1)صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید.


 

سوالات امتحان هماهنگ درس جغرافیا پایه سوم راهنمایی سال 1389استان گیلان

(نوبت خرداد،شهریور ودی ماه)

1)صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید.

1-1 سال 365 روز را سال رسمی می گویند.

پاسخ:صحیح

2-1 اقیانوس اطلس بزرگ ترین پهنه ی اقیانوسی است.

 پاسخ:غلط

3-1 رود ها از به هم پیوستن جویبار ها به وجود می آیند.

پاسخ:صحیح

4-1 بر اثر آزاد شدن انرژی درون زمین آتشفشان ایجاد می شود.

 پاسخ:غلط

5-1 دانش جغرافیا بیش از هر دانش دیگری به مشاهده ی مستقیم نیاز است.

پاسخ:صحیح

6-1 به شکستگی های لایه های رسوبی که با اختلاف ارتفاع همراه است چین خوردگی گویند.

 پاسخ:غلط

7-1 بزرگ ترین و قدیمی ترین شهر های دنیا در کنار کوهپایه ها به وجود آمده اند.

پاسخ:غلط

8-1 برای مشاهده ی دقیق تر موضوعات جغرافیایی ، از وسیله ای به نام  نقشه استفاده می کنند.

 پاسخ:صحیح

9-1به چین خوردگی یا خمیدگی به سمت بالا را تاقدیس می گویند.

 پاسخ:صحیح

10-1 به سال 366روزی سال عادی می گویند.

 پاسخ:غلط

11-1 یکی از عوامل مهم تخریب ناهمواری ها رودها هستند.

 پاسخ:صحیح

2) برای عبارت های سمت راست پاسخ مناسبی از سمت

چپ انتخاب کرده وحرف مربوط به آن را داخل پرانتز بنویسید.

1-2 ( ج  ) گسل یا شکست                              الف) البرز و  زاگرس

2-2 (الف) چین خوردگی لایه های رسوبی        ب) شیر کوه در یزد

3-2 (ب  ) بالا آمدن مواد مذاب                          ج) کوه های شرق آفریقا

4-2 (د   ) بیرون ریختن مواد مذاب                     د)قله دماوند

5-2 (   ) دور شدن صفحات از  هم                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6-2 ( ج ) سفره آب زیر زمینی                                        الف) خط تقسیم آب

7-2 (د  ) محل ورود رود به دریا یا دریاچه                       ب) رود خانه

8-2 (الف  ) مرز میان حوضه ی یک رود                        ج) آبخوان

با حوضه ی رود دیگر                                                   د) مصب رود

9-2 (ب) بستری که رود ها در آن حرکت می کنند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10-2 (ب) شیر کوه                                    الف) چین خوردگی

11-2 (ج) قله دماوند                                  ب) بالا آمدن مواد مذاب

12-2 (هـ) کوه های شرق افریقا              ج) آتشفشان

13-2 (الف) البرز                                         د) بهم خوردن صفحات پوسته زمین

                                                                      هـ) گسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3)گزینه صحیح را انتخاب کرده وبا علامت × مشخص کنید.

