلی این فرهنگ ها را اخذ و عناصر................... آنها را نپذیرفت.     سوال شهریور
پاسخ: اساطیری ص۶۳
 
۵۳) جهان غرب طی جنگ های .................... پس از رویارویی با فرهنگ اسلامی تحولاتی هویتی پیدا کرد. دی ماه۹۲
 پاسخ: صلیبی         ص۶۴
 

۵۴) خود باختگی فرهنگی در جامعهچگونه رخ می دهد؟    دی ماه ۹۲
پاسخ:  اگر افراد یک جامعه ،مبهوت ومقهور جامعه دیگر شوند و در نتیجه آن ، حالت فعال وخلاق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهند در آن جامعه خودباختگی فرهنگی رخ می دهد.   ص۶۵
۵۵) به خود باختگی جوامع غیر غربی را در برابر فرهنگ غرب چه می گویند؟ سوال شهریور  و دی ماه ۹۲
پاسخ:غرب زدگی ص۶۵
۵۶) تفاوت از خودبیگانگی تاریخی و از خود بیگانگی فطری  را بنویسید. سوال شهریور
پاسخ:اگر یک جامعه فرهنگ تاریخی خود را فراموش کندوتبدیل به جامعه ی
باخته ای شودکه در مواجهه با فرهنگ دیگر هویت خود را از یاد می برند دچار از خود بیگانگی تاریخی می شود.ولی از خود بیگانگی فطری این است که عقایدو ارزش های یک جامعه مانع آشنایی درست افراد جامعه با انسان و جهان می گردد.   ص۶۶

۵۷) از خود بیگانگی تاریخی و........................  دو نوع متفاوت از خود بیگانگی فرهنگی هستند. سوال خرداد

پاسخ: از خود بیگانگی فطری ص۶۷
درس یازدهم
۵۸) سه مورد از تأثیرات اسلام  را بر  هویت ایرانی بنویسید.
سوال خرداد و شهریور

پاسخ:۱- اسلام عناصر مشرکانه ی اساطیری هویت ایرانی را قبول نکرد
۲- ایرانیان با پذیرش اسلام به تفسیری توحیدی از هویت خود دست یافتند .
۳- عقاید و ارزشهای توحیدی اسلام ، ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت و
 هویت ایرانی به صورت هویت اجتماعی بخشی از جهان اسلام در آمد .
۴-
زبان فارسی به دلیل مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکری جهان اسلام
 به عنوان زبان فرهنگی دوم جهان اسلام ، درآمد.    ص۶۸و۶۹
۵۹
) زبان فرهنگی دوم درجهان اسلام چه بود؟      دی ماه ۹۲
الف) فارسی دری     ب) عربی         ج) انگلیسی     د) اردو
پاسخ: فارسی دری  ص۶۹
   
۶۰) سه مورد از تأثیرات انقلاب اسلامی را در هویت ایرانی بنویسید.
سوال شهریور
پاسخ:۱- موجب بازگشت فرهنگ ایرانی به خویشتن الهی وتوحیدی شد.
۲- موجب بازگشت به هویت اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) و با
 استفاده ازآموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام شد.
۳-ایران به عنوان قلب تپنده ی بیداری اسلامی شناخته شد.
۴- جهان اسلام با الهام از انقلاب اسلامی به عنوان یک قطب
 فرهنگی جدید ظاهر شد. ص۷۰و۷۱
۶۱) دو مورد از آثاری را که متفکران ایرانی در نقد رویکرد تقلیدی به غرب پدید آوردند ،بنویسید؟ سوال خرداد و دی ۹۲
پاسخ: غرب زدگی – بازگشت به خویشتن – فطرت – خدمات متقابل اسلام و ایران ص۷۰
۶۲)جامعه ایرانی با بازگشت به ............ خود ، به صورت قلب تپنده ی بیداری اسلامی در آمد. دی ماه ۹۲
پاسخ: هویت اسلامی          ص۷۱

درس دوازدهم
۶۳
)قدرت فردی انسان نامحدود است.  ص        غ    دی ماه۹۲
پاسخ:غلط    ص۷۵   
۶۴)تبعیت اراده یک انسان از انسان دیگر به چند صورت می تواند باشد ؟ نام ببرید.    دی ماه ۹۲ 
پاسخ: تبعیت با رضایت ، تبعیت با کراهت ص۷۷
۶۵)تبعیت اراده یک انسان از انسان دیگر به دو صورت می تواند
باشد : تبعیت با رضایت و ................................           سوال شهریور
پاسخ: تبعیت با کراهت ص۷۷
۶۶)تبعیت اراده یک انسان از انسان دیگر به دو صورت می تواند
باشد : تبعیت با کراهت و ................................
پاسخ: تبعیت با رضایت ص۷۷
۶۷) اقتدار را تعریف کنید؟   سوال خرداد
پاسخ: قدرتی که با مقبولیت همراه باشد وبه صورت رسمی پذیرفته
شده باشد اقتدار نامیده می شود. ص۷۷

