سؤال های امتحان هماهنگ درس تعلیمات اجتماعی پایه ی سوم راهنمایی نوبت

خرداد و شهریور 1388 استان گیلان همراه با پاسخ


1)              دادگاه ها از دادگستری تبعیت می کنند.    ص    غ

    پاسخ: صحیح

2)              همه ی انسان ها یکسان فکر می کنند .   ص    غ

   پاسخ:غلط

3)              مردم با رهبری رابطه ی معنوی عمیقی دارند.      ص    غ

   پاسخ:صحیح

4)              همه ی مؤ سسات باید هماهنگ و یکپارچه عمل کنند.   ص    غ

   پاسخ:صحیح

5)              هنجاری که توسط حکومت به وجود می آید قانون نام دارد.   ص   غ

   پاسخ:صحیح

6)              مهم ترین رکن حکومت اسلامی رهبری است .   ص     غ

    پاسخ:صحیح

7)              انتخاب مجدّد رئیس جمهور به صورت متوالی برای دو دوره بلامانع است.  ص   غ

  پاسخ:غلط

8)              پاسخ مناسب از سمت چپ انتخاب نموده ودر داخل ( ) بنویسید.

(......................................) 1-قانون گذاری                                     الف) قوه ی قضائیه

(........................................)2- فرماندهی کلّ نیرو های مسلّح              ب) رئیس جمهور

      (......................................)3- اجرای قانون اساسی                           ج) مجلس

                                                                            د) رهبر

   پاسخ: ج) مجلس  د) رهبر  ب) رئیس جمهور

(........................................) 1) سؤال از رئیس جمهور                            الف)رئیس جمهور

(...................................... ) 2) تعیین جهت کلی نظام جمهوری                   ب)رئیس قوه قضائیه

(...................................... ) 3) تعیین نماینده ویژه                                   ج) نمایندگان مجلس

                                                                                    د) رهبر

                                                                                   هـ ) رئیس تسخیص مصلحت نظام  

   پاسخ:ج)نمایندگان مجلس   د)رهبر   الف)رئیس جمهور        

9)          رهبر پس از پیشنهاد چه کسی می تواند محکومان را عفو یا از مجازات آن ها بکاهد؟

الف) رئیس جمهور             ب) رئیس مجلس

ج) رئیس قوه قضائیه       د) رئیس تشخیص مصلحت نظام

پاسخ: ج) رئیس قوه ی قضائیه        

10) مردم با کدام یک از مؤسسات زیر به طور غیر مستقیم ارتباط دارند؟

الف) انژی اتمی                 ب) بانک

ج) شهرداری                  د) پست

پاسخ: الف) انرژی اتمی        

11)      کدام یک از سازمان های زیر مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور قرار دارند؟

الف) آموزش و پرورش                 ب) تربیت بدنی

ج)جهاد کشاورزی                  د)بهداشت و درمان

پاسخ:ب) تربیت بدنی        

12)      گسترش عدالت وآزادی های مشروع از وظایف کدام یک از ارکان حکومت است؟

الف) قوه قضائیه                 ب) قوه مقننه

ج)قوه مجریه                  د)مجلس خبرگان

پاسخ: الف) قوه ی قضائیه        

13) در رأس هیئت رئیسه مجلس چه کسی قرار دارد؟

الف) رئیس جمهور      ب) رهبر

ج) رئیس قوه قضائیه       د) رئیس مجلس    

پاسخ: د)رئیس مجلس         

14)       یک جامعه برای ادامه ی بقای خود بیش از همه به کدام یک از موارد زیر نیازمند است؟

الف) وحدت                  ب) هنجار

ج) نظم                     د) هماهنگی

پاسخ:الف) وحدت        

15)      رهبر برای حل مشکلاتی که از راه های عادی جل نمی شوند با چه کسانی مشورت می کند؟

الف)صاحب نظران                    ب) مجمع تشخیص مصلحت نظام

ج) مجلس خبرگان                   د) کارشناسان

پاسخ:مجمع تشخیص مصلحت نظام       

16)       نظارت بر خوب اجرا شدن قانون ، کار اصلی قوّه ی.....................................................  است.

پاسخ:قضائیه        

17)       تفاوت حکومت ها به دین،..........................................................   و تاریخ هر کشور بستگی دارد.

پاسخ:فرهنگ        

18)      مردم ایران با مشارکت مستقیم در........................................................ در اداره ی کشور سهیم می شوند.

 پاسخ:انتخابات        

19)      امام جمعه ی هر منطقه توسط........................................................   منصوب می شود.

پاسخ:رهبر        

20)      پس از مقام رهبری ، ........................................................  عالی ترین مقام رسمی کشور است .

پاسخ:رئیس جمهور        

21)      وظیفه ی اصلی مجلس شورای اسلامی ،........................................................ است .

پاسخ: وضع قانون       

22)      فرماندهی کلّ نیرو های مسلّح برعهده ی........................................................  است.

 پاسخ:رهبر         

23)      مرجعی که بر اجرای قوانین نظارت می کند ، قوه........................................................  است.