1-3 کدام وسیله برای نمایش دادن یا مقایسه اطلاعات جغرافیایی به کار می رود؟

الف) نقشه        ب)مقیاس    ج) نمودار وجدول            د)فرهنگ جغرافیایی

پاسخ:ج)نمودار وجدول

2-3 آب های فرو رو در زیر ناهمواری ها کدام پدیده را بوجود می آورند؟

الف)سفره های آب زیر زمینی           ب) دریاچه

ج) مصب رود                                         د) آبشار

پاسخ:الف) سفره های آب زیر زمینی          

3-3مهاجرت فلسطینی ها از سرزمین های اشغالی چه نوع مهاجرتی است؟

الف) اختیاری           ب)  اجباری        ج)داخلی               د) خارجی

 پاسخ:ب)  اجباری   

4-3 درنواحی بیابانی کدام عامل سبب وزش باد شدید و تخریب سنگ ها می شود؟

الف) ارتفاع از کوه ها      ب) گرمای هوا     ج)جنس سنگ ها       د) اختلاف دما

پاسخ: د) اختلاف دما

5-3 میزان کوچک شدن را نسبت به اندازه ی واقعی آن گویند؟          

   الف)نقشه    ب) کره جغرافیا  ج) مقیاس    د) اطلس

 پاسخ:ج) مقیاس   

6-3 کدام یک از کوه های زیر بر اثر بیرون ریختن مواد مذاب (ماگما) بوجود آمده است؟      

  الف)شیرکوه    ب)کوه های شرق افریقا   ج) دماوند       د)البرز

 پاسخ:ج) دماوند                                               

7-3 به مهاجرتی که افراد قصد بازگشت به محل خود راندارند چه می گویند؟

الف)دائمی      ب) موقت        ج) اجباری           د) خارجی

پاسخ: الف)دائمی  

8-3 کدام یک از شهر های زیر ، به علت قرار گرفتن در مسیر راه پر رفت و آمد

کربلا ونجف رشد قابل توجهی داشته است؟

الف) اصفهان          ب) مشهد     ج) کربلا     د) کرمانشاه

پاسخ:د) کرمانشاه

9-3 سرعت تغییر شکل ناهمواری ها در کدام نواحی بیشتر است؟

الف) نواحی ساحلی                 ب)نواحی بیابانی

ج)نواحی کوهستانی                  د) نواحی جلگه ای

 پاسخ:الف)نواحی ساحلی 

10-3برای نمایش دادن یا مقایسه اطلاعات جغرافیایی از چه وسایلی استفاده می کنند؟

الف) نمودار ها و جدول ها           ب) نمودارها ومدل ها

ج)نمودارها ونقشه ها                  د)جدول

پاسخ:الف) نمودار ها و جدول ها          

11-3 به سرزمینی که یک رود با شعبه هایش در آن جریان دارد چه می گویند؟

الف) بستر رود                            ب) دهانه ی رود

ج) سرچشمه ی رود                  د) حوضه رود

پاسخ: د) حوضه رود

12-3 در اقیانوس ها هم مانند خشکی ها رودهایی جریان دارند که به آن ها...... می گویند.

الف) جریان دریایی    ب) جزر          ج)مد      د) امواج

 پاسخ: الف) جریان دریایی   

4) جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

1-4 به خمیدگی یا چین خوردگی به سمت پایین ........ می گویند.

 پاسخ:ناودیس

2-4 بالا آمدن آب دریا ها و اقیانوس ها را ........ می گویند.

پاسخ:مد

3-4 نصف النهار ........... به عنوان نصف النهار صفر درجه شناخته شده است.

پاسخ:گرینویج

4-4 میزان نفوذ پذیری آب در زمین ، به .......... و شیب زمین بستگی دارد.

پاسخ:جنس

5-4 به پستی و بلندی های سطح زمین، ......... می گویند.

پاسخ:ناهمواری

6-4 به حالت گذرا ومحلی جو در یک جای معین،......... گفته می شود.

پاسخ:هوا

7-4 به خمیدگی یا چین خوردگی به سمت بالا، ........ گویند.

 پاسخ:تاقدیس

8-4 مواد مذابی که از دهانه ی آتش فشان در سطح زمین جاری می شود ....... گویند.

 پاسخ:روانه

9-4 دانش جغرافیا بیش از هر دانش دیگری به ........... نیاز دارد.

پاسخ:مشاهده ی مستقیم

10-4 به آب هایی که در سطح زمین روان می شوند آب های ....... می گویند.

 پاسخ:جاری

5) به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

1-5 دو دلیل از دلایل اقتصادی مهاجرت را بنویسید.

پاسخ:کاهش درآمد خانواده – بیکاری تعظیل شدن معادن وکارخانه ها

2-5 زیست بوم چیست؟

پاسخ:به مجموع پوشش گیاهی و جانوری خاصی که در یک منطقه ی وسیع

دیده می شوند زیست بوم می گویندکه با گیاهان و حیوانات زیست بوم دیگر متفاوت است .

3-5 از حرکت وضعی زمین چه نتایجی حاصل می شود؟

پاسخ:شب وروز پدیدار می شود- در سطح کره ی زمین اختلاف ساعت به وجود می آید

4-5 از دهانه آتشفشان فعال چه موادی خارج می شود؟

 پاسخ: بمب های آتش فشانی – خاکستر – ابر های غلیظ گوگردی – همراه با بخار آب

5-5 دو نمونه از انواع آلودگی های شهر های بزرگ را نام ببرید؟

پاسخ:هوا –آب ها- صوتی

6-5 انواع نمودار را نام ببرید؟(دو مورد)

 پاسخ: تصویری – دایره ای – ستونی – منحنی

7-5 عواملی که سبب تغییر شکل ناهمواری ها می شود کدامند؟ (دو مورد)

 پاسخ: باد- باران – اختلاف دما – گیاهان و .....

8-5 مهاجرت را تعریف کنید.

 پاسخ: جابه جایی جمعیترا مهاجرت گویند.