۶۸) به قدرتی که با مقبولیت همراه باشد وبه صورت رسمی پذیرفته
شده باشد، چه می گویند؟              سوال شهریور
الف) اقتدار                                  ب) مشروعیت  
 ج) اقتدار مشروع                         د) اقتدار غیر مشروع
          
پاسخ: الف) اقتدار ص۷۷
۶۹)قدرتی که با مقبولیت همراه باشد وبه صورت غیر رسمی پذیرفته شده باشد اقتدار نامیده می شود.    ص     غ            دی ماه ۹۲
پاسخ:غلط            ص ۷۷

۷۰) تفاوت دو مفهوم مقبولیت ومشروعیت را بنویسید.      سوال خرداد
پاسخ:مقبولیت در جایی است که قدرت بدون اکراه و بلکه با رضایت فردی باشد که قدرت را می پذیرد.
مشروعیت قدرت به این معناست که قدرت بر اساس شریعت و موافق با حکم خداوند اعمال شود . ص۷۷
۷۱) مدار مشروعیت .......................... است.          سوال شهریور
پاسخ: حق وباطل بودن ص۷۸
درس سیزدهم
۷۲) سیاست چگونه پدیدمی آید؟توضیح دهید. دی ماه ۹۲
پاسخ:  هر گاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان پیداکند ، سیاست پدید می آید . زیرا سیاست اعمال قدرت سازمان یافته برای هدفی معین است.     ص۸۰
۷۳
)مجموعه ساز و کار هایی که در نظام اجتماعی برای اعمال سیاست هایآن وجود دارد نظام سیاسی را شکل می دهد.  ص      غ   سوال شهریور
پاسخ:صحیح   ص۸۰
۷۴) مجموعه عواملی که سیاست های مربوط به کل جامعه را پیش می برد ،چه نام دارد؟ سوال خرداد
پاسخ: حکومت       ص۸۱
۷۵) نظام سیاسی بر نظام فرهنگی اثر می گذارد و از آن تأثیر می پذیرد.   ص     غ  سوال شهریور
پاسخ: صحیح       ص۸۱

۷۶) اعمال قدرت سازمان یافته برای هدفی معین را چه می نامند؟ سوال شهریور
پاسخ: سیاست ص۸۰
۷۷) حکومت از طریق ...........................
، اجرای قوانین و نظارت بر آن، سیاست های نظام را اعمال می کند.    سوال شهریور
پاسخ:وضع قوانین  ص۸۱

۷۸)تأثیرنظام سیاسی را بر نظام فرهنگی توضیح دهید. سوال خرداد
پاسخ:نظام سیاسی اگر بر ارزشهای فرهنگی جامعه وفادار بماند ،
با استفاده از مدیریت سیاسی خود ، بر بسط و توسعه فرهنگ
می افزایداما اگر از ارزشها و آرمانهای فرهنگی دور شود زمینه تعارضات ، تزلزل و بحرانهای فرهنگی و هویتی را پدید می آورد . ص۸۱
درس چهاردهم
۷۹)ملاک های دسته بندی نظام های سیاسی عبارتند از :.........................
،
روش تصمیم گیری و تأثیر گذاری ،  دینی یا دنیوی بودن.  سوال شهریور
پاسخ: کمیت افراد تأثیر گذار یا تصمیم گیر ص۸۵
۸۰) دموکراسی در گونه شناسی ارسطو از شیوه های حکومتی ، چه مفهومی دارد؟    دی ماه ۹۲
پاسخ: ارسطو
، حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های آنان باشددموکراسی می نامد، زیرا دموکراسی به معنای حاکمیت مردم است ودر این نوع حاکمیت ،مردم بر اساس آرای خود ، حکومت می کنند.    ص۸۶
۸۱) ارسطو ، حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های آنان باشد، چه می نامد؟   سوال شهریور
الف) جمهوری                                  ب) لیبرال         
ج)لیبرال دموکراسی                      د)دموکراسی         
پاسخ:دموکراسی  ص۸۶
۸۲
)هر یک از تعاریف (ستون اول ) به کدام یک از مفاهیم (ستون دوم ) اشاره دارد؟ یک مورد اضافی است. سوال خرداد

         تعاریف

     مفاهیم

الف)نوعی نظام سیاسی که در  جهان اسلام موردتوجه امت اسلامی قرار گرفته است

۱- جمهوری

ب) ارسطو معتقد است در این حکومت اکثریت مردم بر اساس حقیقت وفضیلت حضور دارند.

۲-لیبرال دموکراسی

ج) نوعی نظام سیاسی که ادعا می کند با خواست اکثریت مردم سازمان می یابد.

۳- جمهوری اسلامی

۴-دموکراسی

پاسخ:الف ) جمهوری اسلامی ص۸۸    
ب) جمهوری   ص۸۶    ج) لیبرال دموکراسی ص۸۷
۸۳
) لیبرالیسم  به معنای .................. ومباح دانستن همه امور برای انسان هاست.          دی ماه ۹۲
پاسخ:اباحیگری  ص ۸۷
۸۴) در نظام جمهوری اسلامی ایران « جمهوری» به معنای چیست؟    سوال شهریور
پاسخ: به معنای به رسمیت شناختن حضور موثر مردم در نظام سیاسی است . ص۸۸