 پاسخ:قضائیه        

24)      هدف مشترک همه ی مؤسسات جامعه چیست؟

 پاسخ:رفع نیاز های جامعه        

25)      دورکن قوه ی مقننه را نام ببرید؟

 پاسخ:مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان        

26)      رهبر پس از پیشنهاد چه کسی محکومان را عفو یا مجازات آن ها را می کاهد؟

 پاسخ: رئیس قوه ی قضائیه        

27)      کدام سازمان ها مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور قرار دارند؟

 پاسخ: سازمان تربیت بدنی – سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

28)      حکومت به چه وسیله میان مؤسسات مختلف جامعه هماهنگی ایجاد می کند؟

 پاسخ:وضع قوانین ومقررات        

29)      رهبری جمهوری اسلامی برپایه ی چیست؟

 پاسخ:ولایت فقیه        

30)       تعداد نمایندگان هر شهر ، به چه عاملی بستگی دارد؟

پاسخ:به جمعیت آن شهر و روستاهای اطراف         

31)      مهم ترین رکن حکومت اسلامی ، چه نام دارد؟

 پاسخ:رهبر        

32)      نوع هنجار های زیر را مشخّص کنید؟

الف) رعایت عفت عمومی(........................................................ )     ب) سه وعده غذا خوردن(...................................... )   

ج) مقررات راهنمایی ورانندگی(......................................... )

پاسخ:الف)دستورات دینی     ب) اجتماعی    ج) حکومتی (قانون)        

33)      حفظ و ترویج ارزش های دینی و ملّی توسط حکومت از چه راه هایی انجام می گیرد؟

 پاسخ:آموزش در مدارس – رسانه های گروهی – قوانین حکومتی        

34)      اگر رهبر جامعه اسلامی با تقوا نباشد، در جامعه چه مشکلاتی به وجود می آید؟

 پاسخ:اگر حاکم جامعه اسلامی فقیه نباشد ، قوانین اسلام در جامعه اجرا نخواهد شد ودر نتیجه ، جامعه از مسیر تکامل وسعادت خارج می گرددو به فسادوتباهی کشیده می شود.         

35)      مردم با رهبری ، از چه راه هایی ارتباط بر قرار می کنند؟

پاسخ:سفرهای استانی رهبر- از طریق امام جمعه هر منطقه که وسیله ی ارتباطی دیگر بین مردم و رهبری است – از طریق نمایندگان رهبر در سازمان های مختلف که رابطه رهبر با مردم  و سازمان ها را تسهیل می کنند.         

36)      انسان ها ، در جه زمانی می توانند با آسایش و آرامش در کنار هم زندگی کنند؟

 پاسخ:تفاوت های یکدیگر را بپذیرندو با هم برادرانه رفتار کنند.        

37)      هدف از انتخاب وکیل در دادگاه چیست؟

 پاسخ:وکیل قوانین را می شناسد و می تواند از حقوق موکل خود دفاع کند. در حقیقت ، وکیل به دادگاه کمک می کند تا حکم عادلانه را صادر کند و در حقّ کسی ظلمی صورت نگیرد.        

38)      یک نامزدانتخاباتی که دارای اخلاق انتخاباتی مناسبی است، چه صفاتی دارد؟ (سه مورد)

پاسخ:خود را همان طور که هست معرفی کند – در معرفی خوبی های خود اغراق نکند- سعی نکند خود را بی عیب و ایراد نشان دهد- به مردم وعده های دروغین ندهد و .....       

39)       وکیل مدافع چه کمکی به دادگاه می کند؟

 پاسخ: در حقیقت ، وکیل به دادگاه کمک می کند تا حکم عادلانه را صادر کند و در حقّ کسی ظلمی صورت نگیرد.                  

40)      کمیسیون چیست؟

 پاسخ:نمایندگان مجلس برای مشورت بهتر گروه های گوناگونی را تشکیل داده اند و هریک از نمایندگان در یکی از این گروه ها عضویت دارد . این گروه ها را «کمیسیون» نامدارند.        

41)       حکومت به نمایندگی از طرف مردم چه وظایفی را بر عهده  دارد؟

 پاسخ:میان مؤسسات یک جامعه هماهنگی ایجاد کند، مانع تجاوز اشخاص به مال ، جان وناموس مردم شود،اگر کشوری قصد تجاوز داشت با کمک مردم به مقابله با آن بپردازدو از مردم حمایت و حفاظت کند.       

42)      کدام اقلیت های مذهبی ایران در مجلس نماینده یا نمایندگانی دارند؟

 پاسخ:ارمنی – آشوری – کلیمی – زردشتی          

43)       مردم ازچه طریق بر کار وزیران نظارت می کنند؟

 پاسخ:مردم از طریق نمایندگان خود بر کار هایی که وزیران در وزلرت خانه های خود انجام می دهند ، نظارت دارند و از آن ها در مورد کارهایشان سؤال می کنند.        

44)      برای ایجاد نظم وهماهنگی در جامعه مردم و مؤسسات چه وظایفی بر عهده دارند؟

 پاسخ:همه ی مؤسسات به طورهماهنگ با یک دیگر کار کنند – مردم و مؤسسات قوانین و مقررات را رعایت کنند – هر کس به وظایف خود عمل کند.         

45)      چگونه در یک جامعه اسلامی با وجود اندیشه های متفاوت می توان وحدت به وجود آورد؟

 پاسخ: تصمیمات ولی فقیه پیروی کنندو دستور های او را به کار بندند.