9-5 سیلاب چه نوع فرسایشی است؟

 پاسخ: سیلاب ها جریان موقتی بوده که خاک های حاصل خیز زمین های

 زراعی را می شوید و وبا خود می برد که این ، نوعی فرسایش خاک است .

10-5 معروف ترین مدل در آموزش جغرافیا چیست؟

پاسخ:میز شن

11-5 فاصله هر نقطه تا مدار استوا  را چه می گویند؟

 پاسخ:عرض جغرافیایی

12-5 به حالت گذرا و محلی جو ،چه می گویند؟

پاسخ:هوا

13-5 زمین لرزه چگونه ایجاد می شود؟

پاسخ:بر اثر آزاد شدن انرژی درون زمین ،زمین لرزه ایجاد می شود.

6) به سؤال های زیر پاسخ تشریحی (کامل) دهید.

1-6 عوامل مؤثر در آب و هوای مناطق مختلف جهان کدامند؟(3مورد)

 پاسخ: عرض جغرافیایی (فاصله از استوا) –فاصله از دریا – باد – ارتفاع – جریان های دریایی

2-6 قسمت های مختلف یک سیلاب را  مشخص کنید؟(نام ببرید)

 پاسخ:آبگیر- آبراهه- مخروط افکنه

3-6 نقشه راتعریف کنید؟

پاسخ:نقشه تصویری است از پدیده های سطح زمین که به نسبت مورد نیاز کوچک شده باشد.

4-6 مختصات جغرافیایی چیست؟

پاسخ: هر نقطه از زمین در یک ، روی یک مدار و یک نصف النهار

مشخص قرار دارد که به آن مختصات جغرافیایی آن نقطه می گویند.

5-6 چه عواملی سبب جذب جمعیت می شود؟(4مورد)

پاسخ:سرزمین های هموار-آب وهوای معتدل

- خاک غنی وآب کافی- وجود معادن با ارزشو بنادر

6-6 تعریف جزر و مد رابنویسید.

پاسخ:بالا آمدن آب اقیانوس و دریا را مد وپایین آمدن آن را جزر گویند.

7-6 حرکت وضعی زمین چیست؟

 پاسخ:زمین هر 24 ساعت ، یک بار به دور محور خود

می چرخد که به آن حرکت وضعی زمین می گویند.

8-6 برای جلوگیری از خطر سیلاب ها چه کارهایی می توان انجام داد؟(دومورد)

پاسخ:احداث شهر ها و روستاها در اطراف مخروطه افکنه

و دشت ها (نواحی ای که سیل گیر نباشد)-

احداث کانال و سدها وآب بندها وجمع آوری آب سیلاب ها

برای مصارف کشاورزی وصنعتی- کاشتن بوته ها ودرخت کاری در محل

آبگیرسیلاب- شخم زدن زمین های کشاورزی در جهت عمود بر شیب جریان آب

9-6 چه عواملی همواره زیست بوم ها را مورد تجاوز قرار داده است؟

 پاسخ:افزایش جمعیت – استفاده نامناسب از گیاهان- شکار بی رویه ی جانوران

10-6 چه عواملی در زندگی روستایی نقش مهمی دارند؟

 پاسخ: آب کافی ،خاک مساعد، آب و هوای مناسب

11-6 فرسایش را تعریف کنید.

پاسخ:عمل تخریب ناهمواری های زمین وحمل آن وبرجای گذاشتن

 آن ها در مناطق دیگر را فرسایش گویند.

12-6 مفاهیم زیر را تعریف کنید.

الف) دلتا:

پاسخ:در محل ورود رودها به دریا، آبرفت ها به شکل مثلث

انباشته می شوند که یه آن دلتا می گویند.

ب) حرکت انتقالی:

پاسخ:زمین در مداری بیضی شکل (از غرب به شرق) به دور کره ی

 خورشید می گردد. این حرکت ، حرکت انتقالی زمین نامیده می شود.

13-6 عوامل مؤثر در تغییر شکل کوهستان ها را نام ببرید.(چهار مورد)

پاسخ:یخچال ها ، باد، باران ، آب های جاری، تغییرات دما

14-6 مقیاس را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید.

 پاسخ:میزان کوچک شدن نقشه را نسبت به اندازه ی واقعی آن

مقیاس می گویند .انواع آن خطی(ترسیمی) ،عددی(کسری)

15-6 آشکار ترین تفاوت میان شهر و روستا چیست؟

پاسخ:نوع فعالیت مردم در شهر وروستا

16-6 آنواع آلودگی در شهر های بزرگ را نام ببرید.

 پاسخ:آلودگی آب ها ، هوا و صوتی